Connect with us

Marknadsnyheter

Skånsk konjunktur: Utmanande ekonomiskt läge men ingen kris

Published

on

Trots konjunkturavmattning är Skåne inte i någon ekonomisk kris. Istället är hushåll och företag inne i en period med omställning till nya ekonomiska förutsättningar. Det visar vårens utgåva av rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.

Den skånska konjunkturen är tydligt vikande. Hushåll och företag utmanas av hög inflation, fallande reallöner och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt finns ljuspunkter och det nuvarande läget kan inte jämföras med vare sig finanskrisen 2008 eller krisåren i början av 90-talet då enbart Malmö förlorade över 27 000 jobb på tre år. 

– En av de viktigaste delarna i analysen just nu är att arbetsmarknaden fortsatt står stark. Så länge hushållen har sina inkomster kvar finns en stabil grund för ekonomin här i regionen, trots ett försvagat konjunkturläge, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

De nya ekonomiska förutsättningarna med höga livsmedelspriser, fluktuerande energipriser och stigande ränteläge sätter ändå press på hushållen. Enligt beräkningar i Skånsk konjunktur har en vanlig skånsk familj i villa med två barn, bil och rörligt bolån fått uppleva hur levnadskostnaderna ökat med 9 100 kronor per månad sedan september 2020.

Jämfört med hösten 2022, då elpriserna i Skåne var rekordhöga, har faktiskt månadskostnaderna minskat något för samma barnfamilj, trots ökade bolånekostnader.

– Vi har sannolikt inte nått kulmen för hushållskostnaderna riktigt ännu, med tanke på att Riksbanken flaggat för fler räntehöjningar. Även om inflationen skulle ha passerat sin topp så innebär det inte att vi kan vänta oss sjunkande priser i mataffären. Inte heller ser vi att styrräntan kommer att falla tillbaka till de historiskt låga nivåer som varit under de senaste tio åren, säger Björn Ovander.

– För enskilda hushåll kan det ekonomiska läget vara ansträngt och många tvingas till omprioriteringar. De som drabbas allra hårdast är de som redan tidigare hade små marginaler i sin ekonomi. Rapporten visar att drygt en femtedel av invånarna i Sydsverige idag inte kan betala en oväntad räkning på 13 000 kronor inom en månad. Här är inflationen och särskilt de kraftigt höjda livsmedelspriserna en stor utmaning.

I skånska näringslivet pressas byggbranschen av svagare orderingång. Under 2022 påbörjades 6 000 nya bostadsbyggen i Skåne, vilket är ett fall med drygt 40 procent från 2021. Tydligast är nedgången i sydvästra Skåne, medan bostadsbyggandet faktiskt ökade i Kristianstad och Hässleholm. 

Även sällanköpshandeln har en osäker tid framför sig, då hushållen nu tvingas hålla igen i konsumtionen.

Samtidigt har jobben i skånska företag fortsatt att öka, men tillväxten har blivit alltmer koncentrerad till Malmö och sydvästra Skåne. Arbetslösheten i Skåne har sedan coronapandemin minskat snabbare än i övriga storstadslän. Idag ligger den på 8,2 procent i Skåne (april), den lägsta nivån sedan 2009. Ungdomsarbetslösheten har pressats ner till 9,3 procent och där måste vi tillbaka till sommaren 2008 för att hitta en lägre siffra. Regionens lägsta arbetslöshet finns i Lundaområdet och sydöstra Skåne. I ett nationellt perspektiv är dock arbetslösheten i Skåne fortfarande hög. 

– De strukturella skillnaderna mellan Skånes kommuner betyder att de är sårbara på olika sätt inför lågkonjunkturen, både vad gäller arbetsmarknaden men också utifrån bostadsmarknaden där skuldkvoten generellt är högre bland invånarna i de kommuner där bostadspriserna är högst, säger Björn Ovander.

Rapporten Skånsk konjunktur bifogas som pdf i detta pressmeddelande. I rapporten presenteras ekonomisk statistik ner på samtliga Skånes 33 kommuner. 

Fördjupningstemat i vårens rapportutgåva är infrastruktur i Skåne. Analysen visar att 25 större infrastrukturinvesteringar i väg eller järnväg just nu är pågående eller beslutade i Skåne, till ett sammanlagt värde om 19 miljarder kronor. Detta skapar möjlighet till ökad tillväxt och utvecklar arbetspendling, godstransporter och fritidsresor i regionen. 

Rapporten visar också att de två största infrastrukturprojekten, fyrspårig järnväg Malmö-Lund och dubbelspår Ängelholm-Maria station i Helsingborg, avslutas i slutet av året. Därefter går Skåne mot en period med betydligt färre investeringar i infrastruktur. 

I korthet – Skånsk konjunktur maj 2023

  • God orderingång för skånsk industri, än så länge, enligt de skånska kommunernas näringslivschefer
  • Fall för byggandet i Skåne, främst i större städer
  • Skånska näringslivet starkast i motvinden under pandemin – halkar efter övriga storstadsområden i landet när tillväxten tar fart
  • Fortsatt stark arbetsmarknad i Skåne, Danmark ett stöd med jobb och turister
  • Fallande bostadspriser men tendens till stabilisering nu i vår
  • Lägre reallöner – hushållen tvingas hålla igen
  • Tufft år väntar för detalj- och sällanköpsvaruhandeln
  • Mer godstrafik i regionen på sikt

För mer information
Björn Ovander, bankchef, 046-37 19 71
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44 
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Skånsk konjunktur 
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare och näringsliv – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Øresundsinstituttet 
Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering från mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.