Connect with us

Marknadsnyheter

Sju svenska städer deltar i EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer senast 2030

Published

on

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå är bland de 100 städer i EU som kommer att delta i det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission), EU:s uppdrag för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030. Det tillkännager EU-kommissionen i dag.

Ytterligare 12 städer kommer från länder som är associerade eller har potential att associeras till Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram (2021–2027).

Omkring 75 % av EU-invånarna bor i städer. Städer förbrukar mer än 65 % av världens energi och står för mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen. Det är därför viktigt att städerna fungerar som experiment- och innovationsekosystem för att hjälpa alla andra att bli klimatneutrala senast 2050.

– Den gröna omställningen sprider sig över hela Europa just nu, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men det finns alltid ett behov av föregångare, som sätter upp ännu högre mål. De här städerna visar oss vägen mot en hälsosammare framtid. Vi kommer att hjälpa dem med detta! Låt oss börja redan i dag.

Uppdraget för städer kommer att få 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023 för att med hjälp av innovation bana väg för klimatneutralitet senast 2030. Forsknings- och innovationsåtgärderna kommer att inriktas på ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program.

Fördelar för städerna inbegriper skräddarsydd rådgivning och stöd från en särskild uppdragsplattform som drivs av NetZeroCities, extra finansiering och finansieringsmöjligheter och möjligheten att ansluta sig till stora innovationsåtgärder och pilotprojekt. Uppdraget erbjuder också möjligheter till nätverkande, utbyte av bästa praxis mellan städer och stöd för att engagera invånarna i uppdraget.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att uppmana de 100 utvalda städerna att utarbeta klimatstadskontrakt, som kommer att innehålla en övergripande plan för klimatneutralitet inom alla sektorer som t.ex. energi, byggnader, avfallshantering och transport, tillsammans med tillhörande investeringsplaner. Denna process kommer att involvera invånare, forskningsorganisationer och den privata sektorn. De tydliga och synliga åtaganden som städerna gör i klimatstadskontrakten kommer att göra det möjligt för dem att samarbeta med EU, nationella och regionala myndigheter – och framför allt med sina egna invånare – för att uppnå detta ambitiösa mål.

Mot bakgrund av det överväldigande intresset från 377 städer att ansluta sig till uppdraget håller kommissionen också på att införa stöd till städer som inte valdes ut, inbegripet stöd genom uppdragets plattform och finansieringsmöjligheter inom ramen för Horisont Europas arbetsprogram för uppdraget för städer.

Uttalanden av kommissionärer:

– Städerna är i frontlinjen i kampen mot klimatkrisen, säger verkställande vice ordförande Frans Timmermans, med ansvar för den europeiska gröna given. Oavsett om det handlar om att göra stadsområdena grönare, åtgärda luftföroreningar, minska energiförbrukningen i byggnader eller främja lösningar för ren mobilitet är städerna ofta centrala för de förändringar som Europa behöver för att lyckas i omställningen till klimatneutralitet. Stort grattis till de städer som valts ut i dag! Jag ser fram emot de lösningar som ni kommer att utveckla för att vägleda era invånare och företag mot en grönare framtid.

– Vi måste påskynda Europas omställning till klimatneutralitet, för att frigöra oss från vårt beroende av fossila bränslen och ge invånarna fördelar som renare luft och lägre energiräkningar, säger verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Det är fantastiskt att så många städer vill delta. Vi kan stödja deras ambitioner med EU:s budget för forskning och innovation. Uppdraget för städer har potential att ge ett betydande bidrag till vår gröna giv så att Europa kan bli en klimatneutral världsdel senast 2050.

– Horisont Europa-uppdragen kan på ett viktigt sätt hjälpa oss att uppnå målen för den europeiska gröna given, inbegripet energitrygghet, säger Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. De utvalda städerna utgör ett första steg med ett stort geografiskt fotavtryck. Vi vill att alla våra regioner och invånare ska få konkreta fördelar, genom innovation och egenmakt för stora och små städer med olika grad av erfarenhet och kapacitet. Jag uppmuntrar alla städer att ta kontakt och samarbeta med alla berörda parter, naturligtvis även invånarna, för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra ambitiösa mål.

– I sin strävan efter att bli smarta och klimatneutrala senast 2030 kommer de 100 städer i EU som offentliggjorts i dag att vara naturliga testbäddar för innovativa integrerade lösningar på många av de problem som våra invånare har i dag, bland annat rörlighet i städerna, säger Adina Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transport. Vår nya ram för mobilitet i städer ger de verktyg som behövs för att göra rörligheten inom och mellan städer hälsosam och hållbar, till exempel genom att fördubbla järnvägstrafiken med höghastighetståg och utveckla extra cykelinfrastruktur under de kommande tio åren, investera i säkra cykelvägar och säkerställa förbindelser med landsbygds- och förortsområden så att pendlare får hållbara rörlighetsalternativ. Jag är säker på att de utvalda städerna kommer att lyckas och jag uppmuntrar andra städer runtom i Europa att följa deras exempel.

– Uppdraget för klimatneutrala och smarta städer kommer att hjälpa oss att nå resultat i fråga om våra miljöåtaganden om nollförorening, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Många av de utvalda städerna har redan visat sin miljötrovärdighet i våra initiativ om Europas miljöhuvudstad, Green Leaf och överenskommelsen om gröna städer genom att ta itu med luft-, buller- och avfallsfrågor. De här städernas ambitioner för klimat och innovation, liksom uppdragets bredare forskningsfinansiering, kommer att göra stadslivet grönare, renare och hälsosammare för Europas invånare.

Bakgrund

Städer uppmanades att uttrycka sitt intresse för att delta i uppdraget i november 2021. Möjligheten att lämna en intresseanmälan upphörde den 31 januari 2022. I ett första steg utvärderade oberoende experter varje intresseanmälan. I ett andra steg tillämpade kommissionen ytterligare kriterier för att säkerställa geografisk balans och en diversifierad grupp städer i fråga om storlek, genomslagskraft och innovativa idéer. Totalt ansökte 377 städer om att få delta. De 100 städer som valts ut utgör 12 % av EU:s befolkning. 

Kommissionen lanserade uppdraget för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030 i september 2021 med antagandet av ett meddelande om EU-uppdrag. Detta efter godkännandet av uppdragens enskilda genomförandeplaner sommaren 2021. Utöver uppdraget för städer finns det fyra andra EU-uppdrag som omfattar globala utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringar, återställande av hav och vatten, friska jordar och kampen mot cancer. Ett särskilt arbetsprogram för EU-uppdrag inom Horisont Europa offentliggjordes den 15 december 2021. 

Uppdrag är ett nytt inslag inom Horisont Europa och bidrar till kommissionens prioriteringar, som t.ex. den europeiska gröna givenEtt Europa rustat för den digitala tidsåldernEuropas plan mot canceren ekonomi för människor och policyn för ett nytt europeiskt Bauhaus. Exempelvis är uppdraget för klimatanpassning redan ett konkret inslag i den nya klimatanpassningsstrategin, uppdraget mot cancer är ett inslag i EU:s plan mot cancer, och uppdraget för marker är ett flaggskeppsinitiativ i den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden.

För ytterligare information

Faktablad om EU:s uppdrag för städer: Bekanta dig med städerna

Frågor och svar

Videoklipp

100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Presskontakt:

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Johannes BAHRKE
+32 2 295 86 15
johannes.bahrke@ec.europa.eu

Marietta GRAMMENOU
+32 2 298 35 83
marietta.grammenou@ec.europa.eu

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.