Samhällsinstanser stoppar Igrenes verksamhet

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Länsstyrelsens rättsenhet har nu stoppat alla vidare undersökningar i fält och därmed gått på den lokala Miljönämndens linje. Samtidigt avstyrker Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet Igrenes ansökan om att gå i kommersiell produktion av naturgas i enlighet med Miljöbalkens regler. Igrene arbetar för att bli en klimatneutral betydande producent av vätgas vilket allvarligt försvåras av föreliggande beslut.

Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att den enligt Minerallagen avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Igrene har överklagat detta beslut till Förvaltningsrätten.

En samtidig ansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, MPD, att enligt Miljöbalkens regler pröva Igrenes ansökan om rätt till produktion av naturgas inom Morafältet har nu varit föremål för kungörelse och remiss till berörda samhällsinstanser. Av inkomna yttranden från Miljönämnden i Mora och Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet framgår att dessa motsätter sig ett positivt besked till Igrenes ansökan.

Redan i juni 2020 har Miljönämnden beslutat stoppa alla vidare fältarbeten (undersöknings-) enligt den rätt Igrene har enligt gällande undersökningstillstånd. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsens rättsenhet, som beslöt att inhibera (stoppa) beslutet varmed arbetena kunde fortsätta.

Efter den av MPD nu genomförda remissomgången enligt ovan har Länsstyrelsens rättsenhet ånyo tagit upp frågan och avslår Igrenes överklagande och meddelar samtidigt att dess beslut om inhibition upphäves.

Igrene konstaterar att berörda samhällsinstanser saknar kunskap och erfarenhet vad gäller utvinning av naturgas. Samtidigt kan där skönjas en sammanblandning av gällande lagstiftning med de politiska ambitioner som offentliggjorts vad gäller ett framtida förbud mot utvinning av naturgas i Sverige.

Detta är djupt olyckligt och innebär att Igrene har att påräkna ett aktivt motstånd från myndigheterna och en ovilja att över huvud taget ta till sig Igrenes argument, erfarenhet och kunnande.

Det är sorgligt, säger vd Mats Budh, att någonting som skulle kunna bli så bra för Sverige hanteras så oförståndigt. Vi beklagar på alla våra tusentals aktieägares vägnar denna okunskap.

Igrene överväger vilka mått och steg som kan vidtas.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

[email protected]

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 juni 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget undersöker också förutsättningarna för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *