Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: Igrene kallar till årsstämma den 24 januari 2022

Published

on

Detta är en komplettering av gårdagens pressmeddelande och avser dels avstämningsdagen för rösträtt som skall vara den 14 januari 2022, dels hur många röster som krävs för beslut avseende punkt 14 på dagordningen Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordning.

Igrenes aktieägare inbjudes till årsstämma den 24 januari 2022 kl 18.00 i Mora Parken Konferens, Mora.

Utöver traditionsenliga frågor föreslås stämman ändra bolagsordningen avseende antalet aktier i bolaget.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på Årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-mail till info@igrene.se eller per telefon 070-650 62 26.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (fullständiga kallelsen), Dagens Industri samt på Spotlight Stock Markets och Igrenes webbplats www.igrene.se. Den fullständiga kallelsen skickas till aktieägare som så begär och anger sin postadress eller e-mailadress.

Se vidare bifogade kallelse i dess helhet.

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Se www.igrene.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 januari 2022 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 12, 792 35 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 januari 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 3 januari 2022 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-09-01—2021-08-31.
 9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 2. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
 3. Val av styrelseledamöter och revisor.
 4. Val av valberedning.
 5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
 6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
 7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 13; Val av valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 4 och 5 i Bolagsordningen skall få följande lydelse:

§ 4                                 

Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 2 252 422 kronor och högst

                             9 009 688 kronor.

§ 5                       

Antal aktier          Antalet aktier skall vara lägst 22 524 220 stycken och högst 90 096 880.

Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 22 524 220  represente-rande lika många röster. Den nyligen genomförda riktade kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 1 000 000 stycken och den publika företrädesemissionen med sista teckningsdag den 10 december 2022 medför att om den fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 11 262 110 stycken och vid tidpunkten för Årsstämman uppgår då antalet aktier till 34 786 330.

Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2021

AB Igrene (publ)

Styrelsen

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Pressträff med Johan Pehrson och Lotta Edholm om skärmtid i förskolan

Published

on

By

Måndag den 2 oktober håller arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och skolminister Lotta Edholm en pressträff. Ministrarna ska presentera en nyhet för att minska skärmtid i förskolan.

Tid: 2 oktober 2023 kl. 11.30
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum Rosenbad, Drottninggatan 1, eller digitalt via Zoom.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast måndag den 2 oktober kl. 10.00 via e-post till Ellen Pileblad, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt samt om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation.

Inpassering från kl. 11.00. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de journalister som är på plats att vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se.

Kontakt

Ellen Pileblad, presskommunikatör, Utbildningsdepartementet, ellen.pileblad@regeringskansliet.se 

Elin Frisk, pressekreterare hos Lotta Edholm, 076-281 08 06, elin.frisk@regeringskansliet.se

Christoffer Heimbrand, pressekreterare hos Johan Pehrson, 076-112 11 47, christoffer.heimbrand@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.