Connect with us

Marknadsnyheter

RightBridge Ventures tecknar avtal om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i den ledande nordiska e-sportorganisationen Tricked Esport ApS

Published

on

Rightbridge Ventures Group (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal (”SPA”) om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i Tricked esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”). Transaktionens slutförande är villkorat av att vissa villkor uppfylls enligt vad som närmare anges nedan. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 41 440 000 kronor och avses att erläggas med nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures till Trickeds aktieägare, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72% av aktierna i RightBridge Ventures. De nyemitterade aktierna kommer att vara föremål för lock-up under en period om 12 månader.

Om Tricked
Tricked är en dansk e-sport tävlings- och utbildningsorganisation med över 50 anställda som tillhandahåller prenumerationstjänster för esport-utbildning via tre spelcenter, samt online, och till cirka 20 högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor över hela Danmark. Sedan starten har Tricked fört värdena sportsmanship, disciplin och respekt till tusentals spelare.,

 

Trickeds tävlingsinriktade lag är bland de främsta professionella e-sportteamen i Skandinavien, och deras prenumerationsbaserade coaching- och utbildningstjänstverksamhet är den största i sitt slag i Danmark.

 

Trots att Tricked har sitt huvudkontor i Danmark är räckvidden global. Tack vare populariteten av deras lag i stora titlar som League of Legends, CS: GO (Topp 50 över hela världen och topp 8 bland alla uppdrag (”HLTV-kartor”)), Fortnite och FIFA (två gånger världsmästare), Transaktionen, förutom tusentals spelare som har gått igenom Tricked utbildnings- och coachningsprogram och evenemang, Tricked bidrar med en mycket skalbar prenumerationsmodell och en konsumenträckvidd på ca 14 miljoner

 

En av de bidragande faktorerna till Trickeds snabba tillväxt och onlineräckvidd är dess egenutvecklade medlemshanterings mjukvarusystem, som är baserat på Amazon Web Services och Microsoft. Tricked är en Microsoft EDUCATION-partner och unik i kategorin esport.

 

Dessutom har Tricked nyligen inlett ett partnerskap med Köpenhamns stad för att utbilda arbetslösa och hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom e-sport och spel.

 

”Genom åren har vi fått erfarenheten att e-sport är mer än underhållning, att e-sport skapar värde för samhället. Just nu har bara ett fragment av potentialen inom e-sport och spel utnyttjats. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för det i framtiden. Vi är glada över att kunna utveckla Tricked och avancera till nästa nivå med RightBridge Ventures” – säger Morten Høj Jensen, Tricked Esport VD

 

Transaktionen i korthet
 

        RightBridge Ventures har tecknat ett SPA för att förvärva 80 procent av aktierna i Tricked.

 

        Köpeskillingen för aktierna i Tricked uppgår till totalt 41 440 000 kronor och avses erläggas genom emission av 27 626 666 nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures, till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

 

        Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72 procent av aktierna i RightBridge Ventures, varav Nebbegård Invest A/S kommer att inneha 15,38 procent av aktierna.

 

        De nyemitterade aktierna till Säljarna kommer att vara föremål för en 100-procentig lock-up under en period om 12 månader.

 

        Transaktionen är villkorad av att (i) en revisor bekräftar att räkenskaperna för Tricked i september 2022 är i linje med budget och att Trickeds skulder, enligt överenskommelse, har betalats, (iii) inget ordinarie utanför verksamheten har inträffat sedan signeringsdatumet, och (ii) att styrelsen för Rightbridge Ventures beslutar att, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 september 2022, genomföra en riktad emission av aktier till Säljarna.

 

        Transaktionen förväntas slutföras i november 2022.

 

Bakgrund och motiv till Transaktionen

 

Trickeds diversifierade affärsmodell som kombinerar konkurrenskraftiga spel- och utbildningstjänster har lett till en ökande försäljningstillväxt under 2022. Tricked prognos för 2022 inkluderar intäkter på cirka 7 000 000 kronor och en tydlig utveckling mot neutrala till positiva EBITDA-nivåer vid årsskiftet.

 

Tricked ger mervärde med en konsumenträckvidd på ca. 14 miljoner genom sina ledande spellag såväl som de tusentals spelare som har gått igenom sina utbildnings- och coachingprogram samt evenemang.

 

Dessutom bidrar Transaktionen med en prenumerationsaffärsmodell, en egenutvecklad mjukvaruplattform för medlemskap och innehållshantering och en diversifierad intäktsmix som kan 1) replikeras och expandera över RightBridge Ventures portfölj andra e-sportorganisationer (Team Singularity/Lilmix) och 2) marknadsföras och distribueras globalt internt Knacks marknadsförings- och talangbyrå samt media/turneringsplattformar ePulze och ESPL för att vara tillgängliga för spelare över hela världen.

 

 

”Denna transaktion är i linje med vår förvärvsstrategi som syftar till att skapa synergier mellan våra portföljbolag. RightBridge Ventures fortsätter sin resa och förvärvet av Tricked bidrar med omsättning, en tydlig strategi till lönsamhet, en prenumeration och en diversifierad affärsmodell inklusive utbildningstjänster samt en engagerad community av spelare som kompletterar våra Metaverse- och Infrastructure-segment. Vi tar även in starka aktieägare som ser långsiktigt på RightBridge vilket återspeglas i deras lockup-avtal och aktiepris om 1,5 SEK” säger Carlos Barrios, VD för RightBridge Ventures

 

Framåtblickande uttalanden

 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”sikta” eller ”kan”, eller, i varje enskilt fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte i onödan förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som uttryckligen eller underförstått finns häri gäller endast per dagen för detta och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07-11-2022

—————

About RightBridge Ventures

RightBridge Ventures is a compounder and investment company based in Stockholm (Sweden) dedicated to investing in companies that shape the future of esports and gaming as part of the digital media and entertainment industry. For more information visit www.rightbridge.se or get updates by following us on Twitter on Instagram and LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)’s shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market and Amudova AB is a Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

BioWings-projektet skapar nya möjligheter för storskalig produktion och exosombaserad diagnostik

Published

on

By

AcouSort och dess samarbetspartners avslutar nu det fyråriga BioWings-projektet som har utvecklat nya tunnfilmsmaterial som genererar det ultraljud som krävs för att flytta celler i AcouSorts chip. De nya materialen möjliggör en mer kostnadseffektiv och storskalig tillverkning. De utgör också grunden för det nya AcouSome-projektet på 26 miljoner kronor, där ett konsortium lett av AcouSort ska utveckla chip för att hitta exosomer i blod för forskning och framtida diagnostik. De två projekten presenteras i ett kostnadsfritt webbinarium 12 december.

I april 2018 tilldelades AcouSort 180 000 euro i EU-medel för deltagande i BioWings – ett projekt som syftar till utveckling av nya material för att generera ultraljud i biomedicinska produkter. BioWings har samordnats av Danmarks Tekniska Universitet och involverat universitet och privata företag från Sverige, Danmark, Schweiz, Israel och Italien. Det totala projektet har fått 3 miljoner euro från EU och slutfördes den 30 november 2022.

 

AcouSorts roll i projektet har varit att designa akustofluidikchip som ska användas tillsammans med nya material för ultraljudsgenerering. Utvecklingen av de nya chipen har skett i nära samarbete med professor Thomas Laurells forskargrupp vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet. Professor Laurells team har utvärderat hur väl det nya materialet fungerar vid tillämpningar inom klinisk diagnostik såsom separation av bakterier från blodprover för diagnos av blodförgiftning (sepsis).

 

Den teknik som utvecklats i BioWings-projektet är mycket lovande. Materialforskare vid Danmarks tekniska universitet (DTU), Weizmann-institutet, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och PIEMACS har utvecklat filmer som är tunnare än ett hårstrå och som kan tillverkas direkt på akustofluidiska chip. Tunnfilmsmaterialet kan ta AcouSorts teknik till en ny nivå eftersom de erbjuder fördelar i form av minskade tillverkningskostnader samt förbättrad precision och repeterbarhet i storskalig produktion.

 

De tekniska landvinningarna har inte gått obemärkt förbi. Uppfinningen i BioWings-projektet plockas upp av EU Innovation Radar och ligger nu till grund för nya AcouSort-patentansökningar samt det nya AcouSome-projektet som samordnas av AcouSort med start i januari 2023. Det kommer att använda teknik från BioWings-projektet för att utveckla banbrytande teknik för att hitta exosomeri blod för forskning och diagnostik. AcouSome-projektet har tilldelats 26 miljoner kronor av Europeiska innovationsrådet (EIC).

 

”BioWings har varit ett mycket viktigt projekt för AcouSort då det ger nya möjligheter till kostnadseffektiv storskalig högprecisionstillverkning. AcouSome-projektet kommer nu att bygga vidare på framstegen i BioWings-projektet med inriktning på lösningar för banbrytande exosombaserad diagnostik,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

 

Vill du veta mer om BioWings och AcouSome-projekten?

Den 12 december 2022 hålls ett kostnadsfritt webbinarium som erbjuder en unik möjlighet att höra mer djupgående om innovationerna i det fyråriga BioWings-projektet samt lära sig om det kommande AcouSome-projektet. Bland talarna finns AcouSorts grundare professor Thomas Laurell och AcouSorts AcouSome-projektkoordinator Pelle Ohlsson. Mer information och anmälan hittar du här:

https://www.biowings.eu/online-workshop/

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, vd
Telefon: +45 2045 0854
E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Published

on

By

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 14 november 2022 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive en mer detaljerad beskrivning av de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolasgets hemsida.

SEM meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet har framgångsrikt avslutats och att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att 98,54 procent av justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget kommer under förlängning av löptiden om två månader att fortsätta med förhandlingarna med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Halvar Jonzon, styrelseordförande
[email protected]
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
[email protected]
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december2022 kl. 16:00 CET.

 

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar

Published

on

By

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.

Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från fiskodling. Företaget är inne i en pågående process där man håller på att etablera flera nya landbaserade fiskodlingar där hållbarhet och miljö är av högsta strategiska betydelse. Därför avser bolaget att använda sig av bästa tillgängliga teknik (BAT) vilket är en huvudanledning till det samarbete som nu inleds mellan Driva och Axolot.

”I takt med att fokus ökar på hållbar produktion av mat så ökar också behovet av landbaserade fiskodlingar. För att säkerställa friska och välmående fiskar och minimera påverkan på omgivande vattenrecipienter så är vattenkvaliteten en helt avgörande nyckelfråga. Med AxoPur så kan Axolot erbjuda en unik och effektiv lösning som möjliggör långsiktigt hållbara fiskodlingar, vilket är en fantastisk möjlighet för alla involverade intressenter”, säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller [email protected]

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl [email protected]

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.