Connect with us

Marknadsnyheter

Sound Dimension genomför riktad nyemission om cirka 3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktad nyemission

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Sound Dimension ABs (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) styrelse har idag, den 2 februari 2024, beslutat om en riktad nyemission om 37 628 973 aktier, motsvarande cirka 3 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2023. Vidare föreslår styrelsen i Sound Dimension en riktad emission av aktier om ca 100 000 SEK till Bolagets styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamot Martin Sandberg som i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) kommer framläggas på extra bolagsstämma.

De två nyemissionerna betecknas gemensamt de ”Riktade Nyemissionerna”. Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna har fastställts till 0,081 SEK per aktie.  Investerare i de Riktade Nyemissionerna utgörs av ett antal svenska långsiktiga investerare inklusive både nya och befintliga aktieägare. Genom de Riktade Nyemissionerna tillförs Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före transaktionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

De riktade nyemissionerna

De Riktade Nyemissionerna avser sammantaget 38 863 541 aktier. Styrelsen i Sound Dimension har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023, beslutat om den första riktade nyemissionen (den ”Riktade Nyemissionen 1”). Den Riktade Nyemissionen 1 omfattar totalt 37 628 973 aktier.

Den andra riktade nyemissionen (den ”Riktade Nyemissionen 2”) omfattar totalt 1 234 568 aktier och riktas till Bolagets styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamot Martin Sandberg. Genomförandet av den andra emissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, de s.k. Leo-reglerna, vilket innebär att emissionen ska beslutas av extra bolagsstämma med biträde av minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Genom de Riktade Nyemissionerna tillförs Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna uppgår till 0,081 SEK och har bestämts genom en förhandling på armlängds avstånd efter förhandlingar med investerarna. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 14,7 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen (”VWAP”) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under tio handelsdagar, perioden från och med den 17 januari 2024 till och med den 30 januari 2024, som föregått styrelsens emissionsbeslut.

Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig, särskilt i förhållande kurs och nyttjandegrad i genomförd företrädesemission och optionsinlösen av TO3 och TO5 under andra halvåret 2023. Det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

Investerare

Investerare med rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen 1 är:

Per Johan Björnstedt – 1 650 000 aktier

Göran Ofsén – 3 086 420 aktier

Stefan Hansson – 1 000 000 aktier

Peter Nilsson – 3 086 420 aktier

Jimmie Landerman – 1 851 852 aktier

Sarsaparill AB – 1 234 568 aktier

John Moll – 3 086 420 aktier

Sebastian Gyhlenius – 3 086 420 aktier

Stefan Lundgren – 2 469 136 aktier

Fredrik Åhlander – 1 851 852 aktier

Christian Berger – 3 086 420 aktier

Johan Sjö – 600 000 aktier

MBL Form AB – 2 469 136 aktier

Fredrik Gottlieb – 1 000 000 aktier

Fredrik Valfridsson – 1 234 567 aktier

Mattias Wachtmeister – 750 000 aktier

Peter Arph – 1 000 000 aktier

Anne-Cathrine Arph – 1 000 000 aktier

Greger Fellin – 1 250 000 aktier

AB Proiq – 1 234 567 aktier

T J Junior AB – 842 860 aktier

ULTI AB – 758 335 aktier

Investerare i den Riktade Nyemissionen 2 är Bolagets styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamot Martin Sandberg med rätt att teckna 617 284 aktier vardera, totalt 1 234 568 aktier.

Deltagandet av vissa befintliga aktieägare och investerare som är närstående till Bolaget har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av de Riktade Nyemissionerna på ett framgångsrikt sätt och anses därmed ligga i samtliga aktieägares bästa intresse.

Bakgrund och motiv

De Riktade Nyemissionerna görs för att tillföra erforderligt rörelsekapital varav cirka 40 % ska användas till accelerering av kommersialiseringsfasen och säkerställande av nyckelkunder, cirka 30% kommer att användas för vidareutveckling av AI teknologin för streamingtjänsten och cirka 30% avser täcka övrig löpande operativ verksamhet.

Citat från VD

”Bolaget befinner sig just nu i en spännande fas där kommersialisering av vår produkt riktad mot i första hand musikstreamingbolag ligger högt på agendan. Jag vill tacka samtliga investerare som har deltagit i emissionen för det fortsatta förtroendet och ser nu fram emot att ta ut bolagets tjänster till marknaden”, säger Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB 

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Vid val av emissionstyp har styrelsen beaktat, och bedömt det som positivt, att kunna tillvarata intresset hos befintliga kapitalstarka och välrenommerade aktieägare genom de Riktade Nyemissionerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är vidare att Bolaget i juli 2023 genomförde en företrädesemission av s k units, vilken krävde en substantiell rabatt av teckningskursen liksom kostsamma garantiersättningar till garanter. Styrelsen bedömer att nuvarande marknadsförutsättningar i vart fall inte är bättre och att Bolaget därför inte kan genomföra en kapitalanskaffning i annan form på för Bolaget och dess aktieägare mer förmånliga villkor.

Ytterligare skäl som beaktas är att emissionens storlek är så pass begränsad att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Valet att genomföra en riktad emission medför att en större andel av teckningslikviden kommer Bolaget tillhanda.

Därutöver skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid att genomföra, vilket negativt påverkar Bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och medför en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad.

Styrelsens samlade bedömning är således att övervägande skäl talar för att avvika från huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och genomföra de Riktade Nyemissionerna. Styrelsen slutsats är att en sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Sound Dimension planeras att hållas under februari månad 2024 för att besluta om den Riktade Nyemissionen 2 till styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamoten Martin Sandberg. En kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Riktade Nyemissionen 1 ökar aktiekapitalet med 376 289,73 SEK, från 510 945,15 SEK till 887 234,88 SEK, genom nyemission av 37 628 973 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 51 094 515 aktier till 88 723 488 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 42,4 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare som inte deltog i den Riktade Nyemissionen 1.

Vid ett beslut på extra bolagsstämma om den Riktade Nyemissionen 2 ökar aktiekapitalet med 12 345,68 SEK, från 887 234,88 SEK till 899 580,56 SEK, genom nyemission av 1 234 568 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 88 723 488 aktier till 89 958 056 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare som inte deltog i den Riktade Nyemissionen 2.

Genomförs de Riktade Nyemissionerna ökar således aktiekapitalet med 388 635,41 SEK, från 510 945,15 SEK till 899 580,56 SEK, genom nyemission av 38 863 541 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 51 094 515 aktier till 89 958 056 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 43,2 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare som inte deltog i den Riktade Nyemissionerna.

Rådgivare
I samband med de Riktade Nyemissionerna har Bolaget anlitat Skill Advokater AB som legal rådgivare, Amudova AB som regulatorisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För mer information 
Sound Dimension AB (publ)

Rickard Riblom, VD
Tel: +46 70-44 24 79
E-mail: 
rr@sounddimension.se

Sound Dimension AB är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av teknologiska lösningar som kombinerar ljudteknologi och artificiell intelligens. Bolagets målsättning är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och med hjälp av AI. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sound Dimension AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Informationen är sådan som Sound Dimension AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 15:40 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.