Connect with us

Marknadsnyheter

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–september 2022

Published

on

Perioden januari­–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 259 Tkr (7 295) motsvarande en minskning med 14 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43 procent (40).
 • EBITDA uppgick till -16 313 Tkr (-19 685).
 • Rörelseresultatet uppgick till -20 428 Tkr (-21 303).
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 025 Tkr (-21 338).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,81 kr (-1,11).

Kvartalet juli–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 718 Tkr (762) motsvarande en ökning med 125 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (421).
 • EBITDA uppgick till -3 092 Tkr (-6 410).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 593 Tkr (-7 198).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 177 Tkr (-7 211).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,37).
 1. Exklusive jämförelsestörande post. Den jämförelsestörande posten är hänförlig till en korrigering av en tidigare för stor kostnadsförd post i det andra kvartalet 2021.

Händelser under och efter kvartalet

 • Under tredje kvartalet ingick Spherio Group avtal med tre nya kunder till Spherio Solutions.
 • I juli beslutades om riktade emissioner av konvertibla skuldebrev om totalt 8,9 MSEK till en grupp investerare och styrelseledamöter i Spherio Group, vilket gjordes i syfte att finansiera bolagets fortsatta satsning på SaaS-­plattformen Spherio Solutions. Beslutet godkändes av den extra bolagsstämman som hölls i augusti.
 • Mikael Wiborgh utsågs i september till VD och koncernchef för Spherio Group.
 • I september tillträdde Måns Haegert tjänsten som CTO med fokus på fortsatt utrullning och vidareutveckling av Spherios tjänster och lösningar.
 • I september förlängde Spherio Group partnerskapet med hem- och inredningsvarumärket Layered. Avtalet avser försäljning av butiks- och visningsexemplar på Spherio Groups marknadsplattform Yaytrade.
 • I oktober ingick Spherio avtal med den sjätte kunden för SaaS-plattformen Spherio Solutions. Avtalet tecknades med Nikben som sedan tidigare varit kund på Yaytrade.
 • I november ingick Spherio avtal med den sjunde kunden för SaaS-plattformen Spherio Solutions. Avtalet tecknades med jeansvarumärket Amendi och löper under en tolvmånadersperiod med start i december.

VD-kommentar
Under tredje kvartalet har de kostnadsbesparingar som initierades tidigare under året börjat ge resultat. Det visar att vi är på rätt spår med den utsatta förändringsplan och strategi som på lång sikt ska generera positivt EBITDA och kassaflöde. På kort sikt kan vi konstatera att EBITDA-förlusten halverats under kvartalet, vilket främst beror på att vi överträffat våra egna ambitioner vad gäller kostnadsbesparingar, i kombination med en fortsatt kraftig tillväxt hos Re/Way samt att de första intäkterna från Spherio Solutions börjat ge effekt.
 

Utrullning av SaaS-plattformen Spherio Solutions
Glädjande är att vår egenutvecklade SaaS-plattform Spherio Solutions är färdigställd efter att ha genomgått rigorösa säkerhets- och funktionalitetstester. Vi har de senaste månaderna tecknat avtal med plattformens sju första kunder och de första intäkterna har realiserats under tredje kvartalet, vilket bidrar till vår hittills högsta rapporterade bruttomarginal. Vi arbetar hårt med att onboarda fler kunder på Spherio Solutions och diskussioner förs med flertalet nya potentiella kunder. Intäkterna från plattformen väntas att öka kraftigt framöver som andel av den totala försäljningen. De första kunderna vilka vi har börjat att onboarda är väldigt positiva till plattformens funktionalitet och ”look and feel”.

Re/Way växer lönsamt
Re/Way fortsätter att växa över förväntan och nettoomsättningen har ökat nästintill trefaldigt under kvartalet till 702 Tkr, samtidigt som en EBITDA-marginal om 15 procent nås. Vidare ser vi att trenden mot att konsumera alltmer second hand fortsätter att öka, även inom lyxsegmentet som Re/Way fokuserar på. Tillväxten drivs även av utökad integration mot flertalet försäljningskanaler samt genom breddat produktsortiment.

Strategiska satsningar
Under 2022 har vi ställt om verksamheten mot ett tydligare fokus på Spherio Solutions samtidigt som vi lagt om strategin för att nå lönsamhet och kassaflödespositivitet. För att möjliggöra den nya strategin och intensifiera satsningen på Spherio Solutions genomfördes därför en riktad emission av konvertibler till utvalda investerare i juli, vilket tillförde Spherio Group cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader.

Ytterligare ett viktigt led i att stärka arbetet med Spherio Solutions är rekryteringen av Måns Haegert som vår nya CTO. Måns som tillträdde tjänsten i september och kommer närmast från SaaS-plattformen Nordkap där han var Head of Development and Operations. Med värdefull kunskap från SaaS-branschen kommer Måns att fokusera på vidareutveckling av våra tjänster och lösningar.

Förstärkt marknadsbearbetning
Som ett led i vårt långsiktiga strategiarbete har vi lanserat en ny B2B marknadsstrategi. Den innefattar automatiserad leadsgenerering och kommunikation vilket medfört en stor bas av nya potentiella kunder som vi för dialog med på ett mycket resurseffektivt sätt, vilket vi i sin tur bedömer stärker våra möjligheter till en nykundsanskaffning i högre tempo.

Makroekonomiska faktorer i form av inflation och höjda räntor talar för minskad köpkraft hos konsumenten, vilket vi bedömer slår både direkt och indirekt i Spherio Groups favör. Varumärken med svårighet att sälja redan producerade produkter vänder sig till oss för att få hjälp med kontrollerad försäljning av provkollektioner, överlager och returer. Samtidigt söker allt fler varumärken nya lönsamma inkomstkällor, vilket möjliggörs genom att lansera egna second hand-butiker via vår SaaS- och logistikplattform Spherio Solutions. Vidare ser vi en större medvetenhet bland konsumenter vad gäller resale och second hand. En nyligen publicerad undersökning genomförd av Sifo visar att var sjunde svensk (15%) hellre köper begagnade kläder än nyproducerade varor, samt att var fjärde kvinna i Generation Z och Millennials hellre väljer second hand. Detta är självklart stärkande statistik för oss.

Vi är övertygade om att second hand- och resalemarknaden kommer att gå starkt på lång sikt samtidigt som vi är glada att vår SaaS-plattform är färdigställd och redan har betalande kunder. Vi ser med tillförsikt på att onboarda och skaffa oss fler kunder på vår plattform och fortsätta exekvera mot vår strategi!

Mikael Wiborgh
VD Spherio Group AB (publ)

Delårsrapporten bifogas och länkas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.spheriogroup.com/financial-reports

Rapporten kan även i sin helhet laddas ner här

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0) 73 462 29 57

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Spherio Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl 08.00 CEST.

Om Spherio
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.