Connect with us

Marknadsnyheter

Sobi offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE DELSTAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teckningsperioden i företrädesemissionen av stamaktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) (STO: SOBI) (“Sobi”) löpte ut den 14 september 2023. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen är övertecknad. Sobi kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 6 024 miljoner SEK före emissionskostnader.

 

Det preliminära utfallet visar att 42 175 690 stamaktier, motsvarande cirka 99,42 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 55 661 659 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 131,22 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen. Det preliminära utfallet visar således att företrädesemissionen är tecknad till totalt cirka 230,64 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad.

 

Sobi kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 6 024 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Sobis aktiekapital att öka med 23 275 903,56 SEK, från 170 832 200,70 SEK till 194 108 104,26 SEK och det totala antalet aktier i Sobi kommer att öka med 42 419 668. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Sobi att uppgå till 353 756 464, varav samtliga är stamaktier.[1]

 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om eventuell tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota till tecknare som är direktregistrerade aktieägare omkring den 20 september 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Besked lämnas endast till dem som erhållit tilldelning.

 

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 19 september 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 26 september 2023. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 2 oktober 2023.

Rådgivare

BofA Securites och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen. För att undvika tvivel är BofA Securities och Danske Bank inte, och kommer inte att vara, involverade i några erbjudanden och försäljningar i USA i samband med företrädesemissionen.

 

Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Sobi i samband med företrädesemissionen, Latham & Watkins (London) LLP är legal rådgivare till Sobi beträffande amerikansk rätt i samband med företrädesemissionen och Linklaters är legal rådgivare i Sverige och USA till BofA Securities och Danske Bank i samband med företrädesemissionen.

 

Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2022 uppgick till 18,8 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Tobias Cottmann

Head of Investor Relations & External Communication (interim)

+41 79 287 10 51

tobias.cottmann@sobi.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023, kl. 18:00 CEST.

 

Viktig information

Detta material får inte publiceras, distribueras, eller överföras i USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution, offentliggörande eller publicering skulle vara olaglig. Detta material utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Bolaget”) i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Värdepappren får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

 

Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överlåtas, direkt eller indirekt, eller för någon persons räkning eller förmån som har registrerad adress i, eller är belägen eller bosatt i, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder.

 

Annat än i Sverige eller någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) i vilken prospektet är godkänt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”), riktas denna information och adresseras detta erbjudande endast till personer i EES som är kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerad Investerare”), och ingen person utanför Sverige eller någon EES-medlemsstat till vilken prospektet är godkänt enligt Prospektförordningen, som inte är en relevant person eller en Kvalificerad Investerare får agera eller förlita sig på detta material eller något av dess innehåll.

 

I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till och är endast avsett för kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 i dess från tid till annan ändrade lydelse, som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och (iii) andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). I Storbritannien är värdepappren endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende, relevanta personer. Personer i Storbritannien som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något dess innehåll.

 

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några av Värdepappren. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har publicerat i behörig ordning. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sobi.com/sv/foretradesemission-2023. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa några värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande förutom på grundval av information prospektet. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet).

 

Varken BofA Securities Europe SA eller Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial eller något av deras respektive dotterbolag eller någon av deras eller deras dotterbolags ledamöter, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något som helst ansvar för eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende sanningen, eller fullständighet av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information som rör bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och hur den än överförs eller görs tillgänglig eller för någon förlust som uppstår genom användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som annars uppstår i samband med detta.

 

Var och en av BofA Securities Europe SA och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i förhållande till företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som deras respektive klienter åtnjuter, eller för att ge råd i förhållande till företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annan fråga som hänvisas till häri.

 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden, som ibland innehåller ord som “avser”, ”föreslås”, ”planerar”, ”förväntar” och andra uttryck med liknande innebörd, återspeglar ledningens uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden (inklusive slutförandet av de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande) som kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtriktade uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte ses som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan föregående meddelande och, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Läsare bör inte lägga otillbörligt förtroende till framåtblickande uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

[1] Per den 18 September 2023 innehar Sobi 14 399 118 egna stamaktier.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.