Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: Igrene kallar till årsstämma den 24 januari 2022

Published

on

Detta är en komplettering av gårdagens pressmeddelande och avser dels avstämningsdagen för rösträtt som skall vara den 14 januari 2022, dels hur många röster som krävs för beslut avseende punkt 14 på dagordningen Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordning.

Igrenes aktieägare inbjudes till årsstämma den 24 januari 2022 kl 18.00 i Mora Parken Konferens, Mora.

Utöver traditionsenliga frågor föreslås stämman ändra bolagsordningen avseende antalet aktier i bolaget.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på Årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-mail till [email protected] eller per telefon 070-650 62 26.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (fullständiga kallelsen), Dagens Industri samt på Spotlight Stock Markets och Igrenes webbplats www.igrene.se. Den fullständiga kallelsen skickas till aktieägare som så begär och anger sin postadress eller e-mailadress.

Se vidare bifogade kallelse i dess helhet.

Mats Budh, vd

[email protected]

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Se www.igrene.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 januari 2022 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 12, 792 35 Mora, eller per e-mail till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 januari 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 3 januari 2022 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-09-01—2021-08-31.
 9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 2. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
 3. Val av styrelseledamöter och revisor.
 4. Val av valberedning.
 5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
 6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
 7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 13; Val av valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 4 och 5 i Bolagsordningen skall få följande lydelse:

§ 4                                 

Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 2 252 422 kronor och högst

                             9 009 688 kronor.

§ 5                       

Antal aktier          Antalet aktier skall vara lägst 22 524 220 stycken och högst 90 096 880.

Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 22 524 220  represente-rande lika många röster. Den nyligen genomförda riktade kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 1 000 000 stycken och den publika företrädesemissionen med sista teckningsdag den 10 december 2022 medför att om den fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 11 262 110 stycken och vid tidpunkten för Årsstämman uppgår då antalet aktier till 34 786 330.

Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2021

AB Igrene (publ)

Styrelsen

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

 • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.