Connect with us

Marknadsnyheter

Rolling Optics Holding AB beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 18,4 MSEK

Published

on

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 18,4 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden. Företrädesemissionen genomförs i syfte att minska Bolagets skuldsättning.

Bakgrund och motiv

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska rörelse- och 3D-effekter.

Rolling Optics har under det senaste kvartalet redovisat en positiv nettoomsättning och ingått ett viktigt samarbetsavtal med sin största ägares helägda dotterbolag Oberthur Fiduciaire SAS avseende Bolagets långsiktiga strategi inom området High Security. Styrelsen bedömer dock att Bolagets skuldsättning behöver minskas till följd av ökade räntekostnader och har därför beslutat att inhämta kapital genom Företrädesemissionen.  

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 18,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Rolling Optics avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för återbetalning av Bolagets banklån.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 19 795 772 aktier som kan tecknas till en teckningskurs om 0,93 SEK per aktie.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 25 juli 2023 till och med den 4 september 2023, vilken uppgick till cirka 1,04 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 18,4 MSEK, före transaktionskostnader.
 • Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 20 september 2023 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fyrtioen (41) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fyra (4) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 22 september 2023 – 6 oktober 2023.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 september 2023 – 3 oktober 2023 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 22 september 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42.  
 • Bolagets två största aktieägare, François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), som innehar cirka 71 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och Forestum Capital AB, som innehar cirka 13 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått teckningsåtaganden varigenom de har förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata-andelar.
 • Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.  
 • Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 19 795 772, från 202 906 664 aktier till 222 702 436 aktier, vid full teckning.
 • Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 3 167 323,52 kronor, från 32 465 066,24 kronor till 35 632 389,76 kronor, vid fullteckning.
 • För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.  

Företrädesemissionen

Bakgrund

Rolling Optics styrelse beslutade den 13 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, om nyemission av högst 19 795 772 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att betala av Bolagets lån och därigenom minska Bolagets skuldsättning. Teckningskursen uppgår till 0,93 kronor per aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 18,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 25 juli 2023 till och med den 4 september 2023, vilken uppgick till cirka 1,04 SEK.  

Teckningsåtaganden

Bolagets två största aktieägare, FCO och Forestum Capital AB, som innehar cirka 71 respektive 13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel, vilket motsvarar cirka 84 procent av Företrädesemissionen. Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.

Villkor och anvisningar  

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen onsdagen den 20 september 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Rolling Optics räkning, förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.  

Sådana aktieägare i Rolling Optics erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyrtioen (41) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 19 795 772, från 202 906 664 aktier till 222 702 436 aktier, vid full teckning. Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 3 167 323,52 kronor, från 32 465 066,24 kronor till 35 632 389,76 kronor, vid fullteckning.  

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,93 SEK per aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller onsdagen den 20 september 2023. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är måndagen den 18 september 2023. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med tisdagen den 19 september 2023.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med fredagen den 22 september 2023 till och med fredagen den 6 oktober 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med fredagen den 22 september 2023 till och med tisdagen den 3 oktober 2023. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com innan teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 september 2023                   Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

19 september 2023                   Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

20 september 2023                   Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

22 september –                          Handel med teckningsrätter.

3 oktober 2023                           

22 september –                          Teckningsperiod

6 oktober 2023                           

Omkring den                                Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor

10 oktober 2023                         skickas ut.       

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 kl. 14:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.  

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rolling Optics. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.  

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).  

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.  

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Rolling Optics resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Rolling Optics nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Rolling Optics kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.