Connect with us

Marknadsnyheter

Scandinavian ChemoTech AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022

Published

on

Scandinavian ChemoTech AB:s (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2022 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad till detta pressmeddelande.

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 227 KSEK (10)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 497 KSEK (-5 430)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 208 KSEK (-5 755)

Perioden 1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 473 KSEK (49)
 • Resultat före skatt uppgick till -22 746 KSEK (-17 743)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,28 SEK (-2,05)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19 629 KSEK (-19 183)
 • Orderboken uppgick till 220 KSEK (1 100) vid årets slut

Viktiga händelser under kvartalet

 • Vetiqure signerar exklusivt distributörsavtal med Gamma Gurus Pty Ltd för den australiensiska och nyzeeländska marknaden
 • Vetiqure tecknade ett Letter of Intent med en Avante Animal Health i USA.
 • ChemoTech slutförde företrädesemissionen av units som tecknades till 74,3% vilket gjorde att Bolaget tillfördes 14,9 MSEK innan emissionskostnader.
 • Sjukhuset i Ulis i Ukraina rapporterade om en nästan 50% minskning av tumörmassan hos de två bukspottskörtelcancerpatienterna. Ingen av de 2 patienterna var längre i behov av smärtlindring. De rapporterade även att patienten med hudcancer undvek operation genom att nästan totalt svarat på sin TSE behandling.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech fick en ny rapport från Ulis Hospital Ukraine, som slog fast att livskvaliteten för de behandlade pankreascancerpatienterna fortsätter att förbättras under den femte behandlingsmånaden.
 • Vetiqure AB får mycket lovande uppdateringar från veterinärerna på Royal Veterinary College (RVC) och de kommer nu att behandla fler patienter med ChemoTechs tumörspecifika elektroporationsteknik.

VD har ordet – Ett framgångsrikt år lägger grunden för kommersiella genombrott

2022 har på många sätt varit ett framgångsrikt år för ­Scandinavian ChemoTech. Inom såväl Animal- som Human Care har ­kliniska genom­brott visat på den stora potential som finns med vår ­TSE-teknik. När vi går in i 2023 är målsättningen att ta dessa resultat till kommersiella möjligheter. Med pågående studier och ­exklusiva distributionsavtal på plats ser möjligheterna mycket goda ut.

Animal Care

Inom Animal Care – det affärsområde som på kort sikt kommer ­generera större delen av intäkterna till ChemoTech –är det tydligt att intresset för produkten vetIQure har ökat under året. Detta bland annat till följd av våra marknadsinsatser och de goda resultat som rapporterats vid behandling av hundar vid det Centre of Excellence som etablerats i Florida – FloridaWild samt vid behandling av hästar på Royal Veterinary College (RVC) Equine i London och Evidensiakliniker i Sverige.

Såväl FloridaWild som RVC rapporterar om framgångsrika TSE behandlingar på ytliga tumörer där tumörmassan kunnat reduceras kraftigt och där man på RVC kunnat genomföra behandlingen på hästarna utan narkos. Detta är ett stort genombrott då det är både dyrt och komplicerat att söva hästar. Enligt RVC, som har lång erfarenhet av den äldre statiska elektroporationstekniken, har de inte kunnat genomföra behandlingar utan att söva hästarna tidigare. Detta tyder på att TSE kan utgöra ett stort genombrott inom cancervård på hästar, vilket är en mycket stor marknad som är förknippad med både höga vårdkostnader och hög risk om hästarna måste sövas.

Under året slöt vi viktiga distributionsavtal med Gamma Gurus för Australien och Nya Zeeland samt Hasvet för Turkiet. Vi tecknade även ett letter of intent med Avante i USA. Under inledningen av 2023 har avtalet med Gamma Gurus redan resulterat i en order, vilket tillsammans med över 15 vetIQure maskiner som är offererade till stora nyckelkunder i både Europa och USA stärker oss i vår tro att vetIQure står inför ett kommersiellt genombrott. Det faktum att Gamma Gurus numera har fått nya ägare i Global Medical Solutions som verkar i 14 länder gör att räckvidden och därmed potentialen ökar.

Human Care

Inom Human Care har vi rapporterat om de otroliga resultaten från de behandlingar som genomförts på patienter med bukspottskörtelcancer vid Ulis sjukhuset i Ukraina. I de två fall där TSE använts som behandlingsmetod under öppen kirurgi i kombination med en låg dos cellgifter, har primärtumörena på patienterna minskat i storlek med 50 procent och patienterna har kunnat skrivas ut bara en vecka efter ingreppet. Vi har även rapporterat om att dessa patienter fått förbättrad livskvalitet, något som har bestått även efter sex månader. Sexmånadersgränsen anses vara en mycket stor milstolpe för denna cancertyp som är mycket svårbehandlad.

Behandlingsresultaten har gett eko i branschen och det ökade antalet läkare som vill inldeda en dialog med ChemoTech förbättrar förutsättningarna till internationella forskningssamarbeten för att befästa och etablera TSE för behandling av djupt sittande tumörer – en marknad där TSE har potential att skapa ett paradigmskifte.

Samtidigt fortsätter vår studie på AIIMS i Jodhpur, där syftet, i ett första skede, är att studera effekterna av TSE på patienter med ­huvud- och halscancer. Vi får anledning att återkomma med resultat från denna studie under 2023, även om AIIMS redan publicerat en artikel som visar att TSE kan genomföras utan att söva patienterna även på människor med stora tumörer i munnen och huden.

Organisation

Under året har vi stärkt vår organisation. Med Dr. Suhail Mufti som Medical Director får vi en erkänt kompetent resurs som kommer driva ChemoTechs kliniska agenda. Vi har även tillsatt en ny ansvarig för produktutveckling och produktion, samt en dedikerad försäljningschef inom Human Care. Med dessa personer på plats är vår tro och förhoppning att vi ska kunna intensifiera arbetet med att etablera ChemoTech och TSE som en standardbehandling för huvud- och halscancer i Indien och skapa en större kännedom om vår teknik bland kliniker i landet.

Att etablera en klinisk agenda och jobba målmedvetet utifrån denna kommer att vara av stor betydelse för bolagets framgångar under kommande år. Bland de målsättningar som satts upp finns bland annat att ta resultaten från Ukraina vidare till ytterligare kliniska behandlingar och studier i andra länder, däribland USA och Indien. En annan viktig del är att förbereda för minimalt invasiva behandlingar med robotkirurgi.

Finansiell ställning

Den företrädesemission som genomfördes under året gav oss möjligheten att jobba vidare mot kommersialiseringen av vår teknik. Dock är vi fortsatt i behov av långsiktig finansiering för att ge bolaget en stabil grund och möjligheten att nå sin fulla potential. Vi jobbar med full kraft för att säkerställa detta kapitalbehov.

Utsikter

Sammantaget ser jag mycket positivt på ChemoTechs möjligheter att etablera sig som en ledande global aktör för behandling av ytliga och djupt sittande tumörer hos människor och djur. Med de kliniska framsteg som gjorts under 2022 har vi lagt en god grund för att skapa försäljningsframgångar och partnerskap inom såväl veterinär- som humanmedicin.

Det har tagit längre tid än väntat för oss att nå försäljning, men de diskussioner vi har med potentiella kunder och distributörer vittnar om ett mycket stort intresse. För varje klinisk framgång och installation kommer detta intresse bara stärkas ytterligare. Som ett led i den nya kliniska strategin kring djup sittande tumörer och immunoterapi ser bolaget flera potentiella partnerskap eller licensavtal med såväl större läkemedelsbolag som robotkirurgibolag de kommande åren.

Vi vill tacka alla de aktieägare som varit med oss och skapat förutsättningar för den tillväxtresa som ChemoTech står inför. Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag har stor tilltro till att vi tillsammans ska kunna nå de ambitiösa mål som vi satt för bolaget.

Mohan Frick, VD Scandinavian ChemoTech (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 – 121 576 90

E-mailcertifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

 • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
 • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.