Connect with us

Marknadsnyheter

Tillit måste vara mer än en pappersprodukt för att förbättra arbetsförhållanden

Published

on

Flera kommuner har infört tillitsbaserade styrningsmodeller för att göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Men förändringsarbetet fastnar ofta på en strategisk nivå och når inte ända fram till omsorgsarbetarna – som själva pekar på större brister i arbetsmiljön. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Tillitsbaserade styrningsmodeller har på senare tid vunnit mark inom offentlig sektor där de presenteras som motvikt till effektivisering och ekonomistyrning, det som brukar kallas ”new public management”.

– Tillitsbaserat arbete kan absolut fungera med rätt förutsättningar. Men jag tror inte att man kan lägga det ovanpå en ekonomistyrning utan att göra några större förändringar i verksamheten. Då kan det i stället leda till cynism, eller att arbetstagarna ser det som hyckleri från arbetsgivaren, att arbetsgivaren säger en sak men gör någonting annat, säger Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap. 

Mellan 2017 och 2019 har hon genom intervjuer och observationer följt förändringsarbeten inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Forskningen inkluderar också en enkätundersökning bland arbetstagare på olika nivåer inom äldreomsorgen. Undersökningen handlade om vilket typ av inflytande som påverkar viljan att jobba kvar.

I intervjuerna framgår att det finns ett glapp mellan dem som arbetar med verksamhetsutvecklingen på strategisk nivå och dem som faktiskt utför omsorgsarbetet.

– Det fanns en stor diskrepans i organisationerna. När jag pratade med omsorgsarbetarna visste de knappt vad jag frågade om. De har inte tid att jobba med det här som ledningen vill, för de har så extremt lite resurser. De som arbetade på strategisk nivå såg inte riktigt den konflikten, utan tolkade det som att personalen var bakåtsträvande.

Skett en försämring av arbetsförhållanden

Forskningen pekar samtidigt på att omsorgsarbetarnas arbetsförhållanden försämrats under lång tid och att detta är något som inte kan avhjälpas enbart med ökad tillit.

– Arbetsgivarna behöver se över hur de arbetar med tidsstyrning och kontroll, samtidigt som de behöver öka medarbetarnas inflytande över arbetsdagens ramar och möjligheter att påverka sin lön. 

Avhandlingen visar hur hemtjänstpersonalen var väldigt tidsstyrd, både i det dagliga arbetet där de måste checka in och ut, och genom en omfattade administrativ tidshantering.

– Cheferna jämförde den utförda tiden med förväntad arbetstid och drog ner på marginalerna om det gick, vilket gjorde arbetet mer intensivt hela tiden.

Omsorgsarbetarna vittnade även om obekväma arbetstider och oförutsägbara scheman som varierade från månad till månad.

– Det är ganska extremt att ha så kort framförhållning med en fast tjänst. Det är en form av tidsmässig osäkerhet i anställningen som vi ofta ser kopplat till gigarbete och andra typer av tillfälliga jobb, men här handlar det om heltidsanställda inom offentlig sektor. Det är en stor försämring som skett utan att det har uppmärksammats tillräckligt, vilket är anmärkningsvärt. 

Helena Håkansson menar att arbetsgivarna behöver se personalen mer som en resurs som är viktig att värna om.

– När man pratar om personalförsörjningen i välfärden handlar det ofta om kompetensförsörjning och rekrytering. Jag skulle säga att man behöver jobba mer med kompetensbevarande. Det finns personal och kompetens, men det behövs mer rimliga arbetsvillkor för att de både ska kunna och vilja jobba kvar, säger hon.

FAKTA: TILLITSBASERAD STYRNING
Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som har lanserats som svar på kritiken mot New Public Management, av bland annat den statligt tillsatta Tillitsdelegationen. Det är ett begrepp som rönt stor uppmärksamhet inom den offentliga sektorn men det är det ofta oklart vilka konkreta förändringar det är tänkt att leda till i organisationerna.

Digital publicering: Tid för tillit? Om styrning, kontroll och inflytande i äldreomsorgen

Kontakt
Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, e-post: helena.hakansson@gu.se, telefon: 070–333 40 63

Presskontakt
Matilda Lindmark, telefon: 031–786 66 55, e-post: matilda.lindmark@gu.se

Matilda Lindmark
Kommunikatör
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 66 55
E-post: matilda.lindmark@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.