Connect with us

Marknadsnyheter

Telia Company bokslutskommuniké januari – december 2022

Published

on

Behåller riktningen i utmanande tider

Sammanfattning fjärde kvartalet

 

 • Nettoomsättningen ökade 3,8% till 24 261 MSEK (23 380) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 0,5%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 3,9% till 20 174 MSEK (19 420) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 0,7%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 1,2%.
 • Justerad EBITDA ökade 1,2% till 7 374 MSEK (7 290) och på jämförbar bas minskade justerad EBITDA 2,0%. För telekomverksamheten minskade justerad EBITDA på jämförbar bas med 0,6%.
 • Rörelseresultatet minskade till -17 874 MSEK (1 772) påverkat av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om totalt -19 838 MSEK.
 • Totalt nettoresultat uppgick till -18 818 MSEK (1 185).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 381 MSEK (1 371) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 6 307 MSEK (7 137).
 • Nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA uppgick till 2,35x vid slutet av kvartalet.
 • Utsikter 2023: Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt, justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig tillväxt, CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och nyttjanderättstillgångar förväntas vara i spannet 13,0-14,0 GSEK och den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet förväntas vara i spannet 7,0-9,0 GSEK.
 • För 2022 föreslår styrelsen till årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,05).

 

Sammanfattning helåret

 

 • Nettoomsättningen ökade 2,8% till 90 827 MSEK (88 343) och på jämförbar bas ökade nettoomsättningen med 1,8%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 2,6% till 77 126 MSEK (75 180) och på jämförbar bas steg tjänsteintäkterna med 2,1%. För telekomverksamheten växte tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 2,3%.
 • Justerad EBITDA steg 1,6% till 30 328 MSEK (29 861) och på jämförbar bas förblev justerad EBITDA oförändrad. För telekomverksamheten växte justerad EBITDA på jämförbar bas med 2,1%.
 • Rörelseresultatet minskade till -9 417 MSEK (15 232) påverkat av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.

 

 

VD-kommentar…

”För 2022 ökade tjänsteintäkterna med 2,1% drivet av en positiv utveckling för alla enheter och vi fortsätter att se ett gediget framåtskridande för vår transformation. Samtidigt har det varit ett utmanande år med betydande makromotvind. Trots att vi har vidtagit åtgärder för att stärka vår strategi för att motverka motvindarna, kan vi inte kompensera för dem fullt ut ännu. När vi rör oss in i 2023 ökar vi exekveringstakten avseende vår transformationsagenda.

Under kvartalet såg vi fortsatt tillväxt för tjänsteintäkterna och fortsatta kostnadsförbättringar, om än på mer blygsamma nivåer jämförfört med tidigare kvartal. EBITDA minskade med 2%, påverkat av ökade energikostnader om 280 MSEK.

Med minskade störningar i leverantörskedjan accelererade vi vår transformation och nätverksutbyggnad. Vårt operationella fria kassaflöde för helåret om 5,7 GSEK innehöll omkring 1 GSEK tidigarelagd CAPEX och förhöjda lagernivåer i det fjärde kvartalet, något som förväntas reverseras i 2023. Dessutom redovisades en ej kassflödespåverkande nedskrivning om 19,8 GSEK, främst som en följd av högre marknadsräntor.

Vi fortsätter att leverera på den strategiska färdplanen som vi lanserade för två år sedan, och några av höjdpunkterna inom våra fyra prioriterade områden är:

Inom ”Inspiring our customers fortsätter vi att lansera konvergenta erbjudanden som uppmuntrar lojalitet och driver kundens livstidsvärde. I Sverige lanserade vi Unlimited Premium, en mobiltjänst som samlar C More, HBO, Netflix, Telia Cloud och 5G+. Genom ”Connecting everyone” där alla får tillgång till de pålitligaste och modernaste nätverken, har vi inte bara förbättrat uppkopplingen utan också lagt till lager av robust säkerhet där samhället behöver det som mest. Under det fjärde kvartalet accelererade nätverksmoderniseringen, med Telia 5G nu tillgängligt för mer än 70% av den nordiska/baltiska befolkningen. I Sverige lanserade vi en ny portfölj av verksamhetskritiska tjänster som är livsviktiga för samhällen i tider av nöd och kris. Genom området ”Transforming to digital” blir vi successivt enklare, snabbare och mer datadrivna samtidigt som vi minskar vår strukturella kostnadsbas. Sedan vi inledde vår transformation har vi minskat antalet äldre produkter med mer än 40%, avvecklat nästan hälften av våra äldre IT-plattformar och minskat våra operationella kostnader med 5%, vilket håller oss på rätt spår för att nå ambitionen att ta ut 2 GSEK i kostnader till slutet av 2023.

Slutligen, inom ”Delivering sustainably” sätts vår motståndskraft på prov av stigande räntor, stigande energikostnader och allmän inflation. Trots detta har vi återgått till tillväxt inom alla affärsenheter det senaste året. Justerat för ökade energikostnader skulle vår EBITDA för helåret ha ökat med 2,6%, i linje med vår prognos på medellång sikt. För att mildra effekten från ökade energikostnader påskyndar vi implementeringen av nya, energibesparande tekniker, nedmonteringen av äldre nätverk och går mot ny batteriteknik. Under 2022 nådde vi också flera hållbarhetsmilstolpar inom våra prioriterade områden Klimat, Digital inkludering samt Integritet och Säkerhet.

Tittar vi sedan på våra marknader så hade Sverige ett sjätte år av framgång i umlauts rikstäckande mobilnätsutvärdering och fortsatte att växa inom alla huvudsegment – mobil, bredband och tv. Dock påverkade den tillfälliga förlusten av Viaplay, innan det nya distributionsavtalet slöts i början av december, intäkterna i kvartalet och den bromsade även vår förmåga att justera priser. Detta och en viss fasning av affärslösningar resulterade i en minskning av tjänsteintäkterna med 1% detta kvartal. Trots denna nedgång i det fjärde kvartalet har vårt utbud av kritiska tjänster som stöttar ett säkrare digitalt samhälle för första gången på nästan två decennier återfört vår svenska företagsverksamhet till tillväxt. Lägre intäkter i kombination med högre energikostnader och en lägre pensionsgottgörelse resulterade i en minskning av EBITDA med 3,4% i kvartalet.

Finland fortsatte sin planerade vändning av verksamheten. Tillväxten för de mobila tjänsteintäkterna förbättrades igen, för sjunde kvartalet i rad, till 3,8%, understödd av ett förbättrat övervägande hos kunderna avseende mobilvarumärket. Den fasta verksamheten är fortfarande utmanande, men totalt sett återgick Finland till en tillväxt om 2,2% för tjänsteintäkterna. EBITDA minskade med 5,5% men var i stort sett oförändrad exklusive de ökade energikostnaderna.

Norge fortsatte att växa inom både mobila och fasta tjänster, om än i en långsammare takt på grund av att fjärde kvartalet är ett mindre roaming-intensivt kvartal. Vi fortsätter att vara ledande inom 5G, med en befolkningstäckning som ökade ytterligare till 84%. EBITDA steg med 2,5% trots högre energikostnader. I december valdes Telia av Fjordkraft, Norges största oberoende mobiltjänstleverantör utan eget nät, att vara leverantör för deras 143 000 mobilkunder under ett femårigt grossistavtal. Kunderna kommer att flytta till Telias nät under andra kvartalet och Telia kommer även att köpa en minoritetsandel i Fjordkraft Mobile.

Litauen, Estland och Danmark visade alla ett starkt tillväxtdriv, med EBITDA som växte snabbare än tjänsteintäkterna detta kvartal, trots det ökade inflationstrycket.

I Litauen fortsatte 5G att utvecklas positivt efter den rikstäckande lanseringen under föregående kvartal med en tydlig prispremie jämfört med 4G. I Estland verifierades vår ledande marknadsposition i en kundundersökning om varumärkens rykte, i vilken Telia delade förstaplatsen sett över hela landet. Telia Danmark kom ut i en topposition i umlauts rapport över nätverkskvalitet i Danmarks 4 största städer, ett mycket påtagligt resultat av vår pågående nätverksförnyelse och transformation.

Tv och Medias annonsintäkter planade som väntat ut givet den svagare makroekonomiska omvärlden. I Sverige, centrerat kring TV4 Play, fortsatte vi dock att ta marknadsandelar för digitala annonser från de största konkurrerande globala plattformarna och de digitala annonsintäkterna växte med 17% vilket bidrog till att TV4 visade sitt mest lönsamma år någonsin. Lägre betal-tv-intäkter och något högre innehållskostnader resulterade dock i en minskning av EBITDA för Tv och Media som helhet. Miljön för betal-tv är fortfarande utmanande och därför är vår nya organisationsstruktur, vilken bygger på vår styrka inom linjära och digitala annonser och siktar på att helt slå samman C More med TV4 till slutet av 2023, en nyckelprioritet. Den nya ledningsgruppen för Tv och Media bildades under kvartalet och konsolideringen pågår med full fart.

När vi tittar på våra utsikter för 2023, är målet att vi ska växa tjänsteintäkterna med låg ensiffrig tillväxt och för EBITDA att vara i intervallet oförändrad till låg ensiffrig tillväxt, vilket avspeglar den makroekonomiska osäkerheten. Marknadspriserna avseende energi för 2023 har sjunkit något och nu förväntar vi oss att energikostnaderna kommer att öka med ungefär 300 MSEK, jämfört med vårt estimat om 600 MSEK för tre månader sedan. Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet förväntas vara i intervallet 7-9 GSEK. Förbättringarna förväntas komma från redan initierade prisförändringsinitiativ, fortsatta fördelar från transformationen samt lägre investeringsnivåer då vi nu har passerat kulmen av vår nätverksmodernisering. Dessutom finns det potential att minska våra för närvarande förhöjda lagernivåer.

Med förväntad tillväxt för den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet under 2023 och att påverkan från makrorelaterade motvindar i ökad grad förväntas kunna motverkas, så ligger vårt finansiella ramverk fast. Målet att ha en skuldsättningsmultipel i spannet 2,0-2,5x är oförändrat och kvarstår som nyckelprioriteten, då makrorelaterade motvindar även har haft en negativ påverkan på vår skuldsättningsmultipel med omkring +0,2x under 2022, kommer det vara en naturlig prioritet att framgent reducera skuldsättningsmultipeln. Vår utdelningspolicy är även den oförändrad. Styrelsen föreslår en utdelning om 2.00 SEK per aktie för 2022.

Vi förvandlar en stor och komplex verksamhet på en utmanande marknad och det finns inga genvägar till att nå framgång. Vi har vetat från start att för att nå våra ambitiösa mål krävs fokus, disciplin och uthållighet och idag är en påminnelse om det. Men efter att ha återfört företaget till tillväxt, expanderat våra 5G-nätverk, passerat kulmen av investeringar och byggt grunden för bättre operativ drivkraft och kassaflödesomvandling framöver, förblir jag övertygad om att vi är på rätt väg. Fundamenten i vår strategi och vår transformation är de rätta och vi får inte i denna för närvarande turbulenta makroomvärld avvika från kursen vi satt. Vi bygger en mer snabbfotad och motståndskraftig verksamhet som ytterligare kommer att stärka vår position som den mest pålitliga och säkra digitala infrastrukturs- och tjänsteleverantören i regionen. Jag vill därför tacka varje Telia-kollega och partner för deras fortsatta hårda arbete och engagemang när vi tillsammans bygger ett Bättre Telia.”

 

Allison Kirkby
VD & koncernchef

 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 07.00 CET.

 

 

För mer information, kontakta gärna Iréne Krohn: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: [email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.