Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Euroafrica Digital Ventures AB beslutar, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, om en företrädesemission av units om cirka 43,8 MSEK

Published

on

Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 43,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen som kommer föreslås beslutas vid extra bolagsstämma och att årsstämman den 27 juni 2024 röstar för den föreslagna bolagsordningsändringen och minskningen av aktiekapitalet. Därtill är Företrädesemissionen villkorad av att extra bolagsstämma godkänner det omvända förvärvet av Deversify AB (”Deversify”), vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 februari 2024 (det ”Omvända Förvärvet”). Extra bolagsstämma avses hållas den 25 juli 2024 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Euroafrica cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 24,2 procent av teckningsförbindelser med företrädesrätt, cirka 6,9 procent av teckningsåtaganden utan företrädesrätt, cirka 22,3 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 9,0 procent av toppgarantiåtaganden och cirka 2,3 procent av top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden.
 • Den som på avstämningsdagen den 6 augusti 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Euroafrica erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,12 SEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024.
 • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 29,2 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
 • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 43,8 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att extra bolagsstämma godkänner ändring av bolagsordningen samt att årsstämman den 27 juni 2024 röstar för den föreslagna bolagsordningsändringen och minskningen av aktiekapitalet. Därtill är Företrädesemissionen villkorad av att extra bolagsstämma godkänner det Omvända Förvärvet.
 • Teckningsförbindelser med företrädesrätt om cirka 24,2 procent, motsvarande cirka 10,6 MSEK, teckningsåtaganden utan företrädesrätt om cirka 6,9 procent, motsvarande cirka 3,0 MSEK, bottengarantiåtagande om cirka 22,3 procent, motsvarande cirka 9,8 MSEK, toppgarantiåtagande om cirka 9,0 procent, motsvarande cirka 3,9 MSEK samt top-down-garantiåtaganden om cirka 2,3 procent, motsvarande cirka 1,0 MSEK. Av ovanstående belopp avser 3,6 MSEK kvittning av utestående brygglån och 11,3 MSEK kvittning av skulder till såväl externa aktörer som befintliga aktieägare.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Euroafricas styrelse och ledning fattade under februari 2024 ett strategiskt beslut att förvärva samtliga aktier i Deversify. Genom Förvärvet kommer säljarna av Deversify bli majoritetsägare i Euroafrica genom ett s. k. omvänt förvärv. Mer information om det Omvända Förvärvet följer längre ner i detta pressmeddelande under avsnitt ”Det Omvända förvärvet”.

I syfte att tillse Nasdaqs krav gällande rörelsekapital, som en del av det Omvända Förvärvet, för kommande tolv månader, stödja fortsatta utveckling av produktportföljen och adressera befintlig skuldstruktur så avser styrelsen I Euroafrica att genomföra Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 43,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,6 MSEK varav garantiersättningen uppgår till cirka 2,1 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden från Företrädesemissionen disponeras till följande användningsområden:

 • Kvittning av skulder, cirka 35 procent
 • Kontant återbetalning av leverantörsskulder, cirka 17 procent
 • Rörelsekapital för kommande 12 månader, cirka 11 procent
 • Marknadsföring cirka 23 procent
 • Affärsutveckling cirka 10 procent
 • Produktutveckling cirka 3 procent

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO3 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 29,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 1,8 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO4 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 43,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 2,6 MSEK.

Vid full teckning av teckningsoptionerna av serie TO3 samt TO4 avses nettolikviden från teckningsoptionerna disponeras till följande användningsområden:

 • Marknadsföring och uppskalning av Acetrack och Elitista i Europa, cirka 40 procent
 • Expansion till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea, cirka 30 procent
 • Strategiska förvärv inom healthtech, cirka 10 procent
 • Produktutveckling, cirka 20 procent

Det Omvända Förvärvet

I februari 2024 ingick Euroafrica ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Deversify. Köpeskillingen uppgår till 26,3 MSEK och kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget, genom en apportemission (”Apportemissionen”). Genom Apportemissionen kommer säljarna av Deversify bli majoritetsägare i Euroafrica.

Syftet med det Omvända Förvärvet är att ge Deversify tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av aktieägare. Deversify arbetar aktivt både med att expandera den befintliga verksamheten samt att finna nya affärsmöjligheter i syfte att ta större marknadsandelar och skapa en bredare grund för att maximera lönsamheten. Det är Deversifys bedömning att de långsiktiga affärsmöjligheterna och värdeskapandet för nuvarande och tillkommande aktieägare realiseras bäst genom att verka i en noterad miljö på Nasdaq First North. Detta bidrar både till den långsiktiga tillgången av kapital samt bygger stort förtroende i relationen till marknadens intressenter genom de krav på transparens och regelefterlevnad som det innebär att vara noterad.

Befintliga aktieägare i Euroafrica Digital Ventures kommer, efter genomförande av det Omvända Förvärvet, att ha ett aktieinnehav om cirka 10 procent. Apportemissionen kommer att innebära en total utspädningseffekt om cirka 90 procent. Antal utestående aktier kommer efter Apportemissionens genomförande att öka från befintliga 36 518 589 till 365 261 081 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet, med beaktande av minskningen av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar om, med 4 503 772,1404 kronor från 500 304,6693 kronor till 5 004 076,8097 kronor.

I samband med det Omvända Förvärvet avser Euroafrica byta bolagsnamn till Deversify Health AB.

Villkor för Företrädesemissionen

Euroafricas styrelse har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma och med beaktande av att årsstämman den 27 juni 2024 röstat för den föreslagna bolagsordningsändringen och minskningen av aktiekapitalet, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 6 augusti 2024 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,12 SEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 365 261 081 units, motsvarande 1 461 044 324 aktier, 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO3 och 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO4.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 43,8 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024.
 • Företrädesemissionen är vidare villkorad av att extra bolagsstämman röstar för övriga beslut som styrelsen avser presentera med anledning av det Omvända Förvärvet.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

 • Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 28 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,0137 SEK, med beaktande av att årsstämman har beslutat om minskningen av aktiekapitalet och bolagsordningen samt att Bolagsverket har registrerat besluten) och högst 0,080 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 29,2 MSEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO4

 • Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 29 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,0137 SEK, med beaktande av att årsstämman har beslutat om minskningen av aktiekapitalet och bolagsordningen samt att Bolagsverket har registrerat besluten) och högst 0,12 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 43,8 MSEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 20 016 307,24 SEK, till kvotvärdet 0,0137 SEK, från cirka 5 004 076,81 SEK till cirka 25 020 384,05 SEK, med beaktande av att årsstämman har beslutat om minskningen av aktiekapitalet och bolagsordningen samt att Bolagsverket har registrerat besluten. Antalet aktier kan öka med högst 1 461 044 324 aktier från 365 261 081 aktier till högst 1 826 305 405 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 80 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, efter genomförandet av det Omvända Förvärvet.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 365 261 081 från 1 826 305 405 till högst 2 191 566 486 och aktiekapitalet med högst cirka 5 004 076,81 SEK från cirka 25 020 384,05 till högst cirka 30 024 460,86 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, efter genomförandet av det Omvända Förvärvet.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 365 261 081 från 2 191 566 486 till högst 2 556 827 567 och aktiekapitalet med högst cirka 5 004 076,81 SEK från cirka 30 024 460,86 till högst cirka 35 028 537,67 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 14,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, efter genomförandet av det Omvända Förvärvet.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 24,2 procent av teckningsförbindelser med företrädesrätt, cirka 6,9 procent av teckningsåtaganden utan företrädesrätt, cirka 22,3 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 9,0 procent av toppgarantiåtaganden och cirka 2,3 procent av top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden.

Bottengarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 53,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 62,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Top-down-garantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 100 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Ingångna teckningsförbindelser, teckningsåtaganden och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelsen i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare.

Garantiersättning för bottengarantiåtaganden utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för toppgarantiåtaganden utgår om antingen sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för top-down-garantiåtaganden utgår om tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Respektive part som lämnat bottengarantiåtaganden, alternativt toppgarantiåtaganden, har enligt avtal rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. För respektive part som lämnat top-down-garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av units till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser och teckningsåtaganden som ingåtts. För garanter som vid tidpunkten för Företrädesemissionen kommer ingå i styrelse- och ledningsgruppen för Bolaget kommer ingen garantiersättning att utgå.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst ett hundra (100) procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio (50) procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

EU-tillväxtsprospekt

Ett EU-tillväxtsprospekt kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, https://www.euroafricadigitalventures.com/

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 augusti 2024 Sista handelsdag i Euroafrica aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
5 augusti 2024 Första handelsdag i Euroafrica aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
6 augusti 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
6 augusti 2024 Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
8 augusti 2024 – 22 augusti 2024 Teckningsperiod i Företrädesemissionen
8 augusti 2024 – 19 augusti 2024 Handel med uniträtter (UR) på Nasdaq First North
8 augusti 2024 till indikativt v.37 Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North
26 augusti 2024 Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Euroafrica i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024 kl. 16:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com

Telefon: +46 703862497

Kort om Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Kort om Deversify AB

Deversify är ett svenskt FoU- och marknadsföretag som grundades år 2016 och som erbjuder healthtech-lösningar för konsumenter globalt. Bolaget har idag cirka 80 ägare av vilka flera har varit med sedan starten och där de tio största ägarna kontrollerar mer än 60 procent av rösterna och kapitalet. Coronapandemin medförde ett ökat fokus på metabol hälsa generellt i samhället vilket gjorde att Deversifys erbjudanden fick ökad uppmärksamhet. Deversify har sedan start siktat mot en global marknad och har successivt ökat sin närvaro på flera olika geografiska marknader.

Deversify har två affärsområden, inom ramen för det ena affärsområdet utvecklar och kommersialiserar bolaget mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs bolagets utandningsmätare Acetrack inom området. Inom ramen för det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller bolaget utbildningstjänster inom metabol hälsa och erbjuder individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista. Deversify säljer främst bolagets produkter till konsumentmarknaden (B2C). Detta sker direkt via Deversifys egna e-handelsplatser getacetrack.com och Elitista.se. Utöver direkta beställningar och leveranser globalt, når Deversify också kunder på geografiska marknader över hela världen genom samarbetsavtal med partners, återförsäljare och distributörer (B2B2C).

Deversifys Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Euroafrica i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Continue Reading

Marknadsnyheter

MoveByBike Europe AB (publ) har tillträtt aktierna i Chainge ApS och genomför tidigare aviserad kvittningsemission till säljarna

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget tillträtt aktierna i det danska logistikbolaget Chainge ApS (”Chainge”), i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 juli 2024. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad kvittningsemission av 23 745 717 aktier till säljarna av Chainge. Samtliga aktier som emitterats genom den riktade kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats. Bolagen slutför därmed samgåendet och påbörjar arbetet med att realisera tillväxtmöjligheter och synergier, vilket är ett viktigt steg i den gemensamma affärsplanen.

 

”Detta är ett viktigt steg i arbetet mot att bli en lönsam logistikaktör inom hållbara transporter,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Den 1 juli 2024 ingick MoveByBike avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Chainge för en köpeskilling om cirka 19 MSEK, som erlagts av MoveByBike genom utställande av revers till respektive säljare. De utställda reverserna, motsvarande köpeskillingsbeloppet, kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Vederlagsaktierna”). Efter registreringen av Vederlagsaktierna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 73 611 723 och aktiekapitalet kommer uppgå till cirka 7 361 177,5 SEK. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om cirka 32 procent av rösterna och kapitalet i MoveByBike.

 

Enligt beslutet ökar aktiekapitalet med 2 374 571,70 kronor. Eftersom aktiekapitalet idag är 4.986.603,940 blir aktiekapitalet efter ökning 7 361 175,64 kr.

 

Chainge är ett väletablerat logistikbolag som opererar med eltransportcyklar i Köpenhamn. Verksamheten är uppbyggd med en liknande affärsmodell som MoveByBike, med gemensamma och kompletterande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för framtida arbete. Chainge har cirka 60 anställda och har haft en omsättning på 4,9 MSEK med EBITDA på -0,75 MSEK för perioden januari till maj 2024. Eget kapital uppgick till cirka -4 MSEK vid utgången av maj 2024. Under 2023 omsatte Chainge cirka 8,4 MSEK och gjorde ett resultat på cirka -4,8 MSEK. I maj 2024 har Chainge varit kasseflödesneutrala.

 

Genom detta förvärv kan MoveByBike nu expandera sin verksamhet till den danska marknaden, vilket är en del av Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. De främsta synergierna förväntas uppnås genom samutnyttjandet av kunder, fysiska resurser och mjukvara, samt en bättre förståelse för hur en effektiv och lönsam verksamhet ska drivas.

 

”Vi ser fram emot att arbeta nära och tillsammans med Chainge. Vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, geografier och kompetens. Tillsammans kan vi skapa ännu mer effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder på den nordiska marknaden,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Teckningsberättigade i den riktade kvittningsemissionen var:

 

WBA Holding ApS

 

Ejlersen ApS

 

Omstillingen ApS

 

Winther & Aabo ApS

 

Astrid Haug ApS

 

TAKBTC ApS
 

EIT KIC Urban Mobility S.L

 

MJU Invest ApS

 

Kim Junge

 

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att ingå avtal om att förvärva Chainge genom utställande av revers till respektive säljare, vilka i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen, har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för att finansiera förvärvet. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsförhållanden, var att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, var det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor, inom uppsatt tidsram förvärva Chainge. Styrelsens samlade bedömning var således att skälen för att ingå avtal om att förvärva Chainge och att genomföra den riktade kvittningsemissionen till säljarna i Chainge på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med avtalet därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 0,80 SEK per aktie. Beräkningsgrunden för teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna i Chainge och är definierad utifrån en due diligence som genomförts av båda bolagen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar ett rättvist värde på MoveByBikes verksamhet.

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den riktade emissionen.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den riktade emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 juli 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 2 augusti 2024 skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka. Anmälan kan också göras per e-post till jens@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst 2), lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 2 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för lån.
 7. Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB b) kvittningsemission av aktier som betalning av förvärvet.
 8. Beslut om val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
 10. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om emission av aktier som betalning för lån (punkt 6)

Aktieägaren Dan Vegard Pedersen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 29 687 499 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 068 749,96 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 26,17 procent. För beslutet ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Advisum AS, Moat AS, Tallhaga Invest AB och Ida Bakken AS (gemensamt ”Fordringsägarna”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Fordringsägarna och Bolaget, enligt vilka Fordringsägarna äger rätt att kvitta utestående lånebelopp mot aktier i Bolaget (”Konvertibelavtalen”).

Konvertibelavtalen ingicks i slutet av maj 2024 och information om detta offentliggjordes av Bolaget i pressmeddelande den 24 maj 2024. Bolaget var vid tidpunkten när Konvertibelavtalen träffades i en ekonomiskt utsatt situation och lånen var nödvändiga för att säkra Bolagets fortsatta drift. Villkoren för Konvertibellånen har, efter sondering bland olika kreditinstitut, bedömts som marknadsmässiga av styrelsen under rådande bransch- och marknadsförhållanden. Konvertibellånen löper med en månatlig ränta om två (2) procent.

Långivare Lånebelopp Antal aktier Närstående
Advisum AS 850 000 11 067 708 Kontrolleras av styrelseordförande Olav Kalve
Moat AS 780 000 10 156 250 Kontrolleras av styrelseledamot Steffen Kalve
Ida Bakken AS 600 000 7 812 500 Kontrolleras av Ida Bakken, vilken är närstående till styrelseledamot Steffen Kalve
Tallhaga Invest AB 50 000 651 041 Kontrolleras av styrelseledamot Daniel Lindström
Totalt 2 280 000 29 687 499

Fordringsägarnas respektive lånebelopp, motsvarande antal aktier i den föreslagna kvittningsemission samt närståenderelation till Bolaget framgår av tabellen nedan.

Fordringsägarna har meddelat att de, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, kommer att ingå avtal med Bolaget om ett lock up-åtagande om nittio (90) dagar räknat från dagen för emissionsbeslutet. Åtagandet innebär att Fordringsägarna inte får sälja aktier under denna period. Därutöver har Fordringsägarna meddelat att, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, ränta inte ska utgå på lånen.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,0768 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Konvertibelavtalen och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 13 och den 17 maj 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Förslagsställaren bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan ingåendet av Konvertibelavtalen i slutet av maj 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att omedelbart stärka balansräkningen, anser således Förslagsställaren att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Förslagsställarens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare och Bolaget att Bolagets skuldsättning minskar, att det egna kapitalet och likviditeten stärks och att Bolaget följer sina åtaganden i enlighet med Konvertibelavtalen. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om lånen skulle återbetalas kontant då endast kapitalbeloppet för respektive lån kvittas mot nya aktier, utan krav på betalning av ränta.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknarna. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,0768 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
   
 2. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB och b) kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet (punkt 7)

7. a) Godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB

Bolaget ingick den 10 juli 2024 ett bindande avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att förvärva 100 procent av aktierna i Telemarketing & Customerservice Silverstone AB (”TMC Silverstone”), ett bolag verksamt inom försäljning av abonnemang och säkerhetstjänster. Genom förvärvet kommer My Beat att stärka sin sälj- och kundserviceorganisation genom att addera expertis inom försäljning och kundhantering.

TMC Silverstone är en framstående callcenterverksamhet med fokus på hållbarhet och nära kundrelationer. I TMC Silverstone finns en omfattande erfarenhet av försäljning och kundservice inom telekom samt tillhörande tilläggstjänster.

Köpeskillingen uppgår till 5 172 000 kronor och föreslås erläggas genom emission av aktier (kvittningsemission) enligt punkten 7. b) nedan.

Under kalenderåret 2023 genererade TMC Silverstone en bruttoförsäljning om cirka 7,56 miljoner kronor. Förvärvet förväntas att bidra till My Beats kommunicerade mål om en försäljningstillväxt på 100 procent under det innevarande räkenskapsåret.

7. b) Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 12 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 427 808,28 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 12,53 procent. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nålen utbildning & konsulting AB (”Nålen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Nålen och Bolaget (”Förvärvsavtalet”), enligt vilket Nålen äger rätt att kvitta (köpeskillingen om 5 172 000 kronor) mot aktier i Bolaget (”Vederlagsaktierna”).

Nålen har ingått ett lock-up-åtagande som innebär att det, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, avstår från rätten att sälja eller på annat sätt avyttra 10 000 000 av Vederlagsaktierna under en period om 365 dagar från dagen för beslutet om emission.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,431 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Förvärvsavtalet och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden mellan den 4 och den 8 juli 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Styrelsen bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan avtalet om att förvärva TMC Silverstone ingicks den 10 juli 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att stärka balansräkningen, anser således styrelsen att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverar då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare att Bolaget följer sina åtaganden och genomför förvärvet i enlighet med Förvärvsavtalet. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om förvärvet skulle betalats kontant.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,431 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
 1. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägaren Advisum AS föreslår att bolagsstämmans beslutar att välja Jens Pettersson till ordinarie styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Jens Pettersson är sedan den 19 april 2024 tillförordnad VD för My Beat.

Jens Pettersson har mer än 22 års erfarenhet från telekombranschen. Jens var med och byggde upp Comviq som en av de allra första oberoende operatörerna i Sverige. Han deltog i sammanslagningen av Comviq och Tele2 och har därefter arbetat på Tele2 med ansvar för produkter och B2C-marknaden. Jens har stor erfarenhet av arbete inom mobiltelefoni med fokus på produkter och tjänster kombinerat med ledande roller inom strategi och förändringsinitiativ.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka eller per e-post till jens@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 83 737 289. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Kopparberg i juli 2024

My Beat AB

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Preliminärt substansvärde för kvartal två 2024

Published

on

By

Stockholm 2024-07-18
 

Preliminärt substansvärdet uppgick vid utgången av kvartal två 2024 till 23,1 kr per aktie, vilket ska jämföras med 19,8 kr per aktie vid utgången av kvartal ett 2024, tillväxt ca 16 %.  

Som tidigare kommunicerats har utvecklingen i vårt helägda dotterbolag varit positivt och omsättningen uppgick till ca 8,6 MSEK för kvartal två 2024 i jämförelse med 7,9 MSEK kvartal två 2023, tillväxt ca 9 procent.

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.