Connect with us

Marknadsnyheter

Rolling Optics Holding AB beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 18,4 MSEK

Published

on

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 18,4 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden. Företrädesemissionen genomförs i syfte att minska Bolagets skuldsättning.

Bakgrund och motiv

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska rörelse- och 3D-effekter.

Rolling Optics har under det senaste kvartalet redovisat en positiv nettoomsättning och ingått ett viktigt samarbetsavtal med sin största ägares helägda dotterbolag Oberthur Fiduciaire SAS avseende Bolagets långsiktiga strategi inom området High Security. Styrelsen bedömer dock att Bolagets skuldsättning behöver minskas till följd av ökade räntekostnader och har därför beslutat att inhämta kapital genom Företrädesemissionen.  

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 18,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Rolling Optics avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för återbetalning av Bolagets banklån.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 19 795 772 aktier som kan tecknas till en teckningskurs om 0,93 SEK per aktie.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 25 juli 2023 till och med den 4 september 2023, vilken uppgick till cirka 1,04 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 18,4 MSEK, före transaktionskostnader.
 • Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 20 september 2023 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fyrtioen (41) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fyra (4) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 22 september 2023 – 6 oktober 2023.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 september 2023 – 3 oktober 2023 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 22 september 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42.  
 • Bolagets två största aktieägare, François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), som innehar cirka 71 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och Forestum Capital AB, som innehar cirka 13 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått teckningsåtaganden varigenom de har förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata-andelar.
 • Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.  
 • Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 19 795 772, från 202 906 664 aktier till 222 702 436 aktier, vid full teckning.
 • Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 3 167 323,52 kronor, från 32 465 066,24 kronor till 35 632 389,76 kronor, vid fullteckning.
 • För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.  

Företrädesemissionen

Bakgrund

Rolling Optics styrelse beslutade den 13 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, om nyemission av högst 19 795 772 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att betala av Bolagets lån och därigenom minska Bolagets skuldsättning. Teckningskursen uppgår till 0,93 kronor per aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 18,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 25 juli 2023 till och med den 4 september 2023, vilken uppgick till cirka 1,04 SEK.  

Teckningsåtaganden

Bolagets två största aktieägare, FCO och Forestum Capital AB, som innehar cirka 71 respektive 13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel, vilket motsvarar cirka 84 procent av Företrädesemissionen. Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.

Villkor och anvisningar  

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen onsdagen den 20 september 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Rolling Optics räkning, förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.  

Sådana aktieägare i Rolling Optics erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyrtioen (41) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 19 795 772, från 202 906 664 aktier till 222 702 436 aktier, vid full teckning. Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 3 167 323,52 kronor, från 32 465 066,24 kronor till 35 632 389,76 kronor, vid fullteckning.  

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,93 SEK per aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller onsdagen den 20 september 2023. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är måndagen den 18 september 2023. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med tisdagen den 19 september 2023.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med fredagen den 22 september 2023 till och med fredagen den 6 oktober 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med fredagen den 22 september 2023 till och med tisdagen den 3 oktober 2023. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com innan teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 september 2023                   Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

19 september 2023                   Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

20 september 2023                   Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

22 september –                          Handel med teckningsrätter.

3 oktober 2023                           

22 september –                          Teckningsperiod

6 oktober 2023                           

Omkring den                                Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor

10 oktober 2023                         skickas ut.       

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 kl. 14:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.  

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rolling Optics. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.  

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).  

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.  

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Rolling Optics resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Rolling Optics nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Rolling Optics kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

 • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
 • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
 • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.