Connect with us

Marknadsnyheter

Svenska företag efterlyser lagstiftning för att främja mångfald och inkludering

Published

on

Majoriteten av de svenska företagen saknar en ansvarig för mångfalds- och inkluderingsfrågor och nästan hälften av de större företagen efterlyser ytterligare lagstiftning för att främja mångfald och inkludering. Det visar en ny rapport från Järvaveckan Research som tagits fram i samarbete med PwC Sverige.

Samtidigt som företagen vill se fler åtgärder från politiskt håll, tycker närmare hälften att svenska företag bör göra mer för att förbättra integrationen i samhället. Dock har 55 procent av företagen själva inga aktiviteter och investeringar som syftar till att förbättra integrationen i samhället. I utsatta områden är det ännu färre, två tredjedelar av företagen i undersökningen har inget engagemang där behovet är som störst.

Etnisk bakgrund och tro påverkar jobbchanser

Rapporten visar också att etnisk bakgrund, tro och namn kan påverka chanserna att få ett jobb. En femtedel av företagen säger att de vid anställningsintervju påverkas negativt av namn som klingar afrikanskt eller från Mellanöstern, och 25 procent påverkas negativt av kandidater med muslimsk tro. Även dialekt spelar roll vid anställningsintervjuer, där 29 procent påverkas negativt av kandidater som pratar svenska med en förortsdialekt.

Styrning och resurser saknas

Trots att hälften av företagen gärna anställer personer som kan tillföra synlig mångfald, arbetar endast 34 procent aktivt för att öka mångfalden på sin arbetsplats. Bara en fjärdedel har en strategi eller tydliga mål för att bli mer inkluderande.

Arbete mot diskriminering är viktigt, men lika viktigt är att arbeta för att öka mångfald och inkludering. Det kräver prioritering, resurser och mätbara mål. Att så få företag har en tydlig plan för detta arbete är oroande. Mångfald och inkludering bör genomsyra hela företaget, från ledning och styrning, till rekrytering och företagskultur, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare av Järvaveckan.

Kompetens och mångfald

Kompetensgapet är ett stort hinder för ökad mångfald, enligt 34 procent av företagen. Andra hinder är lågt söktryck från kandidater som kan tillföra mångfald på arbetsplatsen (15 procent) och att integrationen av dessa medarbetare är tidskrävande (14 procent).

Politiker och företag behöver göra mer

Cirka hälften av de större företagen anser att ytterligare lagstiftning behövs för att främja mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Nästan 60 procent av företagen efterlyser politiskt stöd för språkutbildningar för anställda som inte kan svenska, och drygt hälften vill se lägre arbetsgivaravgifter för att underlätta för personer långt från arbetsmarknaden.

En förutsättning för att på riktigt öka inkludering och mångfald på svenska företag är att man arbetar kontinuerligt med detta. Och för det krävs att företagsledningar pekar ut riktningen och sätter mål för vad man vill uppnå. Den hemläxan behöver fler företag göra för att vi ska få till en förändring på riktigt, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd på PwC Sverige.

Om rapporten

Rapporten, ”Svenskt näringsliv: mångfald och inkludering,” bygger på en undersökning genomförd av Indikator Opinion på uppdrag av Järvaveckan Research, i samarbete med PwC. 730 respondenter från företagsledningar eller arbetsledande funktioner deltog. Urvalet baserades på företag med minst en anställd och en registrerad årsomsättning för 2022, enligt Statistiska Centralbyråns företagsregister.

Mer om PwC och Järvaveckan Research

PwC Sverige är marknadsledande  inom rådgivning och revision med cirka 3 000 medarbetare runt om i landet. PwC:s syfte  är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Järvaveckan Research arbetar för inkluderande dialog och samhällsutveckling baserat på kunskap och dialog. För ytterligare information och för att ta del av rapporten, besök  jarvaveckan.se/research eller pwc.se/jarvaveckan.

 

För mer information

Ahmed Abdirahman, vd och grundare Järvaveckan
Ahmed.Abdirahman@jarvaveckan.se
073-907 75 09

Jenny Lilljeqvist, presschef PwC Sverige
jenny.lilljeqvist@pwc.com
070-818 82 55

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.