Connect with us

Marknadsnyheter

Touchtech: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Published

on

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 278 (4 379) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 209 (-506) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 775 (-1 867) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,17) SEK TSEK

Antal aktier per 2023-12-31 uppgick till 11 085 332 st (11 085 332).
(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

Perioden 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 364 (13 118) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 209 (-1 895) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till 947 (-6 275) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,57) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 950 (-7 090) TSEK

Antal aktier per 2023-12-31 uppgick till 11 085 332 st (11 085 332).
(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Inga väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tecknar globalt ramavtal med PUMA

Utsikter för verksamhetsåret 2024

Touchtech har som primärt mål att växa i återkommande intäkter. Detta genom att erbjuda marknadens bästa och smartaste mjukvaruplattform av försäljningsverktyg för säljare som jobbar i butik eller wholesale inom konfektionsbranschen. Fokus för 2024 är att växa under lönsamhet och att tillämpa mer AI-teknologi i produkterna. Bolaget lämnar inga resultat- och omsättningsprognoser.

VD har ordet

Vi avslutar 2023 med 70% omsättningstillväxt samtidigt som vi vänder till ett positivt resultat jämfört med 2022. De återkommande intäkterna (ARR) landar på drygt 8 MSEK, vilket motsvarar 35% av omsättningen på 22,4 MSEK.

Samtidigt har 63% (14 MSEK) av omsättningen kommit från kundfinansierad produktutveckling. 0% har gått till utveckling av kundunika tillämpningar. Touchtech är ett produktbolag med större kunder som är villiga att, i ett nära samarbete, medfinansiera utvecklingen av vår plattform. Nyligen tecknade vi ett globalt ramavtal med PUMA, som också innefattar finansiering av produktuteckling.

Tillsammans med kunder som BESTSELLER-gruppen och PUMA har vi en fortsatt bra och stabil orderingång och goda möjligheter att utveckla en konkurrenskraftig plattform av heltäckande sälj- och presentationsverktyg.

Under 2023 utvärderade och utvecklade vi olika tillämpningar av Artificiell Intelligence & Maskininlärning. Bland annat tog vi fram en prototyp med Nameit för hur ”Virtual Try-On” kan tillämpas inom wholesale och byggde om vår retaillösning InStore (tidigare Vendo) med smart AI-sökfunktionalitet. Ambitionen för 2024 är att hitta bra tillämpningar av AI som ytterligare ökar konkurrensfördelen av våra lösningar, vilket också bör underlätta vårt arbete med att teckna fler avtal med större varumärken.

Parallellt kommer arbetet med att kostnadseffektivisera organisationen fortlöpa med målsättningen att uppnå positivt kassaflöde/likviditet, utan att det påverkar vår leveranskapacitet. Sammanfattningsvis ser vi fram emot 2024 med fokus på att växa med lönsamhet, tillämpa AI-teknologi i våra produkter och teckna avtal med fler globala varumärken inom modeindustrin.

För fullständig kvartalsrapport besök: https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 12 februari 2024 kl 11:30-12:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten. Mer information om hur man anmäler sig till telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban

deniz@touchtech.com

 

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:
Nettoomsättningen uppgick under helåret 2023 till 22 364 TSEK, vilket är en ökning med  9 246 TSEK eller 70% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna ökade med 32% och kundfinansierad produktutveckling (fakturerad tid) ökade med ca knappt 106% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna från retail-kunder stod för 59,6%, wholesale-kunder för 38,2% och Övrigt/Lima för 2,2%.

Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 899 TSEK jämfört med samma period förra året, vilket är en ökning med drygt 21%. Ökningen kan hänföras till fortsatt tillväxt av licensintäkter som ökade med 4% jämfört med föregående år. Samtidigt ökade projektintäkterna under kvartalet med 34% jämfört med 2022. Licensintäkterna från retail-kunder stod för 69,5%, wholesale-kunder för 28,9% och Övrigt/Lima för 1,6%.

Touchtech gör en extra nedskrivning på 1,9 MSEK relaterat till Vendo och Digital Venue vilket belastar resutlatet för Q4. Läs mer under ”Aktivering av FoU”.

Touchtech minskade under 2023 sina rörelsekostnader med 1 455 TSEK. Personalkostnaderna minskade med 1 837 TSEK och övriga externa kostnader med 1 637 TSEK. Vi ser nu effekten av de initiativ som initierades i början av det andra kvartalet för att strömlinjeforma verksamheten med fokus på större och mer lönsamma enterprise-kunder inom mode-branschen.

Likviditet och finansiering
Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 14,0 MSEK (23,3 MSEK per 31 dec 2022). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1,0 MSEK att tillgå. Touchtech har inga räntebärande skulder.

Aktivering av FoU
Touchtech har under 2023 balanserat totalt 19,6 MSEK (16,0 MSEK) varav 3,4 MSEK (4,0 MSEK) avser lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech-plattformen. Immateriella anläggnings-tillgångar uppgick per 31 december 2023 till 33,6 MSEK (23,4 MSEK).

Under det fjärde kvartalet har Touchtech Vendo ersatts av Touchtech InStore och Digital Venue ersatts av Touchtech Sendouts. I samband med detta anser styrelsen att det bokförde värdet på 1,9 MSEK avseende immateriella tillgångar relaterat till Vendo och Digital Venue bör skrivas ner, vilket också belastar resultatet för det fjärde kvartalet.

Styrelsen anser, efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre än det bokförda värdet avseende immateriella tillgångar.

Avskrivningar
Årets resultat har belastats med avskrivningar om 7 494 TSK (4 344 TSEK). Av dessa avser 7 452 TSEK (4 266 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Aktien
Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier
Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 11 085 332 stycken utestående aktier.

Förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Årsredovisning och årsstämma
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2024 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan       på touchtech.com samt på Spotlight Stock Market.

Nästa rapporteringstillfälle
Delårsrapport Q1 2024 publiceras den 30 april 2024

Om Touchtech
Touchtech is a SaaS platform with tools that assist salespeople to connect, present and do business with their customers. The platform is used globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, J.Lindeberg and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to make selling easy and bridge the gap between their physical and digital commerce. Touchtech, a Swedish Fashion-Tech company, was founded in 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman. Since 2017 it is publicly traded on the Swedish stock exchange. Learn more about Touchtech at www.touchtech.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hamlet BioPharma bjuder in till pressträff

Published

on

By

Med anledning bolagets delårsrapport bjuder Hamlet BioPharma in till en livesänd digital pressträff torsdagen den 22 februari klockan 12.00. På pressträffen kommer ordförande Catharina Svanborg att gå igenom utvecklingen för det brutna räkenskapsårets andra kvartal och även bolagets väg framåt.

Klicka på länken nedan för att delta på pressträffen.

https://youtube.com/live/vi_kXGF40fs?feature=share

Under pressträffen finns möjlighet att ställa frågor i sändningens kommentarsfält. Har du frågor redan nu går det bra att maila dem till: mats.jonsson@investortarget.se

För mer information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, Hamlet BioPharma AB, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO, Hamlet BioPharma AB, +46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kiruna och Uppsala vill bli kulturhuvudstad

Published

on

By

I dag, onsdag den 21 februari, hölls en presskonferens på Kulturrådet där juryn som utsetts av Europeiska kommissionen tillkännagav att båda städerna går vidare i ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

Juryordförande Else Christensen-Redzepovic från Danmark meddelade juryns beslut att de gärna ser att de båda städerna lämnar in en andra, kompletterande ansökan. Vilken stad som sedan utses till kulturhuvudstad 2029 kommer att beslutas av juryn och meddelas under en presskonferens i december 2024.

Utnämningen av europeisk kulturhuvudstad är en angelägenhet för hela Sverige och viktigt för svenskt kulturliv. Positionerna flyttas fram samtidigt som relationer stärks – både lokalt, nationellt och i Europa, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

För Sverige blir det tredje gången en av våra städer utnämns till kulturhuvudstad. 1998 fick Stockholm titeln som kulturhuvudstad och 2014 fick två europeiska städer denna titel – Umeå i Sverige och Riga i Lettland. För 2029 kommer en svensk och en polsk stad att utnämnas till europeisk kulturhuvudstad.

Läs mer

Kiruna och Uppsala vill bli europeisk kulturhuvudstad

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Helene Oljons
Pressansvarig
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America implementerar XMReality Remote Guidance

Published

on

By

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America Inc., en ledande leverantör av högkvalitativa formsprutningsmaskiner, kommer att implementera XMReality Remote Guidance i sin verksamhet. Detta för att ytterligare förbättra deras kundsupporttjänster genom att erbjuda distanssupport med hjälp av augmented reality (AR).

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America har levererat över 150 000 toppmoderna formsprutningstjänster till en mängd olika industrier över hela världen. Sumitomo (SHI) Demag är känt för sitt starka engagemang och upprätthåller rigorösa standarder för kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Genom att integrera XMReality Remote Guidance fortsätter Sumitomo (SHI) Demag sin strävan att leverera oöverträffad service och support till sina kunder. XMReality kommer att ge Sumitomos team möjlighet att på distans felsöka, vägleda och samarbeta med kunder, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet för deras levererade formsprutningsmaskiner.

I en kommentar till detta partnerskap uttryckte Ryne Simeone, Vice President of Business Development på XMReality Inc., sin entusiasm och sa: ”Vi är glada över att samarbeta med Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America för att implementera XMReality Remote Guidance. Vi ser fram emot att växa tillsammans med Sumitomo för att stötta dem med att erbjuda en exceptionell kundsupport drivet av effektiva arbetsprocesser.

Om Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America, ett dotterbolag till Sumitomo Heavy Industries, Ltd., är en ledande leverantör av högpresterande formsprutningsmaskiner och tjänster. Med ett engagemang för innovation, kvalitet och kundnöjdhet, levererar Sumitomo (SHI) Demag banbrytande lösningar till industrier över hela världen

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Jonsson, VD XMReality
Telefon: +46 70 724 03 29
E-post: andreas.jonsson@xmreality.com

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel och Heineken är några av de mer än 150 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.