Connect with us

Marknadsnyheter

Sobi offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE DELSTAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teckningsperioden i företrädesemissionen av stamaktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) (STO: SOBI) (“Sobi”) löpte ut den 14 september 2023. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen är övertecknad. Sobi kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 6 024 miljoner SEK före emissionskostnader.

 

Det preliminära utfallet visar att 42 175 690 stamaktier, motsvarande cirka 99,42 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 55 661 659 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 131,22 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen. Det preliminära utfallet visar således att företrädesemissionen är tecknad till totalt cirka 230,64 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad.

 

Sobi kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 6 024 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Sobis aktiekapital att öka med 23 275 903,56 SEK, från 170 832 200,70 SEK till 194 108 104,26 SEK och det totala antalet aktier i Sobi kommer att öka med 42 419 668. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Sobi att uppgå till 353 756 464, varav samtliga är stamaktier.[1]

 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om eventuell tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota till tecknare som är direktregistrerade aktieägare omkring den 20 september 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Besked lämnas endast till dem som erhållit tilldelning.

 

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 19 september 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 26 september 2023. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 2 oktober 2023.

Rådgivare

BofA Securites och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen. För att undvika tvivel är BofA Securities och Danske Bank inte, och kommer inte att vara, involverade i några erbjudanden och försäljningar i USA i samband med företrädesemissionen.

 

Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Sobi i samband med företrädesemissionen, Latham & Watkins (London) LLP är legal rådgivare till Sobi beträffande amerikansk rätt i samband med företrädesemissionen och Linklaters är legal rådgivare i Sverige och USA till BofA Securities och Danske Bank i samband med företrädesemissionen.

 

Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2022 uppgick till 18,8 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Tobias Cottmann

Head of Investor Relations & External Communication (interim)

+41 79 287 10 51

tobias.cottmann@sobi.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023, kl. 18:00 CEST.

 

Viktig information

Detta material får inte publiceras, distribueras, eller överföras i USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution, offentliggörande eller publicering skulle vara olaglig. Detta material utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Bolaget”) i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Värdepappren får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

 

Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överlåtas, direkt eller indirekt, eller för någon persons räkning eller förmån som har registrerad adress i, eller är belägen eller bosatt i, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder.

 

Annat än i Sverige eller någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) i vilken prospektet är godkänt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”), riktas denna information och adresseras detta erbjudande endast till personer i EES som är kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerad Investerare”), och ingen person utanför Sverige eller någon EES-medlemsstat till vilken prospektet är godkänt enligt Prospektförordningen, som inte är en relevant person eller en Kvalificerad Investerare får agera eller förlita sig på detta material eller något av dess innehåll.

 

I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till och är endast avsett för kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 i dess från tid till annan ändrade lydelse, som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och (iii) andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). I Storbritannien är värdepappren endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende, relevanta personer. Personer i Storbritannien som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något dess innehåll.

 

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några av Värdepappren. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har publicerat i behörig ordning. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sobi.com/sv/foretradesemission-2023. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa några värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande förutom på grundval av information prospektet. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet).

 

Varken BofA Securities Europe SA eller Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial eller något av deras respektive dotterbolag eller någon av deras eller deras dotterbolags ledamöter, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något som helst ansvar för eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende sanningen, eller fullständighet av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information som rör bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och hur den än överförs eller görs tillgänglig eller för någon förlust som uppstår genom användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som annars uppstår i samband med detta.

 

Var och en av BofA Securities Europe SA och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i förhållande till företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som deras respektive klienter åtnjuter, eller för att ge råd i förhållande till företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annan fråga som hänvisas till häri.

 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden, som ibland innehåller ord som “avser”, ”föreslås”, ”planerar”, ”förväntar” och andra uttryck med liknande innebörd, återspeglar ledningens uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden (inklusive slutförandet av de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande) som kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtriktade uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte ses som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan föregående meddelande och, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Läsare bör inte lägga otillbörligt förtroende till framåtblickande uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

[1] Per den 18 September 2023 innehar Sobi 14 399 118 egna stamaktier.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.