Svenska ungdomar obenägna att anmäla nätmobbning

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Yubo och Friends arbetar tillsammans för att utbilda ungdomar kring nätmobbning och hur de håller sig säkra på nätet

STOCKHOLM – 17 december, 2021 – En ny nordisk undersökning, genomförd av barnrättsorganisationen Friends och sociala medieplattformen Yubo, visar att mer än en tredjedel av de nordiska ungdomarna i åldern 13-25 år som deltog i undersökningen uppger att de inte gör någonting eller inte vet vad de ska göra när de utsätts för nätmobbning. Totalt har 3 097 stycken ungdomar från Sverige, Finland, Danmark och Norge deltagit i undersökningen.

”Vi tar nätmobbning på största allvar och har därför implementerat flera säkerhetsfunktioner utformade för att förhindra nättrakasserier och skadligt innehåll. Säkerhet på nätet är av yttersta vikt och det är angeläget att öka medvetenheten om problemet och även att påminna användarna om alla de verktyg som är tillgängliga för dem samt var de kan vända sig i händelse av en jobbig situation”, säger Sasha Lazimi, VD och grundare av Yubo.

Över hälften av ungdomarna har utsatts för nätmobbning

Undersökningen visar att över hälften av ungdomarna i Sverige (56%), Finland (56%) och Danmark (55%) har utsatts för nätmobbning vid ett eller flera tillfällen. I Norge är siffran något lägre, då 47% av dem uppger att de utsatts för nätmobbning.

Av de totalt 3 097 stycken ungdomar i Norden som deltagit i undersökningen uppger närmare hälften av de nordiska ungdomarna att mobbningen oftast skett genom att de mottagit elaka meddelanden och var femte ungdom uppger att någon person har skrivit något elakt om dem på nätet. Även att någon har laddat upp eller skickat vidare en bild eller film uppges.

En tredjedel vet inte vad de ska göra när de utsätts för nätmobbning – få anmäler nätmobbning till sociala nätverket eller polisen

Att blockera personen på sociala kanaler är den vanligaste förekommande reaktionen när någon blivit utsatt för nätmobbning. Det uppger närmare hälften av alla ungdomar som deltagit i undersökningen. Nästan lika många uppger att de blir ledsna, men att berätta för vänner eller föräldrar är inte vanligt förekommande bland de utsatta nordiska ungdomarna.

Mer än en tredjedel av de unga i Norden uppger i undersökningen att de inte vet vad de ska göra när de blivit utsatta för nätmobbning.

Resultatet visar att få anmäler händelsen till det aktuella sociala nätverket. I Norge anmäler strax över var femte ungdom (21%) att de anmäler händelsen till det sociala nätverket. I Finland är det endast 4 procent som anmäler det vidare till sociala nätverket.

Trots att vissa typer av nätmobbning kan betraktas som brottsliga anmäler endast ett fåtal ungdomar händelserna till polisen, i Danmark 5 procent, Norge 4 procent, Sverige 3 procent och Finland endast 2 procent.

Resultatet av undersökningen visar på hur angeläget det är att barn pratar med en vuxen i förebyggande syfte, men även då någonting händer på nätet. Det är viktigt att vuxna bygger förtroendefulla relationer där barn vågar berätta om sin utsatthet, som en del av det förebyggande arbetet. Barn behöver också veta att ansvaret ligger hos vuxna när det kommer till att förebygga kränkningar på nätet. Vuxna har ett stort ansvar att agera som förebilder om hur vi skapar ett positivt klimat online,” säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Förövaren är oftast en okänd person

Nätmobbningen utförs oftast av en för den utsatta personen en okänd person. Bland de svenska ungdomarna uppger hela 48% att förövaren är okänd, i Finland uppger 43%, Danmark 44% och Norge 41% att förövaren är en för dem okänd person. Näst vanligast är att det är en vän eller före detta vän som står bakom nätmobbningen.

Få är rädda för att bli utsatta för nätmobbning

Trots att varannan ungdom i undersökningen uppger att de blivit utsatta för nätmobbning vid något eller flera tillfällen är de få som uppger att de är rädda för att bli det i framtiden. I Sverige, Danmark och Norge uppger över hälften att de inte är rädda för att bli nätmobbade. 31 procent av de finska ungdomarna uppger att de inte är rädda, men 58 procent uppger å andra sidan att de inte vet om de är rädda eller inte.

Svenska och danska ungdomar jämförelsevis bra på att stå upp för varandra

Över hälften, 54 procent, av de svenska och danska ungdomarna säger att de står upp för den person som blir utsatt för mobbning. I Finland och Norge är den siffran något lägre, endast var tredje ungdom, 33 respektive 34 procent, försvarar den person som blivit mobbad. Dock visar resultatet att över hälften av alla ungdomar i undersökningen försöker ge den utsatta personen tröst.

Var fjärde ungdom i Finland uppger att de inte gör något eller inte vet hur de agerar. I övriga nordiska länder visar resultatet att 16 procent av de svenska, 21 procent av de danska respektive norska ungdomarna att de inte gör något eller inte vet hur de agerar. Även på denna fråga visar resultatet att ungdomarna sällan berättar något för vänner eller föräldrar.

Närmare var fjärde svensk ungdom, 23 procent, uppger att de rapporterar in händelsen till det sociala nätverket om en person i deras närhet blir utsatt för nätmobbning. Av de finska ungdomarna är det endast 9 procent som uppger att de rapporterar in händelsen till det sociala nätverket. 

Vem pratar ungdomar med om de utsätts för mobbning?

Ungdomar som utsatts för mobbning tar först och främst hjälp från en kompis. Resultatet skiljer sig dock de nordiska ungdomarna åt. Ungdomar i Finland är mer benägna att ta hjälp av en vän (50%) än ungdomar från övriga nordiska länder. Exempelvis bland de svenska ungdomarna där 39 procent uppger att de tar hjälp av en kompis, men var fjärde (26%) i sin tur säger att de istället tar hjälp av en vuxen hemma. I de övriga nordiska länderna är benägenheten av att ta hjälp av en vuxen hemma lägre, knappt en femtedel.

Var fjärde ungdom i Danmark upplever att de inte har någon att prata med om de utsatts för mobbning. Bland finska ungdomar är det 16 procent som uppger att de inte vet vem de kan prata med, i Norge 20 procent och i Sverige 19 procent.

För majoriteten av barn i Sverige är nätet en integrerad del av livet. Vi kan se att det många gånger är lättare för barn och unga att kränka varandra på nätet, än det är i den fysiska verkligheten. Något som dock är tydligt i kommunikationen online är att vuxna i många fall behöver flytta fokus från apparna och tekniken och fokusera på de sociala relationerna som samspelar i de olika forumen. I grund och botten handlar det om sociala relationer och här har vuxna erfarenhet och kunskap som vi måste förmedla,” säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Om undersökningen
Den digitala undersökningen från Friends och Yubo har genomförts via Yubos sociala medieplattform under perioden 5 – 7 november 2021. Respondenterna i undersökningen är ungdomar i åldern 13-25 år, där medelåldern för respondenterna är 15 år. En något högre andel tjejer har besvarat undersökningen. Totalt har 3 097 stycken ungdomar från fyra nordiska länder deltagit i undersökningen, Sverige: 1 206 st, Norge: 684 st, Finland: 1 161 st, Danmark: 426 st.

Om Friends
Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning. Vi är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Friends gör skillnad genom att höja vuxnas kunskap om mobbning, genom att bedriva policy- och påverkansarbete gentemot makthavare samt genom att ge råd och stöd när barn utsatts för mobbning och kränkningar. Vi är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som har ett 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vårt arbete finansieras främst av stöd från företag och privatpersoner och vi finns representerade i hela landet via våra kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. För mer information, vänligen besök: https://friends.se/

Om Yubo
Yubo lanserades 2015 och är den ledande plattformen för GenZ att umgås online. Den sociala medieplattformen når över 50 miljoner användare i 40 länder. Genom att ta det bästa av offline-interaktioner och driva dem genom online-möjligheter är Yubo en plats där unga människor kan umgås och ta reda på mer om världen och sig själva. Yubo är socialt inspirerande och möjliggör för en ny generation att skapa ett ny social plats kring en-till-få konversationer i realtid. Besök yubo.live/enför mer information.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *