Connect with us

Marknadsnyheter

Sex faktorer för rätt litiumdos för patienter med bipolär sjukdom

Published

on

Sex faktorer kan hjälpa till att avgöra hur mycket litium behövs för att behandla patienter med bipolär sjukdom, enligt en stor studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Studien, som publicerats i tidskriften The Lancet Psychiatry, pekar också ut genetiska markörer som tycks påverka hur snabbt kroppen gör sig av med litium.

– Vår modell kan redan nu användas för att förutsäga hur mycket litium en patient med bipolär sjukdom kommer att behöva. Detta kan minska tid spenderad på att hitta rätt dos för varje patient, vilket kan ha livsavgörande betydelse, säger Martin Schalling, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Litium är en av de viktigaste behandlingarna för patienter med bipolär sjukdom, ett tillstånd som har kopplats till ökad risk för självmord. Den kemiska substansen fungerar som en humörstabiliserare och minskar episoder av depression och mani. Hur mycket som behövs varierar stort mellan individer och att hitta rätt dos för varje patient är avgörande eftersom för mycket kan vara giftigt medan för lite inte ger någon effekt. För att minska risken för biverkningar brukar läkare starta behandlingen med låga doser som ökar över tiden, vilket innebär att det kan ta månader innan läkemedlet har någon verkan.

För att övervinna dessa utmaningar har forskare länge försökt att hitta en modell som kan förutsäga dosresponsen hos individuella patienter. Tidigare studier har identifierat markörer som ålder, kön och njurfunktion som möjliga prediktioner för hur snabbt kroppen utsöndrar litium vilket kan användas för att beräkna hur mycket behövs varje dag. De flesta studier har dock varit begränsade till relativt få deltagare.

I den aktuella studien har forskarna undersökt elektroniska patientjournaler och registerdata från totalt 2,357 patienter med bipolär sjukdom, vilket är det största antalet deltagare för den här typen av studie hittills. Både män och kvinnor från 17 till 89 års ålder, mestadels av europeisk härkomst, ingick i studien.

Studien hittade samband mellan utsöndring av litium och ålder, kön, njurfunktion (mätt som eGFR), serum litiumkoncentration och medicinering med urindrivande läkemedel och substanser riktade mot reninangiotensinaldosteronsystemet (RAAS), vilket kan användas vid bland annat högt blodtryck.

– Våra fynd tyder på att äldre personer, kvinnor, patienter med nedsatt njurfunktion och individer som tar vissa mediciner behöver lägre doser av litium. Intressant nog upptäckte vi också att mängden litium som tas och litiumkoncentrationen i blodet inte verkar vara helt proportionella, vilket går lite emot dagens tänkande. Vår modell baserad på dessa prediktioner förklarade runt 50-60 procent av variationen i utsöndring av litium, vilket är bättre än tidigare modeller och kan användas vid beslut om behandling, säger försteförfattaren Vincent Millischer, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ST-läkare vid Medical University of Vienna.

Studien hittade också genetiska samband mellan lägre utsöndring av litium och ett locus på kromosom 11, och kunde visa att genetiska varianter som påverkar BMI och njurfunktion var associerade med ändrad utsöndring av litium. När forskarna adderade de genetiska markörerna till modellen förbättrades dess prediktiva förmåga endast marginellt. Forskarna menar dock att fynden öppnar för möjligheten att ytterligare individanpassa litiumbehandling i framtiden.

– Härnäst vill vi testa vår modell i en klinisk studie för att se om det kan minska tiden det tar att hitta rätt mängd litium för varje patient. Om utfallet är positivt kommer vi att utveckla en digital app som i framtiden kan hjälpa psykiatriker att identifiera rätt litiumdoser för patienter med bipolär sjukdom, säger Martin Schalling.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Hjärnfonden, Stiftelsen Söderström Königska, Bror Gadelius Minnesfond, Fonden för Psykisk Hälsa, Stanley Medical Research Institute, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Några av studieförfattarna har erhållit ekonomisk ersättning för föreläsningar och rådgivning från diverse läkemedelsbolag.

Publikation: ”Improving lithium dose prediction using population pharmacokinetics and pharmacogenomics: a cohort genome-wide association study in Sweden,” Vincent Millischer, Granville J Matheson, Sarah E Bergen, Brandon J Coombes, Katja Ponzer, Fredrik Wikström, Karolina Jagiello, Martin Lundberg, Peter Stenvinkel, Joanna M Biernacka, Olof Breuer, Lina Martinsson, Mikael Landén, Lena Backlund, Catharina Lavebratt, Martin Schalling, The Lancet Psychiatry, online 13 maj, 2022, doi: 10.1016/PIIS2215-0366(22)00100-6

För mer information, kontakta:
Martin Schalling, professor
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
E-post:
martin.schalling@ki.se
Tel: +46 (0)70 484 1230

Vincent Millischer, forskare
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
E-post:
vincent.millischer@ki.se
Tel: +43 699 811 64 779

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hemsö accelererar samarbete med proptechbolaget Vyer: “Digitala tvillingar blir navet för att arbeta datadrivet i drift och förvaltning”

Published

on

By

Efter ett pilotprojekt med Vyer satsar Hemsö på att införa digitala tvillingar för drift och förvaltning i hela beståndet. Hittills har ritningar för nära 200 byggnader moderniserats och ett omfattande arbete för att koppla ihop tvillingarna med data från andra system pågår. 

– Nu har vi kommit upp i en kritisk massa där vi kan börja jobba med kraften av en digital tvilling på riktigt, säger Fredrik Hörnsten, CDO på fastighetsbolaget.

Hemsö, som har en uhyrningsbar area på 2,2 miljoner kvm, har flera pågående digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Under det senaste året har de valt att skala upp sitt samarbete med proptechbolaget Vyer gällande digitala tvillingar.

Digitala tvillingar för nära 200 byggnader finns tillgängliga och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har åtkomst till Vyers plattform, där de får tillgång till korrekta ritningar, såväl som uppdaterad och relevant byggnadsinformation. 

– Vi tar ett helhetsgrepp för att i högre grad kunna förvalta på distans och övergå till mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning, säger Fredrik Hörnsten.

Tvillingarna fungerar nu som nav för att samordna, strukturera och dela information som är viktig för drift och förvaltning. Insamlingen av data sker dels genom importer och integrationer mot andra system, men även genom att medarbetarna själva bidrar med kunskap genom så kallad “crowdsourcing av data”.

Kollektiv kartläggning av fastighetsdata (crowdsourcing)

Metoden gör att lokala förvaltare, med hög kännedom om  Hemsös  fastigheter och prioriterad information, snabbt kan samla in stora mängder data och hålla den uppdaterad. 

De digitala tvillingarna hjälper mig att bli en mer digital förvaltare. För vissa fastigheter kan jag spara upp till 4 timmar på att slippa köra fram och tillbaka om rätt data finns i tvillingen och det har vi själva möjlighet att påverka nu, säger Johan Tollbom, teknisk förvaltare på Hemsö. 

Det löser bland annat utmaningar som tidigare funnits kring tidskrävande och kostsam ajourhållning av ritningar och dokumentation av annan byggnadsdata, såsom utrymmen och utrustning, planerat underhåll med mera. 

–  De digitala tvillingarna bidrar med en visuell kontext som både gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och  vara delaktiga i kartläggningen, säger Fredrik Hörnsten. 

Sammankoppling av system skapar nya värden

Projekt pågår även för att koppla samman tvillingarna med andra system. Bland annat har data för tusentals hyresobjekt hämtats från Hemsös system för hyresadministration. Förvaltningsorganisationen får därmed en visuell överblick över vilken hyresgäst som sitter var, hur stort antal kvadratmeter de nyttjar och betalar för, samt vilka ytor som är vakanta.

Tvillingarna används även för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd. Insamlingen av platsdata gör över tid att det går att se trender i vilken utrustning som går sönder ofta, för att kunna arbeta förebyggande och fatta bättre beslut inköp. 

– Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att vi kan förändra hur vi arbetar med driften, den tekniska och ekonomiska förvaltningen, säger Fredrik Hörnsten. 
 

Hemsös digitala tvillingar i siffror

  • 800 000 kvm digitalt tillgängliga (BTA)
  • 100 byggnader med komponenter (teknik, sensorer m.m.) kartlagda av medarbetare
  • 3300 hyresobjekt 
  • 700 felanmälningar i karta från hyresgäst
  • 600 ritningsändringar (uppdaterad av arkitekt inom en vecka)
  • 375 användare

Om Hemsö
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med en uthyrbar area på 2,2 miljoner kvm. Bolaget äger förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. 

Om Vyer.com
Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL

Published

on

By

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) har den 19 mars 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) (“Swedish Stirling eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 april 2023 och avslutas omkring den 2 juli 2023. Styrelsen noterar den indikativa tidplanen och bedömer att Bolagets finansiella situation för närvarande inte medger att Bolaget fortsätter verksamheten under en sådan utdragen period. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande, Swedish Stirling AB, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Published

on

By

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Resursbegränsningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar tvingar samhällen att gå över till mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla lösningar. Detsamma gäller för byggbranschen, som måste hitta nya lösningar genom att modernisera sina metoder.

Kombination av byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga resultat
Beroendet av fossila bränslen kan minskas genom att använda byggmaterial mer effektivt och genom att öka användningen av träprodukter i byggandet. Detta har många fördelar, till exempel att träprodukter lagrar kol, minskar koldioxidutsläppen och är materialeffektiva. Allt trä som Metsä Wood använder är spårbart och kommer från ansvarsfullt förvaltade Nordiska skogar. När träden växer absorberar de koldioxid från atmosfären och binder kol. För varje träd som avverkas planteras fyra nya plantor under återbeskogningsprocessen, vilket skapar framtida kolsänkor. Kolet lagras i trädet under hela dess livstid. När trämaterialet återvinns, t.ex. för energiändamål, frigörs det lagrade kolet tillbaka till atmosfären, där det åter tas upp av träden genom fotosyntesen.

”Trä är ett material med låga utsläpp som gör att det kan bidra till byggbranschens hållbarhetsmål. Det är viktigt att använda trämaterialet där det lämpar sig som bäst. Alla byggmaterial har sina egna fördelar, men en ökad användning av trä spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna”, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsdirektör på Metsä Wood.

Träbaserade material skapar mer hållbara lösningar
Trä är ett förnybart material som ger upphov till mindre utsläpp än andra material som till exempel betong eller stål. Träbaserade produkter som Kerto® LVL är lätta, materialeffektiva och hjälper till att göra byggandet mer effektivt.

Kerto LVL-produkter är väl lämpade för prefabricerade konstruktioner och kan ge materialbesparingar på upp till 50 procent. Kerto LVL-baserade skivor är tunnare, vilket förbättrareffektiviteten av ytan, samt flexibiliteten i användningen. Med en bra utformning kan byggnader som byggts med Kerto LVL-element flyttas och återanvändas för andra ändamål senare.

”Ett bra exempel på återanvändning av byggnader är den tillfälliga saluhallen på Östermalm i Stockholm. Takkonstruktionen tillverkades av Kerto LVL där den cirkulära ekonomin togs i beaktande, och efter att ha haft funktionen som saluhall i några år flyttades byggnaden 50 mil, till Mölnlycke, och blev padelhall. I det här projektet visade Kerto LVL sin utmärkta lämplighet som material för återanvändbara element, fortsätter Söderström.

Läs mer
För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/wVSK8XFTxsrB

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.