Connect with us

Marknadsnyheter

Tendo AB beslutar om företrädesemission av units om initialt cirka 9,4 MSEK i syfte att kommersialisera Tendo OneGrip och optimera produkten inför CE märkning

Published

on

Styrelsen i Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) har idag, den 10 mars 2023, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Vid eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen för avsikt att besluta om ytterligare en nyemission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen vilket kan tillföra Bolaget ytterligare initialt högst cirka 2,5 MSEK före transaktionskostnader (”Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 39 procent (motsvarande cirka 3,6 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”). Memorandum, innehållandes en mer detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds.

VD Sofie Woge och styrelseordförande Mette Gross kommenterar

”Styrelse och ledning är redo att ta Bolaget till nästa fas och vi har en tydlig plan för vad vi vill uppnå och hur vi ska göra för att komma dit – det vi saknar är kapitalet, varför vi nu genomför denna kapitalisering. Förutsatt fullteckning kan vi genomföra den planerade produktutvecklingen och kliniska studien som ger oss möjlighet att lämna in teknisk fil för CE godkännande i början av 2024, vilket banar vägen för internationell expansion och därav ökande försäljning.  

Bakgrund, motiv och mål

Tendo grundades år 2016 och är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att uppfylla Bolagets ambition om att hjälpa personer med begränsad handfunktion och bidra till en väsentlig förbättring av livskvaliteten, har Bolaget utvecklat handsken Tendo OneGrip, ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion.

Syftet med Företrädesemissionen och TO 2 är att finansiera alla förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process. Underlag för CE-märkning avses lämnas in under Q1 2024. Vidare avser Bolaget att nyttja en del av finansieringen till marknadsbearbetning i Norden, samt förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden.

Målsättningar

Nedan visas ett urval av Bolagets målsättningar för perioden 2023 – 2025.

2023

 • Slutföra och rapportera användarvänlighetsstudie och litteraturstudie
 • Försäljning av Tendo OneGrip i Sverige
 • Marknadsbearbetning och försäljning i Danmark och Norge
 • Optimera Tendo OneGrip
 • Genomföra klinisk prövning

2024

 • Ansöka om CE-märkning
 • Öka försäljning av specialanpassad Tendo OneGrip
 • Certifiera enligt ISO 13485

2025

 • Geografisk expansion
 • Öka marginaler på CE-märkt produkt

Användandet av emissionslikvid

Företrädesemissionen kan vid fullteckning tillföra Bolaget högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK (varav cirka 0,3 MSEK avser garantiersättning förutsatt att samtliga garanter önskar erhålla kontant ersättning). Användningen av nettolikviden från Företrädesemissionen och TO 2 är i sammandrag avsedd att finansiera följande aktiviteter i Bolaget under perioden 2023-H1 2024:

 • Produktoptimering och utveckling (cirka 50%)
 • Klinisk studie och CE märkning (cirka 20%)
 • Marknadsbearbetning för internationell expansion (cirka 20%)
 • Övrigt rörelsekapital (cirka 10%)

Vid eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen avsikt att besluta om Övertilldelningsemissionen vilket kan tillföra Bolaget ytterligare initialt högst cirka 2,5 MSEK före transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till maximalt cirka 0,2 MSEK. Den eventuella nettolikviden från Övertilldelningsemissionen avser utöka Bolagets finansiella flexibilitet i addition till ovan aktiviteter.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma hållen den 8 mars 2023, beslutat om en emission av högst 3 934 500 units, bestående av 7 869 000 nya aktier och 3 934 500 teckningsoptioner av serie TO 2. Tendos befintliga aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har företrädesrätt att teckna units i proportion till sina befintliga aktieinnehav respektive teckningsoptionsinnehav. Allmänheten har också rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 17 mars 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Härutöver berättigar även en (1) teckningsoption av serie TO 1 till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Tendo. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 2,40 SEK per unit, vilket motsvarar 1,20 SEK per ny aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 21 mars 2023 till och med den 4 april 2023. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 21 mars 2023 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 1 101 660,00 SEK, från 907 200,00 SEK till 2 008 860,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 7 869 000 aktier, från 6 480 000 aktier till 14 349 000 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 55 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 30 mars 2023.

Övertilldelningsemissionen

Vid eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen avsikt att besluta om ytterligare en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 041 667 units, bestående av 2 083 334 nya aktier och 1 041 667 teckningsoptioner av serie TO 2 till samma villkor som i Företrädesemissionen vilket kan tillföra Bolaget ytterligare initialt högst cirka 2,5 MSEK före transaktionskostnader. Eventuellt beslut om Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma hållen den 8 mars 2023 och kan beslutas om helt eller delvis. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Syftet med Övertilldelningsemissionen är att tillvarata möjligheten att resa ytterligare kapital och således utöka Bolagets finansiella flexibilitet samt att tillgodose tilldelning till de aktieägare som eventuellt inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen samt samtidigt möjliggöra en potentiell ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya investerare.

I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas i dess helhet kommer aktiekapitalet att öka med högst 291 666,76 SEK, från 2 008 860,00 SEK till 2 300 526,76 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 2 083 334 aktier, från 14 349 000 aktier till 16 432 334 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen uppgår till högst cirka 12,7 procent beräknat som antalet aktier efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo under den period som löper från och med den 7 september 2023 till och med den 21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,20-1,90 SEK per ny aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av Övertilldelningsemissionen kan TO 2 till högsta teckningskurs tillföra ytterligare högst cirka 2 MSEK före transaktionskostnader.

Genom TO 2 kan aktiekapitalet öka med maximalt 696 663,38 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen tecknas fullt ut och att TO 2 nyttjas fullt ut kommer TO 2 att resultera i en ytterligare utspädning på cirka 23,2 procent. TO 2 planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 2 förväntas vara den 19 september 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 39 procent (motsvarande cirka 3,6 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”). Teckningsåtaganden, med och utan företrädesrätt, uppgår till cirka 1,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om Företrädesemissionen till exempel tecknas till cirka 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande cirka 20 procent upp till fulltecknad emission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i Företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir således emissionsgaranternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell emission.

För toppgarantiåtagandet utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning alternativt 17 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Övertilldelningsemissionen är inte säkerställd genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.

Lock-up

Styrelsen och ledningen har tillsammans genom avtal om så kallad lock-up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig, med sedvanliga undantag, att 100 procent av befintligt aktieinnehav eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen inte får avyttras under en period som sträcker sig fram till och med genomförandet av nyttjandeperioden för TO 2.

Tidsplan för Företrädesemissionen och eventuell Övertilldelningsemission

 • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätt att erhålla uniträtter: 15 mars 2023.
 • Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter: 16 mars 2023.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 mars 2023.
 • Teckningstid: 21 mars – 4 april 2023.
 • Handel med uniträtter: 21 – 30 mars 2023.
 • Handel med BTU: 21 mars 2023 tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
 • Meddelande om utfallet i Företrädesemissionen samt ev. beslut om Övertilldelningsemissionen: omkring den 6 april 2023.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av units

Memorandum och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats senast när teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna units.

Utestående teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Bolagets IPO av units under 2022 emitterades, utöver aktier, 1 389 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna har inlösenperiod från och med den 16 mars 2023 till och med den 6 april 2023, och lösenpriset kommer att fastställas en till två dagar före nyttjandeperioden inleds och kommer vara inom intervallet 6,75-8,10 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande till erhåller Bolaget kapitaltillförsel om 9,4-11,3 MSEK beroende på lösenkurs innan transaktionskostnader.

Styrelsens bedömning är, mot bakgrund av Bolagets rådande aktiekurs, att teckningsoptioner av serie TO 1 under nyttjandeperioden kommer att vara ”out of the money” och därmed inte nyttjas alls, alternativt i begränsad utsträckning. Mot bakgrund av att innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 erhåller uniträtter i Företrädesemissionen kommer en omräkning av optionsvillkoren inte att genomföras.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Tendo anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 – 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-10 14:27 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Daniel Adams-Ray kommer till Grönan i juni

Published

on

By

Ingen har nog missat Daniel Adams-Rays stora hit ”Gubben i lådan” som var 10-talets mest streamade låt på svenska. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen. Ända sedan han slog igenom som medlem i gruppen Snook har han skapat unik och relevant musik som fångar samhällets strömningar. Nu välkomnar vi Daniel Adams-Ray tillbaka till vår Stora Scen den 2 juni kl. 20.00. 

Daniel Adams-Ray skapar musik som fångar samhällets strömningar på ett unikt och relevant vis. Han slog igenom som medlem i Snook och är en av förgrundsgestalterna i formandet av den svenska hiphop-scenen. När han senare släppte den kritikerrosade solodebuten ”Svart, vitt och allt däremellan” förändrade han synen på hur svensk pop kan låta. När 10-talet summerades stod det klart att singeln ”Gubben i lådan” var den mest streamade låten på svenska under det decenniet.

2020 återvände Daniel Adams-Ray med ny musik och året efter följde det tredje soloalbumet i ordningen, ”Döda hjärtan kan slå igen”, hans första svenska platta på åtta år. 2021 medverkade han också i Så Mycket Bättre där hans tolkningar hyllades av såväl deltagare som tittare. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen.

Den 2 juni kl. 20.00 har vi glädjen att välkomna Daniel Adams-Ray tillbaka till Gröna Lunds Stora Scen.

 

GRÖNAN LIVE 2023  
Med Grönan Live-passet har du fri entré till alla konsert- och alla danskvällar. Passet kostar 399 kr och går att köpa i Gröna Lunds webbshop. Följande konserter har hittills bokats till Grönan Live 2023:  

Macklemore – 11 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Norlie & KKV – 12 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Bolaget – 26 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Daniel Adams Ray – 2 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Hooja – 6 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Jack Johnson – 8 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Jireel – 12 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Alter Bridge – 13 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Disturbed – 14 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Machine Gun Kelly – 12 juli kl. 20.00 på Stora Scen 
Marcus & Martinus – 14 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Trippie Redd – 23 augusti kl. 20.00 på Stora Scen  
Johnossi – 24 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Gavin DeGraw – 21 september kl. 20.00 på Stora Scen 

För mer information kontakta:

Johanna Boström Stone
070-640 85 04
johanna.bostrom.stone@parksandresorts.com

För pressbilder besök Gröna Lunds bildbank:http://mediabank.parksandresorts.com/search?categoryidpath=gronalund:127

 

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 30 attraktioner och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning mm. Tivolit sysselsätter ca 1500 säsongsanställda och är en av landets ledande besöksattraktioner.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PostNord stärker den nordiska verksamheten för ökad samordning och tillväxt

Published

on

By

PostNord Group uppdaterar organisationsstrukturen genom att inrätta segmentet ”PostNord International”, där Direct Link, PostNords tyska logistikverksamhet och Worldwide Connect samlas. Samtidigt flyttas de svenska och danska TPL-verksamheterna till ett nytt segment, ”PostNord Accelerate”, där också PostNord Strålfors kommer att ingå. Förändringen genomförs den 1 april 2023.

Uppdateringen av koncernledningsstrukturen görs för att ytterligare stärka samarbetet inom den nordiska verksamheten och tillvarata tillväxtpotentialen inom internationella importvolymer och tredjepartslogistik.

PostNord International kommer att ledas av Peter Kjær Jensen, som dessutom är vice vd PostNord och chef PostNord Danmark, och bestå av Direct Link, den tyska logistikverksameten och Worldwide Connect.

I PostNord Accelerate kommer PostNord Strålfors och verksamheterna för tredjepartslogistik i Sverige och Danmark att ingå. Segmentet kommer att ledas av Ylva Ekborn, som samtidigt behåller sin roll som vd för PostNord StrålforsGroup.

– Vi ser en stor tillväxtpotential i de internationella importvolymerna och i vår tredjepartslogistikaffär. Samtidigt ser vi en betydande värdepotential i PostNord Strålfors. Genom ökad samordning och tydligare fokusering vill vi stärka vår nordiska verksamhet ytterligare och positionera oss för att kunna tillvarata den potential vi ser framför oss, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord.

Den nya koncernledningsstrukturen börjar gälla den 1 april 2023 och innebär inga personella förändringar.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2022 hade koncernen cirka 26 500 anställda och en omsättning på 40,2 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lägre koldioxidutsläpp från Finnairs avgångar från Helsingfors med Neste MY Förnybart Flygbränsle

Published

on

By

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 mars 2023 kl. 11:00 (EET)

Foto: Tankbil med förnybart flygbränsle från Neste på Helsingfors flygplats i Finland. Källa: Neste

Finnair har köpt 750 ton Neste MY Förnybart Flygbränsle™ från Neste för att minska koldioxidutsläppen från avgående flyg från Helsingfors flygplats i Finland. Förnybart flygbränsle är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen från flygresor under de kommande åren och finns tillgängligt för alla flygbolag på Helsingfors flygplats. 

Finnair har som mål att uppnå koldioxidneutralitet till 2045, och att använda mer hållbart flygbränsle är ett verktyg som kommer bidra till att nå det målet. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Den bränslevolym som Finnair nu köper är det största enskilda partiet förnybart flygbränsle som bolaget köper hittills. Neste kommer att leverera förnybart flygbränsle till Helsingfors flygplats i början av 2023. 750 ton förnybart flygbränsle motsvarar cirka 400 flygningar mellan Helsingfors och Stockholm med oblandat, 100 procentigt förnybart flygbränsle. För närvarande kan förnybart flygbränsle användas blandat upp till 50 procent med konventionellt fossilt jetbränsle.

”Finnair firar 100-årsjubileum i år, och att minska flygets utsläpp kommer bli viktigt för en långsiktigt hållbar framtid. Förnybart flygbränsle kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen under de kommande åren. Vi vill involvera våra kunder i denna resa, en liten del av varje såld flygbiljett går till kostnaden för förnybart flygbränsle, säger Eveliina Huurre, Finnairs SVP, Sustainability. ”För att minska utsläppen från flyget krävs ett omfattande antal åtgärder och att alla anstränger sig. Samtidigt som vi ökar användningen av förnybart flygbränsle kommer vi även att fortsätta vidta andra åtgärder, från att minska flygplanens vikt till att optimera flygrutter och öka bränsleeffektiviteten.”

”Finnair var ett av de första flygbolagen som använde Neste MY Förnybart Flygbränsle. Vi har arbetat tillsammans länge och ser fram emot att stödja Finnair i att nå sina hållbarhetsmål”, säger Jonathan Wood, Vice President Commercial & Technical Management, Renewable Aviation på Neste. “Det är fantastiskt att se flygbolag som Finnair ta initiativet att frivilligt köpa vårt förnybara flygbränsle som en del av sina hållbarhetsåtaganden, och skapa medvetenhet bland sina kunder om hur de kan spela en viktig roll i att skapa en mer hållbar framtid.”

Förnybart flygbränsle
Förnybart flygbränsle ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. 

*) Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden, när bränslet används i ren form

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: 

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Finnair: Finnair media desk, +358 9 818 4020, comms@finnair.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Finnair in brief

Finnair is a network airline, specialising in connecting passenger and cargo traffic between Asia, North America and Europe. Finnair is one of the oldest operating airlines in the world, celebrating its centenary in 2023. Sustainability is at the heart of everything we do – Finnair intends to reach carbon neutrality latest by the end of 2045. Customers have chosen Finnair as the Best Airline in Northern Europe in the Skytrax Awards for 12 times in a row. Finnair is a member of the oneworld alliance. Finnair Plc’s shares are quoted on the Nasdaq Helsinki stock exchange.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.