Connect with us

Marknadsnyheter

Sju svenska städer deltar i EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer senast 2030

Published

on

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå är bland de 100 städer i EU som kommer att delta i det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission), EU:s uppdrag för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030. Det tillkännager EU-kommissionen i dag.

Ytterligare 12 städer kommer från länder som är associerade eller har potential att associeras till Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram (2021–2027).

Omkring 75 % av EU-invånarna bor i städer. Städer förbrukar mer än 65 % av världens energi och står för mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen. Det är därför viktigt att städerna fungerar som experiment- och innovationsekosystem för att hjälpa alla andra att bli klimatneutrala senast 2050.

– Den gröna omställningen sprider sig över hela Europa just nu, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men det finns alltid ett behov av föregångare, som sätter upp ännu högre mål. De här städerna visar oss vägen mot en hälsosammare framtid. Vi kommer att hjälpa dem med detta! Låt oss börja redan i dag.

Uppdraget för städer kommer att få 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023 för att med hjälp av innovation bana väg för klimatneutralitet senast 2030. Forsknings- och innovationsåtgärderna kommer att inriktas på ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program.

Fördelar för städerna inbegriper skräddarsydd rådgivning och stöd från en särskild uppdragsplattform som drivs av NetZeroCities, extra finansiering och finansieringsmöjligheter och möjligheten att ansluta sig till stora innovationsåtgärder och pilotprojekt. Uppdraget erbjuder också möjligheter till nätverkande, utbyte av bästa praxis mellan städer och stöd för att engagera invånarna i uppdraget.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att uppmana de 100 utvalda städerna att utarbeta klimatstadskontrakt, som kommer att innehålla en övergripande plan för klimatneutralitet inom alla sektorer som t.ex. energi, byggnader, avfallshantering och transport, tillsammans med tillhörande investeringsplaner. Denna process kommer att involvera invånare, forskningsorganisationer och den privata sektorn. De tydliga och synliga åtaganden som städerna gör i klimatstadskontrakten kommer att göra det möjligt för dem att samarbeta med EU, nationella och regionala myndigheter – och framför allt med sina egna invånare – för att uppnå detta ambitiösa mål.

Mot bakgrund av det överväldigande intresset från 377 städer att ansluta sig till uppdraget håller kommissionen också på att införa stöd till städer som inte valdes ut, inbegripet stöd genom uppdragets plattform och finansieringsmöjligheter inom ramen för Horisont Europas arbetsprogram för uppdraget för städer.

Uttalanden av kommissionärer:

– Städerna är i frontlinjen i kampen mot klimatkrisen, säger verkställande vice ordförande Frans Timmermans, med ansvar för den europeiska gröna given. Oavsett om det handlar om att göra stadsområdena grönare, åtgärda luftföroreningar, minska energiförbrukningen i byggnader eller främja lösningar för ren mobilitet är städerna ofta centrala för de förändringar som Europa behöver för att lyckas i omställningen till klimatneutralitet. Stort grattis till de städer som valts ut i dag! Jag ser fram emot de lösningar som ni kommer att utveckla för att vägleda era invånare och företag mot en grönare framtid.

– Vi måste påskynda Europas omställning till klimatneutralitet, för att frigöra oss från vårt beroende av fossila bränslen och ge invånarna fördelar som renare luft och lägre energiräkningar, säger verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Det är fantastiskt att så många städer vill delta. Vi kan stödja deras ambitioner med EU:s budget för forskning och innovation. Uppdraget för städer har potential att ge ett betydande bidrag till vår gröna giv så att Europa kan bli en klimatneutral världsdel senast 2050.

– Horisont Europa-uppdragen kan på ett viktigt sätt hjälpa oss att uppnå målen för den europeiska gröna given, inbegripet energitrygghet, säger Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. De utvalda städerna utgör ett första steg med ett stort geografiskt fotavtryck. Vi vill att alla våra regioner och invånare ska få konkreta fördelar, genom innovation och egenmakt för stora och små städer med olika grad av erfarenhet och kapacitet. Jag uppmuntrar alla städer att ta kontakt och samarbeta med alla berörda parter, naturligtvis även invånarna, för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra ambitiösa mål.

– I sin strävan efter att bli smarta och klimatneutrala senast 2030 kommer de 100 städer i EU som offentliggjorts i dag att vara naturliga testbäddar för innovativa integrerade lösningar på många av de problem som våra invånare har i dag, bland annat rörlighet i städerna, säger Adina Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transport. Vår nya ram för mobilitet i städer ger de verktyg som behövs för att göra rörligheten inom och mellan städer hälsosam och hållbar, till exempel genom att fördubbla järnvägstrafiken med höghastighetståg och utveckla extra cykelinfrastruktur under de kommande tio åren, investera i säkra cykelvägar och säkerställa förbindelser med landsbygds- och förortsområden så att pendlare får hållbara rörlighetsalternativ. Jag är säker på att de utvalda städerna kommer att lyckas och jag uppmuntrar andra städer runtom i Europa att följa deras exempel.

– Uppdraget för klimatneutrala och smarta städer kommer att hjälpa oss att nå resultat i fråga om våra miljöåtaganden om nollförorening, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Många av de utvalda städerna har redan visat sin miljötrovärdighet i våra initiativ om Europas miljöhuvudstad, Green Leaf och överenskommelsen om gröna städer genom att ta itu med luft-, buller- och avfallsfrågor. De här städernas ambitioner för klimat och innovation, liksom uppdragets bredare forskningsfinansiering, kommer att göra stadslivet grönare, renare och hälsosammare för Europas invånare.

Bakgrund

Städer uppmanades att uttrycka sitt intresse för att delta i uppdraget i november 2021. Möjligheten att lämna en intresseanmälan upphörde den 31 januari 2022. I ett första steg utvärderade oberoende experter varje intresseanmälan. I ett andra steg tillämpade kommissionen ytterligare kriterier för att säkerställa geografisk balans och en diversifierad grupp städer i fråga om storlek, genomslagskraft och innovativa idéer. Totalt ansökte 377 städer om att få delta. De 100 städer som valts ut utgör 12 % av EU:s befolkning. 

Kommissionen lanserade uppdraget för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030 i september 2021 med antagandet av ett meddelande om EU-uppdrag. Detta efter godkännandet av uppdragens enskilda genomförandeplaner sommaren 2021. Utöver uppdraget för städer finns det fyra andra EU-uppdrag som omfattar globala utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringar, återställande av hav och vatten, friska jordar och kampen mot cancer. Ett särskilt arbetsprogram för EU-uppdrag inom Horisont Europa offentliggjordes den 15 december 2021. 

Uppdrag är ett nytt inslag inom Horisont Europa och bidrar till kommissionens prioriteringar, som t.ex. den europeiska gröna givenEtt Europa rustat för den digitala tidsåldernEuropas plan mot canceren ekonomi för människor och policyn för ett nytt europeiskt Bauhaus. Exempelvis är uppdraget för klimatanpassning redan ett konkret inslag i den nya klimatanpassningsstrategin, uppdraget mot cancer är ett inslag i EU:s plan mot cancer, och uppdraget för marker är ett flaggskeppsinitiativ i den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden.

För ytterligare information

Faktablad om EU:s uppdrag för städer: Bekanta dig med städerna

Frågor och svar

Videoklipp

100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Presskontakt:

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Johannes BAHRKE
+32 2 295 86 15
johannes.bahrke@ec.europa.eu

Marietta GRAMMENOU
+32 2 298 35 83
marietta.grammenou@ec.europa.eu

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Truecallers styrelse inför utdelningspolicy, föreslår utdelning och söker nytt mandat för återköp

Published

on

By

Truecallers styrelse har idag beslutat att införa en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av det årliga resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna i Truecaller. Till bolagsstämman den 23 maj föreslår Truecallers styrelse därför en utdelning om 0,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Därutöver föreslår styrelsen en engångsutdelning om 1,30 kronor per aktie. Den totala utdelningen föreslås bli 1,70 kronor per aktie. Utöver utdelningen föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman att makulera 28,6 miljoner återköpta B-aktier vilket motsvarar drygt 7,5% av de utestående aktiekapitalet, samt att bolagsstämman ska ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att efter bolagsstämman ha möjligheten att återköpa upp till 10% av de utestående aktierna.

Sedan Truecallers börsnotering i oktober 2021 har Truecaller redovisat en stabil lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Detta har använts till att återköpa aktier, i enlighet med de bemyndiganden som styrelsen har fått från bolagsstämmorna 2022 och 2023, samt till att göra mindre tilläggsförvärv. Truecaller har sedan återköpsprogrammet inleddes i september 2022 återköpt drygt 28,6 miljoner B-aktier för cirka 940 miljoner kronor, motsvarande drygt 7,5 procent av det utestående aktiekapitalet. Återköpen har finansierats helt av Truecallers operativa kassaflöden. Per 31 december 2023 hade Truecaller likvida medel och tillgångar i kortfristiga räntefonder om cirka 1 573 miljoner svenska kronor. Detta är ungefär motsvarande nivå som Truecaller hade per 30 september 2023. Bolaget har inga finansiella skulder.

 

Givet Truecallers stabila lönsamhet har Truecallers styrelse fattat beslut om att inrätta en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. För räkenskapsåret 2023 motsvarar detta cirka 0,40 kronor per aktie. Därutöver föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman en extra utdelning om 1,30 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att bolaget även efter en sådan utdelning har en finansiell styrka som väl motsvarar de behov av stabilitet och handlingsfrihet som bolaget kan förväntas ha framöver. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till knappt 590 miljoner kronor.

 

Som tidigare kommunicerats har Truecallers styrelse också föreslagit bolagsstämman att makulera de återköpta B-aktierna, samt att ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att ha möjligheten att återköpa upp till 10 procent av de utestående aktierna.

 

“Styrelsen är eniga i att vi vill fortsätta återbäringen till aktieägarna i form av såväl återköp och utdelning. Sedan september 2022 har det gjorts genom aktieåterköp och vi anser nu att tiden är mogen att komplettera återköpen med en årlig utdelning om 25 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna. Med anledning av Truecallers starka finansiella ställning, lönsamhet och kassaflöde har vi detta år föreslagit en större utdelning för att uppnå en mer kapitaleffektiv finansiell struktur. Vår lönsamhet ger oss möjlighet att både finansiera såväl fortsatt tillväxt som distribution av vinstmedel till våra aktieägare, i form av både återköp och utdelningar, kommenterar Nami Zarringhalam, styrelseordförande för Truecaller.

 

Kallelse och övriga förslag till bolagsstämman den 23 maj kommer publiceras på Truecallers webbplats.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.