Connect with us

Marknadsnyheter

Regeringen satsar på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

Published

on

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan. Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

– Alla barn och ungdomar ska få en utbildning som ger dem möjlighet att nå sin fulla potential. Det är viktigt för individen, men också för samhället. Regeringen föreslår nu stora satsningar för en stark kunskapsskola, ökad studiero i klassrummen, höjda kunskapsresultat och likvärdighet i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm.

Kvaliteten och likvärdigheten ska stärkas

Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar både undervisningens kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. Regeringen föreslår därför att 685 miljoner kronor avsätts i budgeten 2023 för att bland annat öka tillgången till läromedel av hög kvalitet. Från och med 2024 beräknas 555 miljoner kronor årligen.

Regeringens ambition är att Skolinspektionens uppdrag ska värnas och stärkas. För att kunna behålla kvaliteten och samtidigt göra det möjligt för Skolinspektionen att fortsatt fokusera på sitt inspektionsuppdrag inom tillsyn och granskning föreslår regeringen att Skolinspektionens anslag ska öka genom att tillföra 8 miljoner kronor årligen från och med 2023.

Staten är genom Specialpedagogiska skolmyndigheten huvudman för specialskolan. För att möta myndighetens kostnader till följd av bland annat höjda lärarlöner, ett ökat elevantal i specialskolan och för att möjliggöra andra insatser riktade till skolan föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2023 och beräknar en ökning med 20 miljoner kronor 2024 och 30 miljoner kronor årligen från och med 2025.

Fler ska nå högre kunskapsresultat

Fler elever ska kunna nå målen för utbildningen, och regeringen föreslår därför satsningar för att öka tillgången till speciallärare. Det stärker möjligheten för rektorer att inrätta särskilda undervisningsgrupper och förbättrar tillgången till specialpedagogiska insatser. För detta föreslår regeringen 600 miljoner kronor 2023, och beräknar 900 miljoner kronor 2024 och 1 000 miljoner kronor 2025.

Vidare vill regeringen öka möjligheten att erbjuda lovskola i lägre årskurser, och föreslår därför att anslaget till statsbidraget för lovskola ska öka med 100 miljoner kronor 2023.

Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling har en avgörande betydelse för deras lärande i alla skolans ämnen. Därför föreslår regeringen att 5 miljoner kronor avsätts för 2023 och beräknar 30 miljoner kronor för 2024 och 18 miljoner kronor från och med 2025.

Alla elever ska bli utmanade i sitt lärande och ges förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Därför ska särskilt begåvade och högpresterande elever, som lätt uppfyller de betygskriterier som minst ska uppfyllas, ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Regeringen avser därför att vidta åtgärder för att förbereda en permanentning och utökning av de pågående försöksverksamheterna med riksrekryterande spetsutbildningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Regeringen föreslår att medel tillförs för att stimulera tillkomsten av och kvaliteten i spetsutbildningar. Förslaget innebär att 25 miljoner kronor avsätts för 2023 och 50 miljoner kronor beräknas från och med 2024.

Lärare ska få bättre möjligheter till vidareutbildning

Med kompetenta och kunniga förskollärare och lärare ökar förutsättningarna för en verksamhet av hög kvalitet och med hög måluppfyllelse. För förskollärares och lärares vidareutbildning föreslår regeringen därför att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och beräknar 50 miljoner kronor årligen 2024–2025.

Tryggheten och studieron ska stärkas

Regeringen ser behov av en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen föreslår därför en satsning på sociala team med 75 miljoner kronor 2023, och beräknar 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025 för detta ändamål.

Vidare vill regeringen göra det möjligt för huvudmän att inrätta så kallade akut- och jourskolor på flera platser i landet. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2023.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Kontakt

Ellen Kult, presskontakt hos Lotta Edholm, 076-140 15 28

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.