Stadshypoteks delårsrapport Januari – Juni 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

JANUARI – JUNI 2022 JÄMFÖRT MED JANUARI – JUNI 2021

Stadshypoteks rörelseresultat minskade med 595 mkr eller 9% till 5 921 mkr (6 516). Räntenettot minskade med 231 mkr till 7 587 mkr (7 818), vilket främst beror på högre upplåningskostnader till följd av stigande marknadsräntor. I Sverige minskar räntenettot med 187 mkr och i den norska filialen minskar räntenettot med 68 mkr då enligt avtal kunder ska varslas om ändrad ränta 90 dagar i förväg.

Av räntenettot avsåg 487 mkr (555) filialen i Norge, 304 mkr (283) filialen i Finland samt 263 mkr (260) filialen i Danmark. Exklusive filialerna minskade räntenettot med 187 mkr (+135). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 62 mkr och uppgick till -31 mkr (31).

Kostnaderna ökade med 30 mkr till -1 002 mkr (-972). Ökningen förklaras främst av ökade ersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån, vilket främst är drivet av ökade affärsvolymer.

Kreditförlusterna uppgick netto till -43 mkr (6). I beloppet ingår expert­baserade beräkningar vilka beaktar det geopolitiska läget och resulterade i ett tillkommande reserveringsbehov om 45 mkr. Kreditförlustnivån uppgick till 0,01% av utlåningen (0,00). Riskskatten som infördes den 1 januari 2022 belastar årets resultat med 160 mkr. Resolutionsavgiften ökar med 53 mkr. 

UTLÅNING

Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 6% eller 88 mdkr till 1 571 mdkr (1 483). I ­Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 5% eller 66 mdkr till 1 337 mdkr (1 271).

FINANSIERING

Emitterad volym under Stadshypoteks benchmarkprogram1 i svenska kronor har under perioden uppgått till nominellt 63,7 mdkr (54,0). Under perioden har en nominell volym om totalt 32,9 mdkr (51,0) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid periodens slut till 535,1 mdkr (481,9).

Emissioner av certifikat i svenska kronor uppgick under perioden till nominellt 6,0 mdkr (-) och utestående volym vid periodens var 6,0 mdkr (-).

Emission av obligationer i utländsk valuta under EMTCN-programmet uppgick till totalt motsvarande – mdr EUR (-). Utestående volym var vid periodens slut nominellt 7,8 mdr EUR (9,2) och 0,7 mdr GBP (0,7).

Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid periodens slut till – mdr USD (1,3). I NOK emitterades nominellt – mdr NOK (8,0). Den utestående volymen uppgick vid periodens slut nominellt till 24,0 mdr NOK (29,0).

KAPITALTÄCKNING

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 18,4% (19,0) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 12,7% (13,0). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i not 19 Kapitaltäckning, se sidan 29.

RATING

Ratingen var under hela perioden oförändrad.

 

Stadshypotek

Säkerställda
obligationer

Långfristig

Kortfristig

Moody’s

Aaa

P-1

S&P

 

AA-

A-1+

Fitch

 

AA

F1+

 

Stockholm den 15 juli 2022

David Haqvinsson

Verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissburksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 11,00 CET.

 

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.