Connect with us

Marknadsnyheter

Sehlhall Holding AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren Sehlhall Holding

Published

on

Sehlhall Holding AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0013745411 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Skriftligt förfarande

Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”), inklusive:

  1. en förlängning av den slutliga förfallodagen så att den nya förlängda slutliga förfallodagen inträffar den 31 oktober 2024, för att Bolaget ska kunna utvärdera och säkra acceptabla refinansieringsalternativ,
  2. ändrat pris för återlösen av Obligationerna på den nya förlängda slutliga förfallodagen till 102 procent av nominellt belopp per Obligation (jämte upplupen men obetald ränta),
  3. en ändring av räntekonstruktionen så att en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 8,0 procent ersätter nuvarande fast räntesats från och med den första ränteperioden som inträffar efter att Förslaget har godkänts,
  4. ändrad premie-struktur för förtida återbetalning av Obligationerna för att incentivera Bolaget att göra en förtida återbetalning av Obligationerna innan den nya förlängda slutliga förfallodagen.

Per dagen för detta pressmeddelande har Obligationsinnehavare som representerar cirka 45 procent av det justerade nominella beloppet av Obligationerna oåterkalleligen åtagit sig att rösta för Förslaget.

De föreslagna ändringarna finns i meddelandet om det skriftliga förfarandet som finns publicerad på Bolagets (www.sehlhall.se) och Agentens (www.stamdata.com) respektive webbplats.

För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Obligationerna som direktregistrerad ägare eller som förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer den 21 november 2022. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Agenten tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 12 december 2022. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 12 december 2022. Bolaget uppmanar samtliga Obligationsinnehavare att lämna in sina röster så snart som möjligt.

Om Förslaget godkänns i det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala en s.k. amendment fee till Obligationsinnehavarna motsvarande 0,25 procent av nominellt belopp per Obligation. Avstämningsdagen, som en Obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att erhålla amendment fee, är 15 december 2022.

Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet senast kl. 17:00 (CET) den 1 december 2022 är berättigade att erhålla en s.k. early bird fee motsvarande 0,25 procent av nominellt belopp per Obligation, förutsatt att Förslaget godkänns i det Skriftliga Förfarandet.

Se meddelandet om det skriftliga förfarandet för mer information om villkoren för amendment fee och early bird fee.

Bolaget förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 12 december 2022. Efter sådant offentliggörande kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Bolagets och Agentens respektive webbplats.

Denna information är sådan information som Sehlhall Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022, klockan 15.30 CET.

För ytterligare information kontakta:                            

Erik Uhlén, CFO, [email protected], +46 708 34 71 34.

Om Sehlhall Fastigheter:

Sehlhall Fastigheter bygger och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.