Connect with us

Marknadsnyheter

Så skapas ett framgångsrikt ledarskap 2024

Published

on

Hur vi arbetar har under de senaste åren förändrats rejält, där ny teknik och distansarbete innebär utmaningar för landets chefer. Högskolans Väst och Folkuniversitetets nya akademiska ledarskapsutbildning har därför skräddarsytts med det moderna ledarskapet i fokus. Inför kursstarten bjuder utbildningsledare Louise Eriksson på några av de viktigaste insikterna som alla chefer bör ha i bakhuvudet.

Som följd av pandemin har krav på flexibilitet växt fram där distansarbete tillhör det nya normala på många arbetsplatser. De förändrade förutsättningarna för landets chefer har också resulterat i ett ökat intresse för utbildningar inom ledarskap. För hur ska en ledare skapa en välmående arbetskultur i föränderliga tider?

Att skapa en hälsosam arbetskultur handlar bland annat om att kunna motivera och inspirera sina anställda som ledare. Något som Louise Eriksson, utbildningsledare på Folkuniversitetet med lång erfarenhet av ledarpositioner inom näringslivet, anser är en egenskap som tar tid att förädla.

– Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter en bred förståelse för att varje medarbetare är unik. Dessutom krävs förmågan att kunna inspirera anställda och se deras behov samt att kunna anpassa arbetssätt när vardagen förändras. Detta återspeglas väl i utbildningen där deltagarna diskuterar aktuella utmaningar och får verktyg för att ta sig an dessa, säger Louise Eriksson, utbildningsledare på Folkuniversitetet.

En utbildning anpassad utifrån en ledares verklighet
Intresset för ledarskapsutbildningar råder det ingen brist på i dag. För att möta den ökade efterfrågan har Folkuniversitetet och Högskolan Väst tagit fram utbildningen Arbetsintegrerat ledarskap på 60 hp. En evidensbaserad uppdragsutbildning på distans som finns tillgänglig för alla blivande och yrkesverksamma ledare.

– Vi har skapat en akademisk utbildning som fokuserar både på ledarskapets praktik och teori. Utbildningen vänder sig både till ledare inom offentlig och privat sektor och vi tror att erfarenhetsutbytet mellan ledare från olika sammanhang är en väldigt viktig del i lärandet, säger Stefan Hellman, avdelningschef på Högskolan Väst.

För att skapa ett gott arbetsklimat och få medarbetare att trivas behöver chefer inse att ledarskapet är ett förtroende som byggs över tid. Det krävs engagemang, lyhördhet och beslutsamhet. För att utveckla verksamheten och hålla medarbetare motiverade gäller det att förstå misstagen som kan ske under vägen. Nu redogör utbildningsledare Louise Eriksson för några av dessa.

Fem fallgropar från ledarskapets verklighet – och hur de kan undvikas

 1. Att inte fånga upp medarbetares behov i tid

Medarbetare motiveras av olika saker. Att inte inse detta i ett tidigt skede kan få oönskade följder på arbetsklimatet. När vissa behöver mycket erkännande och delegering, trivs andra mer i en självgående roll. Detta ställer krav på att kunna lyssna, samtala och coacha. Ta snabbt reda på varje individs behov, anpassa ditt ledarskap och visa personlig omtanke.

 1. Att inte agera som en förebild

I forskning sammanställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap[1] visar det sig att en viktig aspekt i ett transformativt ledarskap är att föregå med gott exempel vad gäller moral och etik. Detta kräver stor självkännedom då det är lätt att glömma att medarbetare imiterar hur du som chef beter dig. Att exempelvis frekvent jobba sena kvällar eller tycka semester är ett överskattat påhitt skapar en ohälsosam arbetskultur. För din egen och andras skull – hitta en hälsosam balans.

 1. Att inte förstå att ledarskapet är mer än att vara chef

En chefbefordran gör dig automatiskt inte till en ledare folk lyssnar på. För att framgångsrikt ta vara på varje medarbetares potential och få dem att vilja följa ditt ledarskap krävs löpande utbildning inom ämnet och ett intresse att vilja anpassa ledarskapet efter nya tider.

 1. Att inte föra dialog med andra ledare

Chefer är också människor och i ledarskapet uppstår dagliga utmaningar. Därför är det värdefullt att kunna bolla problem och erfarenheter med andra i ledarpositioner samt dra lärdomar från olika branscher. Hitta ett nätverk som passar dig och ta dig tiden att använda det till fullo.

 1. Att inte anpassa kommunikationen

Kommunikation är ett självklart verktyg för alla ledare. Detta är dock lättare sagt än gjort när arbetet helt eller delvis blev på distans. Forskning[2] visar att korta och intensiva episoder av kommunikation fungerar bäst vid distansarbete och bör följas av enskilt och ostört arbete. Lika viktigt är det med sociala aktiviteter som håller arbetsglädjen vid liv.

[1] https://hbr.org/2020/10/successful-remote-teams-communicate-in-bursts
[2] https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/bra-ledare-visar-omtanke/

För ytterligare information och kontakt:
Stefan Hellman, Avdelningschef på Högskolan Väst
stefan.hellman@hv.se
+46762131981 

Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet bedriver folkbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar.

Om Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan har ett brett utbildningsutbud av arbetslivsnära utbildningar. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, där vi har ett särskilt regeringsuppdrag. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortsatt stark tillväxt – justerad EBITA ökade 13 procent

Published

on

By

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI                   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 457,7 (386,1) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • Koncernens EBITA uppgick till 90,1 (72,2) MSEK, en ökning med 25 procent. Ökningen var 13 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITA-marginalen uppgick till 19,7 (18,7) procent. Marginalen uppgick till 17,8 justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 57,1 (46,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,9 (39,7) MSEK.

HALVÅRET JANUARI-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 919,4 (766,3) MSEK, en ökning med 20 procent.

 • Koncernens EBITA uppgick till 178,6 (117,5) MSEK, en ökning med 52 procent. Justerad EBITA uppgick till 169,9 (132,9) MSEK, en ökning med 28 procent justerat för jämförelsestörande poster.

 • EBITA-marginalen uppgick till 19,4 (15,3) procent. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 18,5 (17,3) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 113,2 (71,6) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 7,6 (4,8) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163,4 (92,3) MSEK.

Andra kvartalet

Årets andra kvartal fortsatte koncernen att leverera stark tillväxt och ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19 procent varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Affärsområdet Hjälpmedel uppvisade den största tillväxten följt av Medicinteknik som också utvecklades fint i kvartalet, medan Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna är generellt sett fortsatt goda för koncernens bolag.

Affärsområdet Hjälpmedel utvecklades mycket starkt och levererade en kraftig omsättningsökning drivet av hög efterfrågan inom kognitionsområdet, ökad försäljning i flera av affärsområdets dotterbolag samt genomförda förvärv. Affärsutvecklingsarbetet i flera förvärvade enheter visade också goda resultat. Abilia erhöll i kvartalet godkännande för förskrivning av produkten MemoPlanner i Tyskland, vilket är en milstolpe för att på sikt kunna växa på en ny marknad.

Medicinteknik hade också en stark omsättningstillväxt i kvartalet där samtliga bolag hade en fin organisk tillväxt och utöver det bidrog även förvärv. Den största omsättningsökningen uppvisade Multi-Ply och Cardiolex. I kvartalet genomförde Inpac en flytt av större delen av verksamheten till den nya produktionsanläggningen, vilket hade negativ inverkan på kvartalet. Det var samtidigt glädjande att se att flytten fortlöpte väl och enligt plan.

Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Konkurrensen på den brittiska marknaden för Melatonin har som väntat haft en negativ inverkan. I viss utsträckning påverkades kvartalet också negativt av leveransproblem både hos externa leverantörer och i den egna tillverkningen, som även om de åtgärdats har skapat förseningar och omsättningstapp.

Det viktiga arbetet med affärsutveckling har fortsatt med oförminskad styrka och vi ser nu konkreta möjligheter till både in- och utlicensiering av produkter för att bredda portföljen. Vi ser god potential att växa specialistläkemedelsplattformen och på nytt nå högre marginal.

Sammantaget levererade koncernen ett starkt andra kvartal med fin omsättningstillväxt och ett ökat resultat. EBITA ökade med 25 procent och justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 13 procent trots otillfredsställande resultat inom specialistläkemedel. Koncernen har också ett stort fokus på kapitaleffektivitet och levererade ett starkt kassaflöde i kvartalet.

Förvärv

Vi för kontinuerlig dialog med bolag som kan ansluta till MedCap-gruppen och bedriver också ett aktivt arbete med att initiera nya kontakter och dialoger med Life Science bolag i Europa.

MedCaps starka balansräkning och låga nettoskuld i förhållande till EBITDA ger ett väsentligt finansiellt utrymme till fler förvärv. Förutsättningarna att finna intressanta förvärvsmöjligheter bedöms alltjämt som goda.

Sammanfattningsvis

Koncernens bolag har på det stora hela utvecklats mycket väl i det andra kvartalet både finansiellt och operationellt, även om ett affärsområde var svagare. Efterfrågan är generellt sett fortsatt god för våra verksamheter och operationellt har flera viktiga milstolpar uppnåtts inom försäljning, affärsutveckling och produktion. Sammantaget med förvärvsmöjligheter skapar detta goda möjligheter för koncernens fortsatta tillväxt.

Anders Dahlberg, VD, Stockholm 2024-07-24

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Abilia förvärvar Picomed och Alert-IT

Published

on

By

Abilia, ett dotterbolag till MedCap AB (publ) och del av Affärsområdet Hjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva Picomed AS i Norge och ITS Designs Limited (Alert-IT) i Storbritannien. Tillträdet förväntas ske i början av oktober.

De förvärvade bolagen omsätter sammanlagt ca 70 MNOK och har 26 anställda. Förvärvet kompletterar Affärsområdet Hjälpmedel och Abilias erbjudande inom Omgivningskontroll, Kommunikation och Larm.

Förvärvet sker till en kontant köpeskilling om 51 MNOK vid tillträdet och en tilläggsköpskilling om upp till 16 MNOK förutsatt att vissa villkor uppfylls senast i slutet av 2027. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps resultat under innevarande räkenskapsår.

Tove Christiansson, Affärsområdeschef Hjälpmedel och VD för Abilia kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av Picomed och Alert-IT kompletterar Abilias portfölj och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi. Vi ser framemot att välkomna bolagen till Abilia och affärsområdet Hjälpmedel.”

Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SKF tillkännager förändring i koncernledningen

Published

on

By

Göteborg, 23 juli 2024: Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO på AB SKF, har beslutat sig för att lämna bolaget för att fortsätta sin karriär utanför SKF. Niclas kommer att arbeta vidare i sin nuvarande position på SKF till januari 2025.

”Jag vill tacka Niclas för hans värdefulla insats på SKF och önskar honom lycka till i framtiden,” säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

En rekryteringsprocess för att identifiera en ersättare har initierats.

Aktiebolaget SKF 
      (publ) 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Presschef,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201 893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Sophie Arnius, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 8072, mobile: 46 705-908 072, e-mail: sophie.arnius@skf.com 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.