Connect with us

Marknadsnyheter

Tendo offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Published

on

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2022.07.01 – 2022.09.30 (tredje kvartalet)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 311 KSEK (-213 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 958 KSEK (-688 KSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,06 SEK).

 

2022.01.01 – 2022.09.30 (första nio månaderna)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 7 KSEK (2 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 627 KSEK (-1 117 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 5 769 KSEK (-1 813 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 9 985 KSEK (1 451 KSEK).
 • Soliditeten uppgick den 30 september 2022 till 92 % (72 %).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,31 SEK).

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 

Tendo beviljas viktig registrering från Läkemedelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip

Den 6 juli meddelar Tendo att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter från Läkemedelsverket. Godkännandet är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

 

Tendo färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

Den 30 september meddelar Tendo att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Tendo presenterar på Sedermeradagen i Malmö

Den 5 oktober presenterar VD Sofie Woge på Sedermeradagen i Malmö. I presentationen beskrivs Bolaget och utvecklingen av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Presentationen går att se här.

 

Valberedning i Tendo utsedd

Den 3 november meddelar Tendo att valberedningen har utsetts och består av Gunnar Telhammar, Rickard Mosell och styrelseordförande Mette Gross. Årsstämman i Tendo kommer att hållas i Lund den 5 maj 2023.

 

VD kommenterar

Vi närmar oss slutet av 2022, ett mycket betydelsefullt år för Tendo med börsnotering och viktiga framsteg med produktutvecklingen av vår första produkt, Tendo OneGrip. De senaste månaderna har varit utvecklingsintensiva och i takt med att vi tar allt större steg mot vår kommande marknadslansering har vi under det senaste kvartalet beställt och fått levererat komponenter som är avgörande i vår fortsatta utveckling av produkten. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi vidare med produktutvecklingen och vi är fortsatt positiva till att nå en första order av Tendo OneGrip under första kvartalet 2023.

 

De senaste månaderna har vi ägnat mycket tid till att förbereda vår litteraturstudie och vår användarvänlighetsstudie som ska slutföras under det fjärde kvartalet. Förberedelserna har varit till stor nytta och bidragit till att vi ligger i linje med kommunicerad tidsplan när vi går in i det sista kvartalet för året. Våra studier bidrar givetvis med viktiga insikter inför färdigställandet av Tendo OneGrip och vår användarvänlighetsstudie ger oss dessutom möjlighet att lära oss ytterligare om våra potentiella användares behov och önskemål.

 

I linje med den strategi som vi kommunicerade i samband med vår börsnotering blev vi i somras registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter från Läkemedelsverket, ett mycket viktigt steg inför vår marknadslansering. Som tidigare nämnt för en specialanpassad produkt med sig flera fördelar, däribland en kortare väg till kommersialisering, möjlighet att bedriva försäljning utan krav på upphandling samt en tätare dialog med slutanvändare som underlättar vid uppföljning. Dessutom behöver en specialanpassad produkt inte kontrolleras av ett granskande organ, vilket gör att vi kan undvika en tids- och resurskrävande process som riskerar att medföra omfattande kötider. Detta är givetvis glädjande då det innebär att vi kan upprätthålla vår ambitiösa marknadsstrategi och lansera Tendo OneGrip i början av 2023.

 

Tidigt i höstas färdigställde vi, tillsammans med vår samarbetspartner ImproveMatic ApS, ramen för vårt kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485, som säkerställer att i uppfyller standarden för att tillverka medicintekniska produkter. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är mycket viktigt för oss och därför är vi glada över att vi nu har fastställt en stabil grund som vi kan fortsätta utveckla i takt med den fortsatta utvecklingen inom Bolaget.

 

Våra fortsatta möten med våra potentiella användare är glädjande som vanligt. Det är alltid motiverande att träffa möjliga användare, mötas av deras positivitet gentemot Tendo OneGrip och djupare förstå deras behov, önskemål och tankar. Vi planerar nu att intensifiera vår kontakt med möjliga användare och kliniker för att förbereda inför marknadslanseringen.

 

Avslutningsvis vill jag tacka hela teamet som dagligen bidrar till utvecklingen av Tendo. Det har varit några intensiva månader och jag är stolt över allas insatser och goda arbete. Det är tydligt att de senaste månaderna har stärkt vår interna kompetens inom utveckling och det regulatoriska arbetet. Jag vill också rikta ett stort tack till våra investerare som tror på Bolaget och Tendo OneGrip och är med på vår fortsatta resa.

 

Ta gärna del av min presentation från Sedermeradagen här.

 

Sofie Woge – VD, Tendo AB

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: [email protected]

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.