Connect with us

Marknadsnyheter

RightBridge Ventures tecknar avtal om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i den ledande nordiska e-sportorganisationen Tricked Esport ApS

Published

on

Rightbridge Ventures Group (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal (”SPA”) om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i Tricked esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”). Transaktionens slutförande är villkorat av att vissa villkor uppfylls enligt vad som närmare anges nedan. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 41 440 000 kronor och avses att erläggas med nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures till Trickeds aktieägare, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72% av aktierna i RightBridge Ventures. De nyemitterade aktierna kommer att vara föremål för lock-up under en period om 12 månader.

Om Tricked
Tricked är en dansk e-sport tävlings- och utbildningsorganisation med över 50 anställda som tillhandahåller prenumerationstjänster för esport-utbildning via tre spelcenter, samt online, och till cirka 20 högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor över hela Danmark. Sedan starten har Tricked fört värdena sportsmanship, disciplin och respekt till tusentals spelare.,

 

Trickeds tävlingsinriktade lag är bland de främsta professionella e-sportteamen i Skandinavien, och deras prenumerationsbaserade coaching- och utbildningstjänstverksamhet är den största i sitt slag i Danmark.

 

Trots att Tricked har sitt huvudkontor i Danmark är räckvidden global. Tack vare populariteten av deras lag i stora titlar som League of Legends, CS: GO (Topp 50 över hela världen och topp 8 bland alla uppdrag (”HLTV-kartor”)), Fortnite och FIFA (två gånger världsmästare), Transaktionen, förutom tusentals spelare som har gått igenom Tricked utbildnings- och coachningsprogram och evenemang, Tricked bidrar med en mycket skalbar prenumerationsmodell och en konsumenträckvidd på ca 14 miljoner

 

En av de bidragande faktorerna till Trickeds snabba tillväxt och onlineräckvidd är dess egenutvecklade medlemshanterings mjukvarusystem, som är baserat på Amazon Web Services och Microsoft. Tricked är en Microsoft EDUCATION-partner och unik i kategorin esport.

 

Dessutom har Tricked nyligen inlett ett partnerskap med Köpenhamns stad för att utbilda arbetslösa och hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom e-sport och spel.

 

”Genom åren har vi fått erfarenheten att e-sport är mer än underhållning, att e-sport skapar värde för samhället. Just nu har bara ett fragment av potentialen inom e-sport och spel utnyttjats. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för det i framtiden. Vi är glada över att kunna utveckla Tricked och avancera till nästa nivå med RightBridge Ventures” – säger Morten Høj Jensen, Tricked Esport VD

 

Transaktionen i korthet
 

        RightBridge Ventures har tecknat ett SPA för att förvärva 80 procent av aktierna i Tricked.

 

        Köpeskillingen för aktierna i Tricked uppgår till totalt 41 440 000 kronor och avses erläggas genom emission av 27 626 666 nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures, till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

 

        Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72 procent av aktierna i RightBridge Ventures, varav Nebbegård Invest A/S kommer att inneha 15,38 procent av aktierna.

 

        De nyemitterade aktierna till Säljarna kommer att vara föremål för en 100-procentig lock-up under en period om 12 månader.

 

        Transaktionen är villkorad av att (i) en revisor bekräftar att räkenskaperna för Tricked i september 2022 är i linje med budget och att Trickeds skulder, enligt överenskommelse, har betalats, (iii) inget ordinarie utanför verksamheten har inträffat sedan signeringsdatumet, och (ii) att styrelsen för Rightbridge Ventures beslutar att, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 september 2022, genomföra en riktad emission av aktier till Säljarna.

 

        Transaktionen förväntas slutföras i november 2022.

 

Bakgrund och motiv till Transaktionen

 

Trickeds diversifierade affärsmodell som kombinerar konkurrenskraftiga spel- och utbildningstjänster har lett till en ökande försäljningstillväxt under 2022. Tricked prognos för 2022 inkluderar intäkter på cirka 7 000 000 kronor och en tydlig utveckling mot neutrala till positiva EBITDA-nivåer vid årsskiftet.

 

Tricked ger mervärde med en konsumenträckvidd på ca. 14 miljoner genom sina ledande spellag såväl som de tusentals spelare som har gått igenom sina utbildnings- och coachingprogram samt evenemang.

 

Dessutom bidrar Transaktionen med en prenumerationsaffärsmodell, en egenutvecklad mjukvaruplattform för medlemskap och innehållshantering och en diversifierad intäktsmix som kan 1) replikeras och expandera över RightBridge Ventures portfölj andra e-sportorganisationer (Team Singularity/Lilmix) och 2) marknadsföras och distribueras globalt internt Knacks marknadsförings- och talangbyrå samt media/turneringsplattformar ePulze och ESPL för att vara tillgängliga för spelare över hela världen.

 

 

”Denna transaktion är i linje med vår förvärvsstrategi som syftar till att skapa synergier mellan våra portföljbolag. RightBridge Ventures fortsätter sin resa och förvärvet av Tricked bidrar med omsättning, en tydlig strategi till lönsamhet, en prenumeration och en diversifierad affärsmodell inklusive utbildningstjänster samt en engagerad community av spelare som kompletterar våra Metaverse- och Infrastructure-segment. Vi tar även in starka aktieägare som ser långsiktigt på RightBridge vilket återspeglas i deras lockup-avtal och aktiepris om 1,5 SEK” säger Carlos Barrios, VD för RightBridge Ventures

 

Framåtblickande uttalanden

 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”sikta” eller ”kan”, eller, i varje enskilt fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte i onödan förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som uttryckligen eller underförstått finns häri gäller endast per dagen för detta och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07-11-2022

—————

About RightBridge Ventures

RightBridge Ventures is a compounder and investment company based in Stockholm (Sweden) dedicated to investing in companies that shape the future of esports and gaming as part of the digital media and entertainment industry. For more information visit www.rightbridge.se or get updates by following us on Twitter on Instagram and LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)’s shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market and Amudova AB is a Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q1 2024 – B3 Consulting Group AB (publ)

Published

on

By

Svag start på 2024

Januari – mars 2024

  • Omsättningen uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -13,3 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (40,9) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 2,8 procent (12,6). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 3,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (33,6) MSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (36,9) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (3,40) SEK.

Sverre Bjerkeli, tf VD och Koncernchef: Svag start på 2024, är botten nådd nu?

När vi stänger det första kvartalet 2024 kan vi konstatera att det svagare marknadsläget håller i sig. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, en minskning med 13,3 procent jämfört med samma period förra året. EBIT uppgick till 7,9 MSEK med en rörelse-marginal om 2,8 (12,6) procent. Det svaga resultatet beror på en lägre debiteringsgrad och färre konsulter i Q1. Vi känner fortsatt av en tuff marknad i Sverige medan vårt intressebolag i Polen rapporterar att marknaden har rört sig mot det bättre.

Kostnadsprogrammet “Hedgehog” på agendan, nya kostnadsinitiativ genomförs.
Framdriften i Hegdehog är tillfredsställande och i Q2 kommer vi gradvis ha uppnått 90 procent realisering av programmet. När den utmanande marknaden håller i sig, riktar vi nu också uppmärksamheten mot dotterbolagens overheadkostnader. Vi minskar antalet konsulter som varit obelagda en längre tid och kommer under en period prioritera marginal före tillväxt. När volymen faller behöver vi se över kostnader i våra dotterbolag. Vi har därför lanserat en fortsättning på vårt kostnadsbesparings-program som syftar till att säkerställa konkurrenskraft och finansiell hållbarhet i dotterbolagen. Målet är att förhindra att ”cost creep” i bolagen äter upp effekterna från Hedgehog i moderbolaget som går enligt plan. Det kommer troligen att ta två-tre kvartal innan vi har uppnått den önskade kostnadsnivån i de dotterbolag som nu har utmaningar. Målen med åtgärderna är att B3 ska komma stärkt och mer effektivt ur dagens svaga marknad. Om botten nu är nådd är svårt att säga, men debiteringsgraden i mars var något bättre än snittet för Q1. Ni kommer kanske ihåg att vi kommunicerade det motsatta i Q2 2023 där juni var svagare än snittet för Q2. En månad ’gör ingen sommar’, vi behöver flera mätpunkter för att vara trygga i att det vänder, men vi känner oss trygga med att det kommer vända.

B3s Magnificent 7 2023
Även om marknaden är svagare, finns det fortfarande flera ljusglimtar, och en av dessa är B3s Magnificent 7 som vi presenterade i B3s årsredovisning för 2023. Magnificent 7 är en term som ursprungligen härstammar från amerikansk westernfilm men det har också använts för en grupp av sju världsledande techbolag. B3s Magnificent 7 är sju av våra dotterbolag som växer 15 procent i snitt 2023, de är mycket lönsamma och de håller god fart in i 2024. Vi har valt att lyfta fram dem i rampljuset då de arbetar målmedvetet med att utveckla både bolaget och resultatet. I vår investerarsändning presenterar vi denna gång ett av dessa bolag, Rebel and Bird, och flera andra av våra M7-bolag har deltagit i tidigare presentationer.

Highlights i kvartalet
B3 hamnade på andraplatsen över mest attraktiva arbetsgivare för kvinnor inom IT i när Karriärföretagen presenterade resultaten från den senaste mätningen i mars. Vi har stort fokus på att vara en riktigt attraktiv och jämställd arbetsplats så resultaten gläder oss naturligtvis. Vi gläder oss också åt ett flertal nya kunduppdrag och ramavtal i Q1, bland annat med ett globalt industribolag.

Mobilisering och fokus inom generativ AI
I bokslutskommunikén berättade vi om B3s satsning på generativ AI där vi bygger en position som ett ledande konsultbolag. Vi strävar efter att nyttja kraften som finns i generativ AI, både för att själva bli mer effektiva och för att kunna hjälpa våra kunder att ta tillvara alla möjligheter som finns med AI.   

Ledarutveckling och optionsprogram
Vi har höga målsättningar för B3s utveckling och tillväxt och vi har också nyligen startat ett nytt 18 månader långt ledarskapsprogram för alla ledare i bolaget. I början av året kunde vi erbjuda våra ledare att investera i B3 genom att delta i ett nytt optionsprogram. Samtliga i ledningsgruppen och totalt 50 personer valde att ansluta till programmet. Totalt tecknades 270 000 optioner. Genom att involvera våra medarbetare som långsiktiga ägare, stimuleras ett fördjupat intresse för bolagets resultatutveckling.

Martin Stenström tillträder som ny VD
Det har blivit dags för mig att lämna över till Martin Stenström som nu tillträder som ny VD och koncernchef för B3. Med gedigen erfarenhet från både branschen och B3, är han en uppskattad kollega som tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare kommer att leda B3 framåt.

Detta är därmed min sista delårsrapport och jag vill därför passa på tacka alla medarbetare och kunder för den här tiden som tf VD, även om jag kommer fortsätta mitt engagemang i B3s styrelse. Även om 2024 har börjat svagt kan vi ändå glädja oss åt flera ljusglimtar i kvartalet och genom de olika åtgärderna vi nu genomför stärker vi B3s konkurrenskraft och rustar för fortsatt tillväxt.

April 2024,
Sverre Bjerkeli

—————————————————————————————————

Presentation av rapporten

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 25 april 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att via mejl ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

Shortly after publishing this quarterly report, it will also be available in English. Please click
on “En” in the top menu on our website www.b3.se

Om B3

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Kalender

Årsstämma 2024 – 8 maj 2024

Delårsrapport januari-juni 2024 -16 juli 2024

Delårsrapport januari-september 2024 – 23 oktober 2024

Kontaktuppgifter

Sverre Bjerkeli, tf. VD och Koncernchef, +47 928 38 072, sverre.bjerkeli@b3.se
André Karlsson, CFO, 0738-35 14 20, andre.karlsson@b3.se
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april kl. 21.00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klaria Årsredovisning 2023

Published

on

By

Sammanfattning av året

Kvarvarande verksamhet

– Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (5,9 MSEK)

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,7 MSEK)

– FoU-kostnader uppgick till 4,5 MSEK (51,4 MSEK)

– Resultat efter skatt uppgick till -18,4 MSEK (-63,8 MSEK)

– Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-1,10 SEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-49,7 MSEK)

– Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 41,1 MSEK (76,1 MSEK)

– Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 1,2 MSEK (16,8 MSEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 MSEK

Verksamhet till försäljning

– Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK

– Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Innovativa föreningar får LKAB:s stipendium 2024

Published

on

By

Idag delade LKAB ut sina årliga stipendier inom idrott, kultur och samhällsengagemang på Vetenskapens Hus i Luleå. Idrotts- och kulturstipendierna har delats ut sedan 80-talet till föreningar och personer som utmärkt sig eller gjort värdefulla gärningar inom sitt fält. Våren 2023 instiftade LKAB ett nytt stipendium inom samhällsengagemang som komplement.

Stipendierna är på 75 000 kronor styck. Förutom det nya stipendiet inom samhällsengagemang öppnade LKAB också förra året upp för allmänheten att nominera de kandidater som de tycker är värda att uppmärksammas på någon av LKAB:s verksamhetsorter i Narvik, Kiruna, Svappavaara, Gällivare eller Luleå. 
– Vi blir så glada av alla som tar sig tid att skicka in nomineringar och uppmärksammar oss på personer och föreningar som bidrar till attraktiviteten på våra verksamhetsorter. De tre pristagarna i år är bra exempel på några drivna eldsjälar som vars initiativ gör skillnad, säger Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang på LKAB.

Årets kulturstipendiat:
Studio Strössel

Motivering – Med Studio Strössel har Kulturfrämjarna i Gällivare skapat en kreativ och kulturell mötesplats som välkomnar alla och skapar liv i Gällivare centrum. Förutom att erbjuda lokaler för kreativt skapande och kulturella verksamheter arrangeras olika evenemang såsom utställningar, samtal, workshops, musikcafé, poetry slam och mycket mer. Ett initiativ som ger kulturen mer utrymme i Gällivare.

– Vi är otroligt stolta och glada för att vårt arbete med att främja kultur och kreativitet i Gällivare uppmärksammas. Med hjälp av vår kulturella och kreativa mötesplats Studio Strössel vill vi bredda utbudet av aktiviteter i Gällivare och lyfta fram våra lokala kreatörer. I vår förening arbetar styrelsen ideellt och en stor utmaning är att hinna med att skapa innehåll och arrangemang så att vi når många målgrupper. Med hjälp av stipendiet tar vi nu sikte på att erbjuda ett inspirerande program med aktiviteter för Gällivares barn- och ungdomar tillsammans med bland annat föreningens medlemmar.

Årets idrottsstipendiat:
Luleå Roller Derby

Motivering – Som ett av Sveriges mest framstående lag inom en växande idrott har Luleå Roller Derby både vunnit elitserien och skickat tre spelare till junior VM. Förutom sportliga framgångar pågår ett ständigt arbete med inkludering. I en sport som utmanar normerna om kvinnligt idrottande välkomnar föreningen alla oavsett hur du identifierar dig, vilken ålder du är eller vilka förutsättningar du har.

– Vi är mycket stolta och väldigt glada. Vi gör ju det här med en stor passion för sporten men det är också mycket hårt arbete som ligger bakom och då är det roligt att uppmärksammas för det vi gör och står för. Och pengarna blir ett bra tillskott till alla resekostnader vid bortamatcher och träningsläger 

Årets stipendiat inom samhällsengagemang:
Soutujärvibygden i utveckling

Motivering – Som en resurs för bygdens utveckling ger Soutujärvibygden stöd till de föreningar och verksamheter som verkar i de lokala byarna mitt i Malmfälten. Genom att driva projekt för utveckling och tillhandahålla samhällsservice som gynnar bygdens invånare och besökare skapar man gemensamhet och framåtanda. Och allt går att läsa om i bygdens egna nyhetsmagasin Soutunytt.

– Det är genom samarbete och engagemang från både föreningsmedlemmar och lokalsamhället som vi kan fortsätta att göra skillnad och bidra till en blomstrande framtid för Soutujärvibygdens alla invånare. Vi är stolta över att vara en del av en bygd där föreningens goda arbete uppmärksammas och värderas, hälsar styrelsen i Soutujärvibygden och tackar.

Kontakt: Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang, Tel: 46 (0)980 726 28. E-mail: anna.skogh@lkab.com.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.