Connect with us

Marknadsnyheter

Stille har ingått avtal om att förvärva Fehling Instruments

Published

on

Stille AB (publ) (”Stille” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Fehling Instruments GmbH & Co. KG och Fehling Verwaltungs GmbH (tillsammans ”Fehling”) för en köpeskilling om 36 MEUR (cirka 410 MSEK) på en kassa- och skuldfri basis. Förvärvet är villkorat av att Bolaget erhåller tillräcklig finansiering för genomförande av förvärvet och Bolagets styrelse avser således att fatta beslut om en riktad emission av aktier villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom förvärvet breddar Stille avsevärt sitt produktutbud, globala närvaro och FoU-kapacitet. Fehling redovisade år 2022 en försäljning om 15,8 MEUR och justerad EBITDA om cirka 4,8 MEUR. Förvärvet av Fehling förväntas slutföras i slutet januari 2024, förutsatt att alla villkor har uppfyllts.

Bakgrund och förvärv av Fehling

Lång historia av tillverkning av kirurgiska premiuminstrument

Fehling är ett familjeägt tyskt företag, grundat 1996, som utvecklar och säljer medicinska instrument av hög kvalitet. Fehling har en stark marknadsposition med direktverksamhet i Tyskland, Schweiz, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten och Malaysia. Med över 30 års branscherfarenhet strävar Fehling efter att tillhandahålla ett brett utbud av premiumprodukter till kirurger med fokus på krävande specialiteter som öppen och minimalinvasiv hjärt-, thorax-, neuro- och ryggkirurgi. Fehling har en global försäljningsnärvaro kombinerat av direktförsäljning och distributörer. Försäljningstillväxten uppgick under 2022 till 9 procent med en försäljningsmix fördelat mellan traditionella instrument cirka 72 procent, mikroinstrument cirka 18 procent samt MICS cirka 10 procent.1

Breddat produkterbjudande och stärkt position inom kirurgiska instrument

Förvärvet är i linje med Stilles strategiska mål för tillväxt och belyser möjligheterna till konsolidering i den nischade och fragmenterade marknaden för premiumkirurgiska instrument. Genom förvärvet kommer Stille att avsevärt bredda sitt produktutbud. Genom Fehlings direkta försäljningskanaler och befintliga distributörsrelationer kommer Stille också öka sin globala närvaro och ytterligare stärka sin position på strategiskt viktiga marknader. 

”Förvärvet av Fehling innebär att vi stärker vårt erbjudande som den mest högkvalitativa tillverkaren av kirurgiska instrument i premiumsegmentet inom utvalda, nischade kliniska segment. Detta tillför ett betydande värde till Stilles verksamhet. Stilles kirurgiska produkterbjudande kompletteras nu starkt och respektive företags distributionskanaler ger betydande möjligheter till ökad försäljning”, kommenterar Torbjörn Sköld, VD, Stille.

Det sammanslagna bolaget2

Det sammanslagna bolaget omsatte för räkenskapsåret 2022 cirka 426 (352) MSEK med justerad EBITDA om cirka 97 (65) MSEK. Koncernen kommer, efter förvärvet, att ha direktverksamhet i Sverige, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten och Malaysia. Fehling kommer att bli en del av Stilles affärsenhet Surgical Instruments. Efter förvärvet förväntas Stilles vinst per aktie öka avsevärt. Gerald Fehling, VD för Fehling, kommer att behålla sin position och ingå i Stilles ledningsgrupp. 

”Jag ser med tillförsikt fram emot att vara en del av Stilles organisation, integrera våra verksamheter och realisera synergier” kommenterar Gerald Fehling, VD, Fehling.

”Vi har en tydlig strategi och tillväxtagenda inom Stille. Det är glädjande att vi nu har lyckats förvärva ytterligare en verksamhet som uppfyller våra kriterier vad gäller fokus, lönsamhet och tillväxtpotential. Förvärvet är ett viktigt steg i Stilles pågående resa mot att vara en ledande aktör inom premiumsegmentet för kirurgiska instrument, säger Lars Kvarnhem, styrelseordförande Stille.

1Vänligen se bilagan med finansiell information om Fehling som utgör en del av detta pressmeddelande.
2EUR/SEK på 11,43.

Villkor för transaktionen och finansiering

Förvärvet är villkorat av att Bolaget erhåller tillräcklig finansiering för genomförande av förvärvet och Bolagets styrelse avser således att fatta beslut om en riktad emission av aktier villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Köpeskillingen för Fehling utgör ett kontant- och skuldfritt värde om 36 MEUR (cirka 410 MSEK) och avses att finansieras med kontanta medel från den riktade emissionen. Stille avser att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att finansiera vederlaget. Förvärvet av Fehling förväntas slutföras i slutet januari 2024 förutsatt att ovan villkor är uppfyllt. Fehling kommer att konsolideras in i Stille vid slutförandet av förvärvet.

Stille har utsett Pareto Securities (”Pareto”) till Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade emissionen av aktier till en utvald grupp investerare (dvs. en s.k. club deal), som kommer att offentliggöras separat omedelbart efter publiceringen av detta pressmeddelande.

Rådgivare

Evli Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Stille med anledning av förvärvet.

Torshälla, Sverige, 29 november 2023
Stille AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Sköld
VD och koncernchef
+46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se 

Niklas Carlén
CFO
+46 (0)73 087 49 70 | niklas.carlen@stille.se 

Detta är information som Stille AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 01:20 CET.

Om Stille AB (publ)

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.

Bilaga

Stille rapporterar enligt redovisningen IFRS och Fehling enligt tysk GAAP. Följande information utgör en sammanslagning av respektive bolags redovisade finansiella information utan justeringar i skillnader mellan tillämpade redovisningsstandarder. Konsoliderad finansiell information som rapporteras av Stille efter förvärvet genomförts kan komma att skilja sig väsentligt från den kombinerade finansiella information som återfinns häri.

Fehlings finansiella översikt – Konsoliderat resultat för räkenskapsåren 2019-2022, H1 2023 och LTM (06/2023)

(MEUR) 20192 20202 2021 2022 H1 2023 LTM (06/2023)
Omsättning 13,36 13,73 14,46 15,75 8,57 17,21
Bruttoresultat 7,44 7,45 8,31 10,32 5,43 10,90
Marginal 55,7% 54,3% 57,5% 65,5% 63,4% 63,3%
Operativa kostnader (5,03) (4,95) (5,10) (5,65) (2,80) (5,75)
EBITDA (justerad)1 2,51 2,52 3,31 4,80 2,69 5,27
EBITDA-marginal 18,8% 18,4% 22,9% 30,5% 31,4% 30,6%
EBIT (justerad) 2,46 2,47 3,20 4,73 2,66 5,20
EBIT-marginal 18,4% 18,0% 22,1% 30,0% 31,0% 30,2%
Nettoresultat3 2,25 4,12 2,25 4,21

Kombinerade resultaträkningar – Helår 2021, Helår 2022, och LTM (06/2023)

Stille4 Fehling5,6 Kombinerat
Reviderat Reviderat
(MSEK) Helår 2021 Helår 2022 LTM (06/2023) Helår 2021 Helår 2022 LTM (06/2023) Helår 2021 Helår 2022 LTM (06/2023)
Omsättning 187,1 246,3 268,9 165,3 180,0 196,8 352,4 426,3 465,7
Bruttoresultat 83,5 111,6 117,5 95,0 118,0 124,6 178,5 229,6 242,1
Marginal 44,6% 45,3% 43,7% 57,5% 65,5% 63,3% 50,7% 53,9% 52,0%
Operativa kostnader (63,4) (79,2) (82,4) (58,5) (64,0) (65,2) (121,9) (143,2) (147,6)
EBITDA 26,8 42,1 47,2 37,8 54,9 60,2 64,6 97,0 107,4
EBITDA-marginal 14,3% 17,1% 17,6% 22,9% 30,5% 30,6% 18,3% 22,7% 23,1%
EBIT 20,1 32,4 35,1 36,5 54,0 59,4 56,6 86,4 94,5
EBIT-marginal 10,7% 13,2% 13,1% 22,1% 30,0% 30,2% 16,1% 20,3% 20,3%

Not 1) Justerat för poster av engångskaraktär.
Not 2) Finansiell information för 2019 och 2020 var inte en del av den finansiella due diligence, faktiska siffror kan variera.
Not 3) Då bolagsstrukturen inom Fehling-koncernen innehåller ett kommanditbolag, där kommanditbolagets ägare erlägger skatt, så är historiska nettotresultatet inte nödvändigtvis representativt eftersom resultaten framöver kommer påverkas av en annan skattesats när Fehling integreras med Stille.
Not 4) Reviderade finansiella rapporter. 
Not 5) Fehlings förenklade resultaträkning.
Not 6) EUR/SEK på 11,43

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.