Connect with us

Marknadsnyheter

Renare luft i svenska städer ger stora hälsovinster

Published

on

De senaste tjugo åren har luften i svenska städer blivit allt bättre, visar ett forskningssamarbete som utgår från Göteborgs universitet. Flera tusen dödsfall kan ha förhindrats varje år, tack vare bättre luft.  Men det är fortfarande många som utsätts för luftföroreningar som överskrider Världshälsoorganisationens rekommendationer.

I studien presenterar forskarna en högupplöst datamodell av hur luftföroreningsnivåerna förändrats över tid för sex städer i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå. Därmed omfattar studien mer än hälften av Sveriges invånare. Studiens resultat publiceras i tidskriften Air Quality, Atmosphere & Health.

De studerade utsläppen kommer bland annat från trafik, industrier och vedeldning, och har alltså minskat kraftigt i Sverige sedan år 2000.

Forskarna har studerat utsläpp av fina partiklar (PM2,5), grövre partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx) från lokala, regionala och internationella källor. De fina partiklarna har minskat med hela 56 procent, de grövre partiklarna med 23 procent, och kvävedioxider med 33 procent. Störst minskning av de fina partiklarna noterades i Göteborg, medan grova partiklar och kväveoxider minskade mest i Uppsala och Stockholm.

Stor vinst för hälsan

– Vi uppskattar att nästan 3000 förtida dödsfall undvikits per år mellan åren 2000 och 2018 i de sex städer som modellerats i vår studie. Ännu fler dödsfall kan undvikas genom fortsatt arbete för ytterligare förbättra luftkvaliteten. Många svenskar är fortfarande utsatta för luftföroreningshalter över de gränsvärden som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar, säger Karl Kilbo Edlund, doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetet, som är studiens försteförfattare.

Trots förbättrad luftkvalitet är 65 procent av invånarna i de städer som ingår i studien fortfarande utsatta för halter av fina partiklar som överskrider WHO:s gränsvärden. Studien visar att det finns stora skillnader mellan geografiska områden inom de sex städerna, men generellt finns de högsta exponeringarna i Malmö.

Föroreningarna rör sig över långa avstånd. Utsläpp i övriga Europa påverkar även luftkvaliteten i svenska städer. Sjunkande utsläpp både i Sverige och utomlands förklarar därför den förbättrade luftkvaliteten i Sverige.

Föroreningars roll i kroniska sjukdomar

Luftföroreningsmodellen kommer nu att användas för att studera vilken roll luftföroreningar och andra faktorer i miljön spelar i de tidiga stadierna av kroniska sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom, metabolt syndrom och njursvikt. Forskningen baseras på data från den stora svenska SCAPIS-studien, där 30 000 medelålders svenskar har undersökts. Förutom Göteborgs universitet bidrar även forskare från samtliga sex universitet som medverkar i SCAPIS-studien samt luftkvalitetsexperter från SMHI, Stockholms Luft- och Bulleranalys och Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Artikel: High-resolution dispersion modelling of PM2.5, PM10, NOx and NO2 exposure in metropolitan areas in Sweden 2000‒2018 – large health gains due to decreased population exposure; https://doi.org/10.1007/s11869-024-01535-0

Illustrativa kartor från studien finns att ladda ner fritt via svensk nationell dataservicehttps://doi.org/10.5878/btxv-v698.
Vid publicering ange källa: Luft- och bullerkartor för SCAPIS-miljö.

Kontakt:

  • Karl Kilbo Edlund, läkare, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, karl.kilbo.edlund@gu.se, telefon 0769–31 54 58
    Karl arbetar som läkare på förmiddagen, men är tillgänglig från omkring klockan 10:00
  • Leo Stockfelt, docent, specialistläkare, samordnare för studien SCAPIS-miljö, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, leo.stockfelt@amm.gu.se, telefon 0722–02 07 82

Andra kontaktpersoner:

  • Uppsala: Martin Tondel, docent, överläkare Uppsala universitet, martin.tondel@medsci.uu.se
  • Stockholm: Petter Ljungman, docent, överläkare, Karolinska Institutet, också samordnare för studien SCAPIS-miljö, petter.ljungman@ki.se, 08–52 48 72 32

Elin Lindström, presskontakt
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 076618 3037031–786 3037
E-post: elin.lindstrom@gu.se

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.