Connect with us

Marknadsnyheter

Telia Company bokslutskommuniké januari – december 2023

Published

on

En stark avslutning på året

 
Sammanfattning fjärde kvartalet1

         Intäkterna ökade 0,9% till 23 098 MSEK (22 894) och på jämförbar bas minskade intäkterna 0,4%.

         Tjänsteintäkterna ökade 2,8% till 19 666 MSEK (19 123) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 1,7%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,3%.

         Justerad EBITDA ökade 7,4% till 7 491 MSEK (6 977) och på jämförbar bas steg EBITDA 7,3%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 5,4%.

         Rörelseresultatet uppgick till -2 398 MSEK (-17 379), båda perioderna var påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om -4 062 MSEK respektive -19 276 MSEK.

         Periodens resultat2 uppgick till -2 718 MSEK (-18 818), båda perioderna var påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.

         Operationellt fritt kassaflöde ökade till 6 993 MSEK (297) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde ökade till 2 329 MSEK (274).

         Nettolåneskuld/justerad EBITDA2 uppgick till 2,32x vid slutet av kvartalet.

         Utsikterna för 2024: Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt, justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt, CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och nyttjanderättstillgångar förväntas vara omkring 14 GSEK och den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet förväntas vara mellan 7-8 GSEK.

         För 2023 föreslår styrelsen till årsstämman en utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,00).

 
Sammanfattning helåret1

         Intäkterna ökade 3,7% till 88 785 MSEK (85 580) och på jämförbar bas steg intäkterna 1,8%.

         Tjänsteintäkterna ökade 3,9% till 75 912 MSEK (73 047) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,0%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,3%.

         Justerad EBITDA ökade 4,5% till 30 254 MSEK (28 954) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 3,6%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 5,3%.

         Rörelseresultatet ökade till 4 980 MSEK (-9 214) och periodens resultat2 ökade till 897 MSEK (-14 165), båda perioderna påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.

         Operationellt fritt kassaflöde ökade till 6 656 MSEK (5 124) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde ökade till 7 254 MSEK (6 092).

 
1) Kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Telia Danmark klassificerad som avvecklad verksamhet från det tredje kvartalet 2023. 2) Avser kvarvarande och avvecklad verksamhet.

VD-kommentar…

”Vårt primära mål under 2023 var att bygga lönsamt tillväxt-momentum i vår telekomverksamhet, öka värdeskapandet i hela verksamheten genom att optimera kapitalallokering och kassaflödesomvandling.

Våra resultat för helåret och fjärde kvartalet bekräftar att vi levererade på vad vi hade för avsikt att uppnå, trots pågående påverkan av makrorelaterade faktorer, inklusive stigande finansierings-kostnader och krympande annonsmarknader.

Sedan andra kvartalet har vår telekomverksamhet återgått till medelhög ensiffrig EBITDA-tillväxt och vårt resultat för helåret och för fjärde kvartalet är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Exekvering på våra viktiga strategiska prioriteringar fortsatte, och jag skulle vilja lyfta fram följande:

         Kundnöjdheten går i rätt riktning med sex kvartal i rad av NPS-tillväxt

         Ytterligare konsolidering av vår nätverksledande position med Telias 5G som nu når 89% av den nordiska/baltiska befolkningen, och på vår hemmamarknad säkrade vi den starkaste spektrumportföljen och tilldelades bästa nätverksstatus

         Fortsatt strukturell kostnadsomvandling som möjliggör för en positiv operationell hävstång

         Vår strategi för att återställa Tv och Media till lönsamhet har börjat ge påtagliga resultat

         Vårt nettonoll-mål för 2040 godkändes av SBTi, och andelen av de totala utsläppen från leverantörskedjan som omfattas av SBT nådde 52%

         Transaktionen att sälja Telia Danmark till Norlys markerar ytterligare en viktig milstolpe avseende effektiviteten i kapitalallokeringen

 
Momentumet i vår verksamhet under årets sista kvartal var fortsatt stabilt i vår telekomverksamhet, med intäkter och EBITDA som växte i linje med våra uttalade ambitioner, vilket innebär att exklusive effekterna av energipriser så har EBITDA från telekom vuxit konsekvent under de senaste nio kvartalen.

Tjänsteintäktsökningen för telekom om 3,3% drevs huvudsakligen av mobila tjänster, även om konsument-, företags- och grossist-segmentet alla bidrog. EBITDA-tillväxten för telekom om 5,4% drevs främst av högre tjänsteintäkter.

De nordiska annonsmarknaderna är dock fortfarande utmanande och fortsatte att krympa, men vår affärsenhet Tv och Media återgick till ett positivt EBITDA-bidrag, trots att mycket av vändningen fortfarande ligger framför oss.

Nedbrytning av resultaten per land visar att Sveriges tjänsteintäkter ökade med 2,8%, trots fortsatt motvind från minskande intäkter från kopparbaserade tjänster. Tillväxten var bred, med mobil +1,5%, bredband +5,5% och tv med rekordtillväxt om +21%, det sistnämnda hjälpt av prisökningar och 6% tillväxt i abonnentbasen jämfört med för ett år sedan. EBITDA påverkades av högre kostnader för tv-innehåll, att Viaplay var borttaget under större delen av fjärde kvartalet föregående år och investeringar i kundvård under övergången från C More till TV4 Play+, men växte fortfarande med 0,8%. Telia Sveriges ledande position inom infrastruktur bekräftades på nytt genom utmärkelsen för bästa nätverk i umlauts mobilnätverks-test, medan utbyggnaden av 5G fortsätter med en befolkningstäckning som nu når 82%.

Finlands tjänsteintäkter ökade med 2,1%, trots en minskning av kopparbaserade fasta intäkter. Detta understöddes av mobiltillväxt om 4,1%, som drevs av tvåsiffrig ARPU-tillväxt för konsumentsegmentet, delvis motverkat av en mindre ARPU-nedgång i företagssegmentet. Kundomsättningen uppgick till 20% vilket var under fjolårets nivå. Nätverksmoderniseringen fortsatte och 5G-täckningen överstiger nu 90%, vilket underbygger ytterligare förbättringar i kundupplevelsemått och varumärkesövervägande. Kostnadsuttaget var fortsatt starkt, vilket resulterade i tvåsiffrig EBITDA-tillväxt. Exklusive energikostnadsminskningar ökade EBITDA med 6%.

Norges tjänsteintäkter ökade med 4,2%, drivet av vår ledande mobila grossistverksamhet, samt positiva bidrag från både konsument och företagssegmenten. Nätverksmoderniseringen fortsatte i linje med våra planer, med 5G befolkningstäckning på nära 95%. Telias position som en nyckelpartner för kritiska offentliga tjänster stärktes ytterligare genom tilldelningen av ett kontrakt från den norska skattemyndigheten och installationen av ett Enterprise Mobile Network (EMN) hos den norska posten. EBITDA växte snabbare än intäkterna och ökade 8,1%.

Efter att ha börjat året med tre starka kvartal, ökade Litauen tjänsteintäkterna med mer blygsamma 4,3% under fjärde kvartalet, efter en liten nedgång i fasta tjänster. Mobiltillväxten fortsatte att vara stark med 10,1% och verksamheten är fortfarande en tydlig ledare inom digital infrastruktur med över 99% 5G-täckning. EBITDA växte med 0,7%, även påverkat av högre kostnader för anställdas bonusar på grund av förbättringen i affärsresultat, och särskilt från en förbättrad kundupplevelse.

Estland fortsatte att växa tjänsteintäkterna i linje med tidigare kvartal om 6,2%, drivet av både mobila och fasta tjänster, med en fortsatt stark omvandling till EBITDA, som växte med 11%.

Tv och Media utmanades av fortsatta försämringar på reklammarknaderna. En minskning med 14% för reklamintäkterna kompenserades dock delvis av en tillväxt på 6,5% i betal-tv-intäkter. C More-kunderna migrerades framgångsrikt till TV4+ och MTV Katsumo under kvartalet, en betydande milstolpe. EBITDA var positivt, trots fortsatt motvind för reklamintäkterna, hård konkurrens och kostnader för Champions League-rättigheten, detta då strukturell kostnadsomvandling och innehållsrationalisering nu börjar ge resultat.

Kassaflödet för fjärde kvartalet var, som väntat, betydligt högre än samma period föregående år, med operationellt fritt kassaflöde om 7,0 GSEK (0,3 GSEK i Q4 2022) och den strukturella delen var 2,3 GSEK (0,3 GSEK i Q4 2022). Detta ledde till ett strukturellt operationellt fritt kassaflöde för helåret om 7,3 GSEK, varav telekomverksamheten levererade 7,9 GSEK och TV och Media -0,6 GSEK.

Med nettoskuld i förhållande till EBITDA tillbaka inom vårt intervall på 2,0-2,5x, och likviden från försäljningen av Telia Danmark beräknad att erhållas under första halvåret i år, avser styrelsen att föreslå en bibehållen utdelning på 2,00 SEK per aktie, i linje med vår policy och förra året, och återigen uppdelat i utbetalningar om 0,50 SEK utbetalt per aktie varje kvartal.

Inför 2024 förväntar sig Telias ledningsgrupp att det nuvarande momentumet i affären kommer att fortsätta och förväntar sig låg ensiffrig tjänsteintäktstillväxt, låg till medelhög ensiffrig EBITDA-tillväxt och CAPEX på omkring 14 GSEK. Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet prognostiseras till mellan 7-8 GSEK, vilket inkluderar motvinden från ökade ränte-betalningar.

När jag kliver av som VD i slutet av denna månad är jag stolt över att överlämna ett företag byggt på världsledande digital infrastruktur, ett välförtjänt rykte om att integrera hållbarhet i vår sektor och utanför, allt nöjdare kunder och ett team av begåvade, engagerade och hängivna medarbetare. Jag vill därför rikta ett stort tack till hela Telia-teamet för den resa vi har påbörjat för att skapa ett bättre Telia för alla. Med en solid grund nu på plats har jag all tillförsikt att under Patriks ledning kommer Telia-teamet att bygga vidare på dessa grunder under 2024 och framåt, och jag önskar dem all framgång.”

 

 

Allison Kirkby

VD & koncernchef

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 kl. 07.00 CET.
 
För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef, på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på LinkedIn och X. Besök vår mediabank för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar, samt videomaterial för redaktionellt bruk.

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 

Vi är Telia Company. Våra cirka 19 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.