Connect with us

Marknadsnyheter

Upgrade Invest Nordic AB har ingått avtal om att förvärva Condo Group Oy – en lönsam, snabbväxande helhetsleverantör av boendelösningar för företagskunder.

Published

on

Upgrade Invest Nordic AB (”Upgrade”) har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 3 AB (”Upgrade 3”) förvärva Condo Group Oy (”Condo”). Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.

Condo uppnådde under 2023 en nettoomsättning om 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 1,4 MSEK. Budget för 2024 är att intäkterna ska uppgå till 40 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %. Upgrade har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i Upgrade 3 vilket innebär att aktieägarna i Upgrade tillförs ett initialt värde om cirka 5,7 MSEK vilket motsvarar 2,80 SEK per aktie.

”Vi är glada över att presentera affären med Condo – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att Condo kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i Upgrade ett delägande i Condo motsvarande 5,7 MSEK genom utdelningen av Upgrade3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid.”
Marcus Bonsib, VD Upgrade.

Nyckelfakta avseende Condo Group Oy

 • Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.
 • Genomgående hög kvalitet och ett fokus på att ligga i framkant med effektiva prisvärda lösningar har givit Condo ett starkt renommé och hög kundnöjdhet.
 • Ägarlett av erfarna entreprenörer med starka incitament för fortsatt lönsam tillväxt.
 • Lönsam verksamhet, låg skuldsättning och nettokassa.
 • Condo befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att prioritera och implementera identifierade tillväxtinitiativ.
 • Efterfrågan på projektrelaterat boende förväntas fortsatt vara stark till följd av sjunkande räntor, energiomställning och infrastrukturprojekt.
 • Ägarna till Condo är grundare, styrelse och ledning tillsammans med erfarna investerare i tillväxtbolag (”Säljarna”).

Condos ledning

Introduktion till Condos ledande befattningshavare

Ville Valorinta – Verkställande direktör:

Ville Valorinta är uppvuxen i Tammerfors med M.Sc. inom ekonomi från Tammerfors Universitet. Ville har drygt 25 års erfarenhet från teknologi- och hotellverksamheter, där han bl.a. arbetat på Accenture och som Managing Director på teknologi- och servicebolaget Hotelzon, Lets buy it samt som VD för hotelluppstickaren Omena Hotels.

Markku Jussila – Styrelseordförande:

Markku Jussila är ursprungligen från Vasa och har studerat ekonomi på Umeå Universitet. Markku är entreprenör och har bland annat varit med och grundat Vauraus Suomi Oy som arbetar med P2P lån för företag samt Sprinvest Oyj som arbetar med riskkapitalfinansiering. Springvest är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North i Finland.

Ville Valorinta, VD och en av de större ägarna i Condo Group Oy: ”Vi är stolta över den tillväxtresa som Condo gjort tillsammans med alla duktiga medarbetare engagerade kunder. Genom att notera Condo Group Oy tar vi nästa steg i vår tillväxtresa, vilket hjälper oss att attrahera skickliga medarbetare, stärka Condos företagsstyrning genom ett robust styrelsearbete samt attrahera långsiktiga aktieägare. Noteringen ger en solid grund för att fortsätta vår organiska expansion och möjliggör verksamhetstillväxt genom förvärv. Vi är glada över att ta detta stora steg i Condos tillväxtresa tillsammans med Upgrade som bidrar med värdefull expertis och erfarenhet.”

Per Nilsson, styrelseordförande i Upgrade: ”Condo är ett lönsamt, välskött och entreprenörslett bolag med goda tillväxtmöjligheter. Vi är glada över att Condo valt att samarbeta med Upgrade för att möjliggöra en direktnotering och ser fram emot att få följa Condos resa framöver i börsnoterad miljö.”

Transaktionen i sammandrag

 • Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 51 MSEK och erläggs genom 18,4 miljoner nyemitterade aktier i Upgrade 3. Värderingen efter den riktade nyemissionen uppgår till cirka 57 MSEK.
 • I samband med transaktionens genomförande kommer samtliga aktier i Upgrade 3 som innehas av Upgrade att delas ut till aktieägarna i Upgrade vartefter köpeskillingen i form av nyemitterade aktier erläggs. Utdelningen sker genom en s.k. Lex Asea och för varje innehavd aktie i Upgrade erhålls en aktie i Upgrade 3.
 • Efter transaktionen kommer Säljarna äga 90% av aktierna i Upgrade 3. Aktieägarna i Upgrade kommer därmed äga 10% av aktierna i Upgrade 3 som blir moderbolag till Condo Group Oy efter transaktionen. I och med denna transaktion tillförs ägarna till Upgrade ett teoretiskt värde om 5,7 MSEK.
 • Förvärvet är bland annat villkorat av att den ordinarie bolagsstämman i Upgrade som förväntas genomföras i maj 2024 fattar beslut om att dela ut innehavet i Upgrade 3 till aktieägarna i Upgrade samt att Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) därefter ger sitt slutliga godkännande för notering av Upgrade 3 som namnändras till Condo Group i samband med noteringen. Större aktieägare i Upgrade, som tillsammans representerar totalt cirka 70 % av kapital och röster i Upgrade innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för utdelningen av Upgrade 3 vid den ordinarie bolagsstämman.
 • I samband med förvärvet ska Upgrade 3, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en direktnoteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
 • Finansiellt resultat för 2023 och kvartal 1 2024 samt övrig information om Condo inklusive marknaden de verkar i kommer presenteras i det memorandum som publiceras i samband med noteringen.
 • Hela transaktionen förväntas vara genomförd under andra kvartalet 2024. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls.

Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Upgrade Invest Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 19.23 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Upgrade Invest Nordic AB

+46 72 182 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Ville Valorinta VD Condo Group Oy

+358 40 565 54 12

ville.valorinta@condo.fi

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Upgrade i någon jurisdiktion, varken från Upgrade eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act ”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES ”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endas t att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade ut talandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.