Connect with us

Marknadsnyheter

RÄTTELSE: Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i Genetic Analysis

Published

on

Det pressmeddelande som publicerades den 2 november 2022, kl 08:00 CET, angav felaktigt den 16 november 2022 som datum för sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1. Datum för sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 14 november 2022. 

Hela pressmeddelandet, uppdaterat efter rätt datum, följer nedan.

Oslo, Norge, 2 november, 2022 – Den 2 november 2022 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Genetic Analysis AS:s (“GA” eller “Bolaget”) noteringsemission av units under september/oktober 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 16 november 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption att teckna en ny aktie i Bolaget till ett pris av 9,30 NOK per aktie – stängningskursen för GA:s aktie den 31 oktober var 1,85 NOK per aktie, vilket är väsentlig lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning av aktier.

Ronny Hermansen, VD Genetic Analysis, kommenterar:

”I samband med GA:s notering utfärdades teckningsoptioner av serie TO 1, med nyttjandeperiod under 2-16 november 2022. Under årets osäkra börsklimat har bioteknikföretag generellt sett fått se en negativ kursutveckling under 2022. Eventuella intäkter från TO 1 var avsedda att investeras i utvecklingen av nya markörer för vår GA-map-plattform. Med tanke på denna situation kommer GA vara snabbfotade och fortsätta att fokusera på kommersialisering av våra nuvarande produkter, som marknaden visat ett stort intresse för med flera betydelsefulla samarbetsavtal tecknade under de senaste månaderna.”

Mer information om teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Bolagets emission av units inför notering på Spotlight Stock Market under september/oktober 2021emitterades, utöver 7 700 000 aktier, 4 620 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market samt registrerade i Euronext VPS Norge. Övergripande villkor och information kring teckningsoptioner av serie TO 1 anges nedan:

  • Teckningskursen är 9,30 NOK per ny aktie. Genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan GA tillföras högst totalt cirka 43 MNOK före emissionskostnader.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 2-16 november 2022.
  • Teckningsanmälan skall göras direkt till Bolaget genom att fylla i, underteckna och skicka dokumentet till Bolaget senast den 16 november 2022. Dokumentet är tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.genetic-analysis.com/ipo-2021/. Teckningsbeloppet skall betalas i norska kronor till Bolagets bankkonto inom två dagar.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 är den 14 november 2022.
  • Kommunikation av utfall beräknas ske omkring den 21 november 2022.
  • Inga interimsaktier kommer att bokas ut.
  • Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet GEAN TO 1 och med ISIN-kod NO0011054223.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är svensk finansiell rådgivare åt GA i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Advokatfirman Wiersholm AS är legal rådgivare och DNB Bank ASA agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Eilert Aamodt, CFO
E-post: [email protected]

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: [email protected]

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.