Connect with us

Marknadsnyheter

Tredje kvartalet 2022: Fortsatt tillväxt med god lönsamhet och starkt kassaflöde

Published

on

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, är stolta att kunna rapportera en nettoomsättningstillväxt på 44 procent kombinerat med en justerad EBITDA-marginal på 40,3 procent i det tredje kvartalet 2022. 

Efterfrågan och behovet av våra tjänster fortsätter att öka globalt. Genomsnittligt antal månatliga aktiva användare ökade med 40 miljoner jämfört med föregående år och uppgick under kvartalet till 331 miljoner. Relativt sett växer vi snabbast i Afrika och Sydamerika, men vår största marknad Indien visar fortfarande starkast tillväxt i absoluta tal. Finansiellt fortsätter vi att utvecklas väl. Nettoomsättningen ökade med 44 procent till 450,1 Mkr med en justerad EBITDA-marginal på 40 procent. Samtliga tre intäktsströmmar, annonser, vårt företagserbjudande och premium-prenumerationer bidrog till omsättningsökningen. Den operativa hävstången i vår modell är hög och i kvartalet uppgick EBITDA till 181,5 Mkr och vårt operativa kassaflöde till 161,9 Mkr. Ackumulerat för året är det operativa kassaflödet 564,3 Mkr och vi har nu 1,9 miljarder kronor tillgängliga för investeringar. Den starka kassan är en stor styrka under osäkra tider som dessa, och det skapar utrymme för spännande potentiella möjligheter som användar- eller bolagsförvärv.

 

Under kvartalet lanserade vi vår nya app för iOS vilket snabbt ökade våra dagliga aktiva användare på den plattformen till nya rekordnivåer. Historiskt har inte iOS varit i fokus för oss då våra viktigaste marknader domineras av Android-telefoner. Att skapa bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt på iPhone-dominerade marknader är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Vi har i kvartalet också integrerat och lanserat vår nya AI-drivna assistenttjänst som en del av premium-erbjudandet för såväl Android- som iOS-telefoner i USA. Tjänsten, som möjliggjorts genom förvärvet av Call Hero, ger våra användare ännu bättre möjligheter att filtrera bort bedrägeri-, bluff och säljsamtal, men ger också alla en möjlighet att få en egen digital assistent som kan besvara alla samtal. Efterfrågan för vårt företagserbjudande är fortsatt stark och trenden med att med att teckna längre avtal fortsätter. Vi har nu aktiva kunder i 34 länder och sju av Indiens tio mest värdefulla varumärken är idag kunder till oss.

 

Under kvartalet gjorde vi flertalet förbättringar till vår annonsprodukt vilket hjälpte oss att öka intäkterna. Vi har fortfarande många möjligheter att öka engagemanget i vår app och fortsätta förbättra vår annonsplattform för att kunna visa annonser till våra användare ännu mer effektivt. Vi kommer fortsätta att göra förbättraringar som hjälper oss att öka intäkterna per användare även när den externa makromiljön är mer utmanande. Vår fortsatta tillväxt i kombination med vår starka finansiella profil gör att vi kan fortsätta investera i framtida tillväxt samtidigt som vi kan använda en del av kassaflödet till att optimera vår kapitalstruktur genom återköpsprogrammet som inleddes i slutet av september. Detta samtidigt som vi upprätthåller en rörelsemarginal i enlighet med våra finansiella mål. Jag ser fortsatt framtiden an med stor tillförsikt även i dessa mer osäkra tider”, säger Alan Mamedi, vd Truecaller.

 

Juli-september 2022 (Q3)          

Jämförelsesiffror avser juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 450,1 (312,6) Mkr, jämfört med samma kvartal förra året.
 • Justerad EBITDA uppgick till 181,5 (117,7) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 40,3 (37,6) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade justerad EBITDA uppgått till 191,5 (118,3) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 42,5 (37,9) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 143,3 (2,3) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,01) kr före utspädning och 0,38 (0,01) kr efter utspädning.
 • Resultatet för kvartalet påverkas inte av några jämförelsestörande poster medan tredje kvartalet 2021 påverkades med -77,2 Mkr hänförliga till förberedelser för börsnotering om -15,2 Mkr samt syntetiska optioner om -66 Mkr.
 • Antalet aktiva användare i genomsnitt per månad (MAU) ökade med 14 procent till cirka 330,9 (291,1) miljoner.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 56 procent, i Mellanöstern och Afrika till 9 procent och i resten av världen till 29 procent.

 

Januari-september 2022           

Jämförelsesiffror avser januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent och uppgick till 1328,8 (736,7) Mkr, jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 581,3 (276,3) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 43,7 (37,5) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade justerad EBITDA uppgått till 601,6 (277,0) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 45,3 (37,6) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 449,7 (120,0) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,20 (0,55) kr före utspädning och 1,20 (0,34) kr efter utspädning.
 • Resultatet för kvartalet påverkas inte av några jämförelsestörande poster medan samma period föregående år påverkades med -106,6 Mkr. De jämförelsestörande posterna var då hänförliga till förberedelser för börsnotering om -30,9 Mkr samt syntetiska optioner om -76,6 Mkr.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 100 procent, i Mellanöstern och Afrika till 36 procent och i resten av världen till 39 procent.

 

Presentation av rapporten  

Alan Mamedi, CEO och Odd Bolin, CFO presenterar rapporten och svarar på frågor i en webcast och telefonkonferens, idag kl 13.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Följ presentationen live:

Länk till webcast

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558354
UK: +443333009030
US: +16467224956

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Odd Bolin, CFO

[email protected]

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
[email protected]com
 

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 330 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.