Uppdatering av förslag till beslut på årsstämman

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

 

Styrelsen har i kallelsen till årsstämman föreslagit att årsstämman ska fatta beslut om att

i)                genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran som endast kan användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning (punkt 14 a) och

ii)            bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning (punkt 14 b).

Förslaget upprättades med anledning av bolagets erbjudande den 28 mars 2022 till samtliga preferensaktieägare i Bolaget att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”). Fullföljande av Utbyteserbjudandet är villkorat av att aktieägare på årsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 14.

Styrelsen bedömer att rådande marknadsförhållanden kommer ha en negativ inverkan på deltagandet i Utbyteserbjudandet och att det för tillfället inte är lämpligt att genomföra Utbyteserbjudandet. Styrelsen föreslår nu att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag.

Stockholm i april 2022

Corem Property Group AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Patrik Essehorn, Styrelseordförande, 08-503 853 33, [email protected]

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 18:45 CEST.

 

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett av Nordens ledande fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.