Connect with us

Marknadsnyheter

Tradevenues intervju med VD Micha Velasco

Published

on

Under förra året började Bodyflight en omstrukturering av verksamheten, från en upplevelseaktör inom indoor flying till en koncern som erbjuder olika interaktiva upplevelser. Tradevenue har intervjuat VD Micha Velasco för att få en uppdatering om vägen framåt och vad som händer i bolaget.

Hur skulle du vilja sammanfatta året som gått?
Ett mycket bra år vad gäller den befintliga verksamheten. Vi har haft en stark försäljning och inte sett någon vikande trend att tala om. I juli förvärvades majoriteten i VR-bolaget VREX vilket möjliggör en betydligt snabbare tillväxttakt framöver. Under hösten sjösattes ett nytt bokningssystem som underlättar en uppskalning av verksamheterna samt bidrar till effektivare onlineannonsering.

Många människor har drabbats hårt av högre räntor och hög inflation. Känner ni att ni har påverkats av konjunkturen?
Till viss del kan vi se förändrade köpmönster, till exempel att Black Week delvis ersatt julhandeln, vilket kan tyda på större sparsamhet. Snittköpen är dock liknande tidigare år, om inte högre. 

När det gäller B2B tycker vi att läget är oförändrat, kanske till och med ser bättre ut. Framförallt VREX har haft ett mycket bra bokningsläge från företag under hösten.

Nyligen lanserade ni en ny e-handelsplattform. Skulle du kunna berätta mer om den och hur den skiljer sig jämfört med er förra?
Bodyflight har integrerat Litium som är en modern e-handelsplattform med ett bokningssystem och nya hemsidor. Det nya affärssystemet ger en lägre totalkostnad och är effektivare än tidigare. Vi kan optimera vår annonsering vilket leder till högre ROAS. Genom en bättre insamling av kunddata når vi nykund till en lägre kostnad.  

Det nya systemet är skalbart till andra verksamheter, både våra egna och andras. Vi kan till exempel erbjuda mindre aktörer tillgång till ett modernt system till en låg instegskostnad, en tjänst som idag saknas på marknaden.

Hur ser vägen framåt ut för er? Vad kommer ni fokusera på och vad vill ni uppnå i närtid?  

Fokus kommer att ligga på expansion av VREX till Sverige och Norden då VR-upplevelser av den kalibern saknas. Investeringskostnaden per VR-center är en tiondel av en ny vindtunnel. Vi har tidigare aviserat en förvärvsplan och ser löpande över intressanta förvärvsobjekt inom upplevelsesegmentet.

Vad ser ni för möjligheter och utmaningar på kort sikt?  

Upplevelsemarknaden är fortfarande väldigt fragmenterad vilket ger stor uppsida för att konsolidera och skapa nya upplevelser. Utmaningarna är den globala ekonomin, där räntor och konjunktur påverkar. Vi har dock klarat året förvånansvärt bra och ser fram emot att fortsätta arbetet mot att bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.

Skulle du kunna berätta mer om er konkurrenssituation och hur ni särskiljer er från era konkurrenter? 
Vi har få konkurrenter när det gäller premiumupplevelser i Sverige. Både Bodyflight och VREX är i framkant när det kommer till unika upplevelser i Sverige. Vi har lanserat multifunktionsvouchers, vilket gör det möjligt att nyttja presentkorten till bolagets samtliga produkter och tjänster. 

Vi är unika vad gäller vindtunnlar i Stockholm och Göteborg. Våra instruktörer och all den erfarenhet de har gör oss unika på den svenska vindtunnelsmarknaden. 

VREX erbjuder en mer immersiv upplevelse än något annat VR- system i Norden. Vi är de enda som använder Full Body Trackingteknik via Optitrack, ett branschledande motion capture- och 3D-spårningssystem. Det används bland annat i Hollywood vid stora filmproduktioner och när dataspel produceras. VREX erbjuder free roaming för upp till tio spelare samtidigt vilket betyder att spelarna rör sig fritt utan sladdar och spelet streamas direkt till VR-glasögonen.
 

Se hela intervjun på tradevenue.se

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

bodyflight.se 
 

Om Bodyflight

Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar belägna i Stockholm och Göteborg. Sedan sommaren 2023 är VR-upplevelsebolaget VREX, med två VR-arenor i Stockholm, också en del av bolaget. 

Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Läs mer på bodyflight.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Abilia förvärvar Picomed och Alert-IT

Published

on

By

Abilia, ett dotterbolag till MedCap AB (publ) och del av Affärsområdet Hjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva Picomed AS i Norge och ITS Designs Limited (Alert-IT) i Storbritannien. Tillträdet förväntas ske i början av oktober.

De förvärvade bolagen omsätter sammanlagt ca 70 MNOK och har 26 anställda. Förvärvet kompletterar Affärsområdet Hjälpmedel och Abilias erbjudande inom Omgivningskontroll, Kommunikation och Larm.

Förvärvet sker till en kontant köpeskilling om 51 MNOK vid tillträdet och en tilläggsköpskilling om upp till 16 MNOK förutsatt att vissa villkor uppfylls senast i slutet av 2027. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps resultat under innevarande räkenskapsår.

Tove Christiansson, Affärsområdeschef Hjälpmedel och VD för Abilia kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av Picomed och Alert-IT kompletterar Abilias portfölj och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi. Vi ser framemot att välkomna bolagen till Abilia och affärsområdet Hjälpmedel.”

Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortsatt stark tillväxt – justerad EBITA ökade 13 procent

Published

on

By

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI                   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 457,7 (386,1) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • Koncernens EBITA uppgick till 90,1 (72,2) MSEK, en ökning med 25 procent. Ökningen var 13 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITA-marginalen uppgick till 19,7 (18,7) procent. Marginalen uppgick till 17,8 justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 57,1 (46,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,9 (39,7) MSEK.

HALVÅRET JANUARI-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 919,4 (766,3) MSEK, en ökning med 20 procent.

 • Koncernens EBITA uppgick till 178,6 (117,5) MSEK, en ökning med 52 procent. Justerad EBITA uppgick till 169,9 (132,9) MSEK, en ökning med 28 procent justerat för jämförelsestörande poster.

 • EBITA-marginalen uppgick till 19,4 (15,3) procent. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 18,5 (17,3) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 113,2 (71,6) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 7,6 (4,8) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163,4 (92,3) MSEK.

Andra kvartalet

Årets andra kvartal fortsatte koncernen att leverera stark tillväxt och ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19 procent varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Affärsområdet Hjälpmedel uppvisade den största tillväxten följt av Medicinteknik som också utvecklades fint i kvartalet, medan Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna är generellt sett fortsatt goda för koncernens bolag.

Affärsområdet Hjälpmedel utvecklades mycket starkt och levererade en kraftig omsättningsökning drivet av hög efterfrågan inom kognitionsområdet, ökad försäljning i flera av affärsområdets dotterbolag samt genomförda förvärv. Affärsutvecklingsarbetet i flera förvärvade enheter visade också goda resultat. Abilia erhöll i kvartalet godkännande för förskrivning av produkten MemoPlanner i Tyskland, vilket är en milstolpe för att på sikt kunna växa på en ny marknad.

Medicinteknik hade också en stark omsättningstillväxt i kvartalet där samtliga bolag hade en fin organisk tillväxt och utöver det bidrog även förvärv. Den största omsättningsökningen uppvisade Multi-Ply och Cardiolex. I kvartalet genomförde Inpac en flytt av större delen av verksamheten till den nya produktionsanläggningen, vilket hade negativ inverkan på kvartalet. Det var samtidigt glädjande att se att flytten fortlöpte väl och enligt plan.

Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Konkurrensen på den brittiska marknaden för Melatonin har som väntat haft en negativ inverkan. I viss utsträckning påverkades kvartalet också negativt av leveransproblem både hos externa leverantörer och i den egna tillverkningen, som även om de åtgärdats har skapat förseningar och omsättningstapp.

Det viktiga arbetet med affärsutveckling har fortsatt med oförminskad styrka och vi ser nu konkreta möjligheter till både in- och utlicensiering av produkter för att bredda portföljen. Vi ser god potential att växa specialistläkemedelsplattformen och på nytt nå högre marginal.

Sammantaget levererade koncernen ett starkt andra kvartal med fin omsättningstillväxt och ett ökat resultat. EBITA ökade med 25 procent och justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 13 procent trots otillfredsställande resultat inom specialistläkemedel. Koncernen har också ett stort fokus på kapitaleffektivitet och levererade ett starkt kassaflöde i kvartalet.

Förvärv

Vi för kontinuerlig dialog med bolag som kan ansluta till MedCap-gruppen och bedriver också ett aktivt arbete med att initiera nya kontakter och dialoger med Life Science bolag i Europa.

MedCaps starka balansräkning och låga nettoskuld i förhållande till EBITDA ger ett väsentligt finansiellt utrymme till fler förvärv. Förutsättningarna att finna intressanta förvärvsmöjligheter bedöms alltjämt som goda.

Sammanfattningsvis

Koncernens bolag har på det stora hela utvecklats mycket väl i det andra kvartalet både finansiellt och operationellt, även om ett affärsområde var svagare. Efterfrågan är generellt sett fortsatt god för våra verksamheter och operationellt har flera viktiga milstolpar uppnåtts inom försäljning, affärsutveckling och produktion. Sammantaget med förvärvsmöjligheter skapar detta goda möjligheter för koncernens fortsatta tillväxt.

Anders Dahlberg, VD, Stockholm 2024-07-24

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SKF tillkännager förändring i koncernledningen

Published

on

By

Göteborg, 23 juli 2024: Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO på AB SKF, har beslutat sig för att lämna bolaget för att fortsätta sin karriär utanför SKF. Niclas kommer att arbeta vidare i sin nuvarande position på SKF till januari 2025.

”Jag vill tacka Niclas för hans värdefulla insats på SKF och önskar honom lycka till i framtiden,” säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

En rekryteringsprocess för att identifiera en ersättare har initierats.

Aktiebolaget SKF 
      (publ) 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Presschef,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201 893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Sophie Arnius, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 8072, mobile: 46 705-908 072, e-mail: sophie.arnius@skf.com 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.