Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission av units om cirka 80 MSEK samt ingår avtal om krediter om cirka 23 MSEK

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

18 september 2023

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner med en total emissionslikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vidare har Bolaget i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB (”Krediterna”). Teckningskursen i Företrädesemissonen är 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). De som är aktieägare i Agtira på avstämningsdagen den 25 september 2023 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 87,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.  

Sammanfattning

 • Styrelsen i Agtira har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) att uppföra Haningeanläggningen, (ii) investering i ny belysning i Härnösandanläggningen, samt (iii) kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.
 • Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Agtira cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Samtliga befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, som ägs på avstämningsdagen den 25 september 2023. Sjutton (17) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, innehållandes sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024.
 • Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma, beroende på teckningsgraden, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023.
 • Aktieägare och Bolagets styrelseordförande har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om sammanlagt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 87,6 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023.

Erik Jonuks, VD för Agtira, kommenterar: Jag ser med tillförsikt fram emot att nu slutföra emissionen. Med hänsyn till det nuvarande marknadsläget på många handelsplatser indikerar villkoren i emissionen att Agtira har en gedigen och väl genomarbetad plan för att använda emissionslikviden på ett väl avvägt sätt. Ett av de primära syftena med emissionen är naturligtvis att färdigställa vår produktionsanläggning hos vår kund ICA Maxi i Haninge. Vidare ger emissionen oss möjlighet att fortsätta vår kommersiella utrullning i Sverige i en fortsatt hög takt. Med stöd av emissionen kommer vi även att göra en teknisk uppgradering av vår produktionsanläggning i Härnösand. Detta kommer att leda till en ökning av produktiviteten, vilket i sin tur utgör ett viktigt steg i vårt mål att uppnå lönsamhet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra nuvarande ägare som, med ett starkt stöd i emissionen, har visat fortsatt stort förtroende för vår teknologi, vår verksamhet och vår vision. Jag vill även hälsa nya aktieägarna välkomna att delta i emissionen och vara med på vår resa. Agtira har en fantastisk möjlighet att påverka inte bara livsmedelskvalitet och hållbarhet, utan även livsmedelssäkerhet. Det finns en stark trend i världen där långa leveranskedjor ifrågasätts. Vi har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror.”

Bakgrund och motiv

Agtira AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet Agtira B. Bolagets huvudkontor och styrelsens säte är beläget i Härnösand. Vid Bolagets anläggning i Härnösand bedrivs utveckling samt produktion av livsmedel i bolagets egenutvecklade system.

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja odlingssystem samt tillhörande IT-lösningar för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa hör Bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som optimerar odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många områden in, som till exempel inomhus odling av grönsaker och samodling av fisk och grönsaker, så kallad akvaponi. Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och grossister som erbjuds att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming as a Service). FaaS är en modell där Agtira själv, eller genom tredje part, äger systemen och driver dessa medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att köpa hela den producerade volymen över en avtalstid som säkerställer lönsamhet för Agtira.

I Sundsvall säljer ICA Maxi sedan i ett år tillbaka örter och grönsaker från Agtiras anläggning inne i själva butiken. På ICA Maxi Skellefteå planterades de första gurkorna i december, i ett åtta meter högt växthus inrymt i varuhusets entrétorn. I Östersund invigdes Bolagets första fullstora växthus hos kund i januari 2023. Under 2022 tecknades också en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion. Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i Bolagets etablering längs med Norrlandskusten. Ett LOI med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood tecknade Bolaget ett ramavtal om att uppföra urbana odlingssystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal värt 120 miljoner över tio års tid. Så sent som i fredags, den 15 september, tecknade Bolaget en viktig avsiktsförklaring med Coop Nord om etablering I Umeå. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till att med företrädesrätt teckna en (1) unit som består utav sexton (16) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Teckningskursen är 88 SEK per unit motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Agtira kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet B-aktier i Agtira att öka med 14 542 192, från 14 750 080 till 29 292 272, och aktiekapitalet öka med 7 271 096 SEK, från 7 725 540 SEK till 14 996 636 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 363 330,5 SEK och antalet B-aktier med 2 726 661. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det units som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande i proportion till storleken på sådana åtaganden.

Sista dagen för handel i Agtiras aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 21 september 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 22 september 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 6 oktober 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Användning av emissionslikviden

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund avser Bolaget distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

 • Cirka 38 miljoner kronor ska användas för att uppföra Haningeanläggningen,
 • Cirka 7 miljoner kronor ska användas för investering i ny belysning i Härnösand,
 • Cirka 24 miljoner kronor ska användas för kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.

Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.

Krediterna

Bolaget har i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två krediter om cirka 18 MSEK respektive 5 MSEK.

Krediten om 18 MSEK tillhandahålls av DBT Capital AB och en årlig ränta om 9 procent + STIBOR 1M utgår. Krediten löper vidare med rak amortering och förutsätter bland annat att Agtira erhåller minimum 48 MSEK i Företrädesemissionen efter kvittning av ägarskulder samt emissionskostnader, aktieägartillskott eller annan liknande transaktion. Krediten från DBT Capital AB löper över en period om tre år. Avsikten är att denna kredit ska ersätta de nuvarande brygglånen som långivarna till dessa avser att kvitta i Företrädesemissionen

Krediten om 5 MSEK tillhandahålls av Buntel AB och en månatlig ränta om 1,25 procent + STIBOR utgår. Genom ingåendet av avtalet ges Agtira möjlighet att, utöver en automatiskt påkallad tranch uppgående till 250 000 kronor, vid två tillfällen påkalla upp till totalt 5 MSEK inom kreditramen. Utnyttjad kredit ska återbetalas på det datum som infaller först av (i) två (2) bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och (ii) den 31 december 2023. Avsikten är att denna kredit ska stärka rörelsekapitalet till dess att emissionslikviden är på plats samt att möjliggöra etableringen i Haninge enligt tidsplan.

Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtagandena som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Garantikonsortiet leds av Nordic Underwriting som garanterar 15 MSEK i Företrädesemissionen. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 87,6 procent. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget samt huvudägarna Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Sendelbach Förvaltning AB ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 360 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter 21 september 2023
Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter 22 september 2023
Offentliggörande av prospekt 25 september 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 25 september 2023
Handel med uniträtter 27 september 06 oktober 2023
Teckningsperiod 27 september 11 oktober 2023
Handel i betald tecknad unit (BTU) 27 september 23 oktober 2023
Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 11 oktober 2023
Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024 25 oktober 2023
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie2023/2024 17 september – 1 oktober 2024

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD

+46 703 85 08 90
erik.jonuks@agtira.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Agtira AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 08:30 CEST.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Agtira AB förväntas publicera i behörig ordning.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

 • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
 • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
 • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.