Connect with us

Marknadsnyheter

SAS lämnar uppdatering om förväntad ersättning till borgenärer i chapter 11-processen – får stöd från Kommittén för oprioriterade borgenärer

Published

on

SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en andra reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat innehålla information om förväntad ersättning till oprioriterade borgenärer, inklusive innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer. Chapter 11-planen och Disclosure Statement kan komma att revideras, ändras eller kompletteras ytterligare och är fortsatt föremål för Domstolens godkännande.

Innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer förväntas få en initial kontant ersättning motsvarande upp till 9,4 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning vid ett senare datum om upp till 15,6 % (totalt upp till 25,0 %) av fordringarnas nominella värde under vissa förutsättningar. Den slutliga ersättningen till innehavare av noterade kommersiella hybridobligationer samt andra berättigade oprioriterade fordringar, inklusive belopp och tidpunkten för eventuella ytterligare utbetalningar, återstår att bekräftas (som närmare beskrivet nedan och mer utförligt i Chapter 11-planen och Disclosure Statement).

Kommittén för oprioriterade borgenärer (Eng. The Official Committee of Unsecured Creditors) utsedd i chapter 11-processen stödjer Chapter 11-planen och lämnar en stark uppmaning till samtliga innehavare av oprioriterade fordringar att rösta för Chapter 11-planen.

Förväntad ersättning

SAS upprepar sin förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten (som närmare beskrivet nedan), att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB efter att chapter 11-processen slutförts. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande.

Sammanlagt förväntas upp till cirka 325 miljoner USD fördelas till oprioriterade borgenärer, varav cirka 250 miljoner USD i kontanter och cirka 75 miljoner USD i nya aktier. Som en del av avtalet med de nya investerarna (vilket offentliggjordes av SAS i pressmeddelandet den 4 november 2023) kommer merparten av kontantbeloppet (cirka 213 miljoner USD)[1] att sättas åt sidan (de ”Reserverade medlen”) och kan komma att delas ut till oprioriterade borgenärer vid ett senare datum under vissa förutsättningar. De Reserverade medlen förväntas distribueras efter att eventuella betalningar avseende vissa potentiella statliga icke-skatterelaterade fordringar slutligen uppgjorts (inklusive eventuella ränteförpliktelser hänförliga till statsstöd erhållet under 2020 och som bedömts vara oförenligt enligt vad som närmare beskrivits i SAS pressmeddelande den 29 november 2023), eller slutligt besked om att några sådana fordringar inte föreligger erhållits, och kommer att minskas med eventuella nödvändiga avdrag för betalningar som gjorts av SAS med anledning av sådana potentiella fordringar (inklusive vissa relaterade kostnader). En slutlig bekräftelse av belopp och tidpunkt för ytterligare utdelning till oprioriterade borgenärer, om någon, kan ta flera år.

Mot bakgrund av ovan är SAS förväntan att innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer kommer att få en initial kontant ersättning motsvarande 6,9–9,4 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning om upp till 13,1–15,6 % (totalt upp till 20,0–25,0 %) av fordringarnas nominella värde i samband med att de Reserverade medlen eventuellt frigörs. Andra oprioriterade borgenärer förväntas få följande ersättning i kontanter och/eller aktier i det rekonstruerade SAS, i enlighet med vad som närmare anges i Chapter 11-planen:

  • För innehavare av berättigade oprioriterade fordringar mot SAS AB förväntas en initial ersättning motsvarande 6,9–9,4 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning om upp till 15,6 % (totalt upp till 25,0 %) av deras fordringar i samband med en att de Reserverade medlen eventuellt frigörs.
  • För innehavare av berättigade oprioriterade fordringar mot Scandinavian Airlines System Denmark‐Norway‐Sweden (”SAS-konsortiet”) förväntas en initial ersättning motsvarande 1,7–2,7 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning om upp till 5,0 % (totalt upp till 7,7 %) av deras fordringar i samband med att de Reserverade medlen eventuellt frigörs, med undantag för mindre borgenärer med fordringar om högst 1,499 miljoner USD som förväntas få en ersättning motsvarande 10 % av deras fordringar i kontanter vid slutförandet av chapter 11-processen.
  • För innehavare av berättigade oprioriterade fordringar mot Gorm Dark Blue Limited, Gorm Deep Blue Limited, Gorm Light Blue Limited, Gorm Ocean Blue Limited och Gorm Sky Blue Limited förväntas en initial ersättning motsvarande 0,8–1,2 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning om upp till 2,5 % (totalt upp till 3,7 %) av deras fordringar i samband med att de Reserverade medlen eventuellt frigörs.
  • För innehavare av berättigade oprioriterade fordringar mot Scandinavian Airlines of North America Inc. förväntas en initial ersättning motsvarande 0,5–1,5 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen.

Ersättningsnivån beror bland annat på vilken av gäldenärerna som respektive borgenär har fordringar mot, samt på förekomsten av eventuella garantier för fordringarna. Den slutliga ersättningen till oprioriterade borgenärer (inklusive innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer), samt tidpunkt och belopp för eventuella ytterligare utbetalningar, är vidare avhängigt olika faktorer utanför SAS kontroll, inklusive växelkursförändringar avseende SEK/USD, förändringar i den bas av borgenärer som är berättigade till ersättning och deras fordringsbelopp samt det slutliga utfallet beträffande SAS eventuella skyldighet att betala vissa statliga icke-skatterelaterade fordringar som angivits ovan.

De nya aktier motsvarande cirka 75 miljoner USD som ska fördelas till borgenärer (motsvarande cirka 13,6 % av aktierna i det rekonstruerade SAS, baserat på total aktieinvestering, exklusive framtida konvertering av de konvertibla skuldebreven) kommer att tilldelas särskilda klasser av oprioriterade borgenärer, innefattande de danska, norska och svenska staterna, vissa borgenärer som förväntas ha en fortsatt relation med SAS, såsom fortsatta leasegivare av flygplan, pilotfackföreningar och viktiga leverantörer samt vissa andra borgenärer med fordringar mot SAS-konsortiet. Andra borgenärsklasser, inklusive innehavare av noterade kommersiella hybridobligationer och vissa borgenärer med mindre fordringar, förväntas få ersättning enbart i kontanter.

Förutsättningar och förväntad timing för chapter 11-processen

Chapter 11-planen och Disclosure Statement kan komma att revideras, kompletteras eller ändras ytterligare och är fortsatt föremål för Domstolens godkännande. Ett sammanträde avseende godkännandet av Disclosure Statement är för närvarande planerat att äga rum den 6 februari 2024 och SAS förväntar sig för närvarande att få Chapter 11-planen godkänd av Domstolen under det första kvartalet av 2024. Kommittén för oprioriterade borgenärer utsedd i chapter 11-processen stödjer Chapter 11-planen och lämnar en stark uppmaning till innehavare av oprioriterade fordringar att rösta för Chapter 11-planen. Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive godkännanden från Domstolen och olika myndigheter samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå, vilka beskrivs närmare i det pressmeddelande som SAS offentliggjorde den 3 oktober 2023. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra chapter 11-processen omkring halvårsskiftet 2024.

Information om chapter 11-processen

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investmentbanker. Seabury Securities LLC är även rekonstruktionsrådgivare till SAS. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP är juridisk rådgivare, Rothschild & Co är investmentbank och SkyWorks Holdings LLC är flygkonsult till Castlelake. White & Case LLP, Paul McGeown och Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP är juridiska rådgivare till Air France-KLM. Bech-Bruun Advokatpartnerselskab är juridisk rådgivare och Latham & Watkins LLP är amerikansk juridisk rådgivare till Lind Invest. Wilkie Farr & Gallagher LLP är juridisk rådgivare, Jefferies LLC är investmentbank, AlixPartners, LLP, är finansiell rådgivare, Alton Aviation Consultancy LLC är industrirådgivare och DLA Piper LLP är skandinavisk juridisk rådgivare till Kommittén för oprioriterade borgenärer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 5 februari 2024, kl. 02:25 CET.

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net/

YTTERLIGARE INFORMATION

Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt.

[1] Baserat på en USD/SEK växelkurs om 10,3538.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.