Styrelsen i Lyckegård Group AB meddelar tilldelning av teckningsoptioner 2022/2025

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i Lyckegård Group AB meddelar härmed tilldelning av teckningsoptioner 2022/2025. VD och CFO tecknar sina andelar av det långsiktiga optionsprogrammet med lösenpris 11,90 under teckningsperioden 21 april till 30 juni 2025.

 

Styrelsen har tillsammans med ägare tagit fram ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram att kunna erbjuda anställda i Bolaget. Syftet med optionsprogrammet är att Bolaget vill främja ett fortsatt starkt engagemang i Bolaget och erbjuda anställda en möjlighet till aktieägande i Bolaget.

 

Mot bakgrund härav, och i enlighet med optionsprogrammet som beslutades på den extra stämman den 14 april 2022, har styrelsen beslutat om tilldelning av teckningsoptioner där bolagets VD samt CFO tilldelas 671 333 stycken och övriga anställda tilldelas 335 664 stycken. Teckningsperioden pågår mellan perioden 21 april-30 juni 2025 och lösenpris för att teckna aktie av optionen är 11,90 SEK.

 

Styrelsen har också beslutat att förlänga teckningstiden för kvarvarande, icke teckande optioner – 111 891 stycken – till och med 30 september 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: [email protected]

 

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: [email protected]

 

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

 

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

 

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

 

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

 

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

 

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.