Connect with us

Marknadsnyheter

Uppdatering av NextCells kliniska prövningar med ProTrans

Published

on

NextCell Pharma bedriver ett flertal kliniska prövningar med ProTrans. Den nu största pågående studien ProTrans Young, som omfattar 66 patienter, utvecklas väl. Samtliga 30 patienter i den äldre åldersgruppen har rekryterats och ska behandlas med ProTrans. I långtidsuppföljningsstudierna Protrans-Obs och ProTrans-Repeat har nu de första diabetespatienterna fullföljt studien efter fem års uppföljning.

ProTrans Young – fullrekryterad äldre åldersgrupp

Studien startade 2021 och är en prövarinitierad klinisk studie som leds av Uppsala universitet tillsammans med Linköpings universitet och Lunds universitet. Målet med denna fas 1/2-studie är att utvärdera ProTrans för behandling av pediatriska patienter med nyligen diagnosticerad typ 1-diabetes.

Studiens första del var en öppen fas-1 säkerhetsstudie med 6 barn (ålder 7-18) som nyligen fått sin diagnos. Studien utvecklades väl och säkerhetskommittén rekommenderade därför att fortsätta med fas 2 av studien, som pågår sedan slutet av 2022. Studien är randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad med 30 patienter i åldrarna 12 – 21 år och 30 patienter i åldrarna 7 – 11 år. Samtliga patienter i den äldre åldersgruppen har nu rekryterats och den sista patienten i denna åldersgrupp beräknas ha fått behandling under februari månad i år. Efter ytterligare säkerhetskontroll sker rekrytering av 30 patienter i åldersgrupp 7–11. Den delen av studien beräknas påbörjas i augusti.

ProTrans-Obs – patienter utvärderas inom kort

ProTrans-Obs är långtidsuppföljning av 11 patienter som tidigare deltagit i ProTrans-2. Inom kort har de första diabetespatienterna fullföjt studien efter att ha observerats under fem år. Under sommaren har alla patienter genomfört studien som sedan kan utvärderas.

Av de patienter som fullföljde ProTrans-2, accepterade 6 ProTrans behandlade och 5 placebo behandlade patienter, att efter avslutad studie delta i uppföljningsstudien ProTrans-Obs. I studien mäts patienternas kroppsegna insulinproduktion halvårsvis och en uppföljning efter tre år har genomförts. Resultatet från denna interimsanalys visar på statistiskt signifikant behandlingseffekt av kroppsegen insulinproduktion vid samtliga analyserade tidpunkter upp till tre år (p<0,05) jämfört med placebogruppen.

ProTrans-Repeat – patienter utvärderas inom kort

ProTrans-Repeat, som startade i maj 2019, är en öppen uppföljningsstudie där de patienter som deltog i ProTrans-1 bjöds in att delta i en andra studie. Syftet är att verifiera om en andra behandling kan förlänga eller bibehålla en eventuell effekt av ProTrans över en längre tidsperiod, med bevarad säkerhet. Även i denna studie lämnar de första patienterna studien och samtliga har lämnat under vintern.

ProTrans19+SE – första patienten i högdosgruppen behandlad

I december 2023 fick den sjunde patienten med allvarlig virus-orsakad lunginflammation behandling med ProTrans. Det var även den första patienten i högdosgruppen.

ProTrans är en immunmodulerande cellterapi som för närvarande utvärderas för behandling av patienter med typ 1-diabetes. Mekanismen för immunmodulering förväntas dock vara tillämplig vid andra autoimmuna och inflammatoriska tillstånd. När COVID-19 patienter försämras är det vanligen p.g.a. att immunsystemet blir hyperaktivt och attackerar organ, inklusive lungorna. I denna öppna fas Ib-studie kommer totalt tre grupper om vardera tre patienter, att behandlas med olika doser av ProTrans. Idag har 7 av 9 patienter genomgått behandling och endast 2 patienter i högdosgruppen återstår.

I början av 2023 godkände Läkemedelsverket utökade studien. Initialt behandlades patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 (COVID-19) infektion, men nu omfattas även patienter med samma symptom orsakad av influensa A, respiratoriskt syncytial (RS) och humant metapneumo (HMP) -virus. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor risk att behöva läggas i respirator. ProTrans ges intravenöst för att dämpa hyperinflammationen i lungorna. Målet med behandlingen är att förkorta sjukhusvistelsen och tiden för rehabilitering samt rädda liv.

ProTrans19+CA – avslutad i förtid

Studien godkändes i februari 2021. McGill University i Montreal, Kanada, sponsrar fas 2 prövning för behandling av patienter med svår lunginflammation orsakad av COVID-19. Målet med studien var att inkludera 48 patienter som randomiserades till ProTrans (24 patienter) eller placebo (24 patienter). Studien avslutades av McGill efter att 19 patienter behandlats pga att sjukdomsförloppet förändrades under studiens gång efter att vaccinprogrammet lanserades då det saknades patientunderlag.

ProTrans-1 – avslutad fas 1 studie

Startade i januari 2018 och avslutades 2019. En öppen doseskalerings fas-1 studie med 9 patienter med typ 1-diabetes. ProTrans säkerhet och påverkan på patientens egen insulinproduktion utvärderades genom att mäta insulinproduktionen före och ett år efter behandling. Studien visade på a) god säkerhet och på b) dosberoende effekt avseende bevarande av kroppsegen insulinproduktion ett år efter behandling.

ProTrans-2 – avslutad fas 2 studie

Startade 2019 och avslutades 2020. En randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas 2-studie med huvudsyfte att utvärdera effektiviteten. Studien omfattade femton nyligen diagnostiserade patienter med typ 1-diabetes. Resultaten visade att patienter som behandlades med ProTrans bibehöll 90% av sin vid behandlingstillfället kroppsegna insulinproduktion ett år efter behandlingen, jämfört med 53% i placebogruppen. Data från denna studie har publicerats i Diabetologia, den officiella tidskriften för European Association for the Study of Diabetes (Carlsson et al. 2023 Aug;66(8):1431-1441).

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta
Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel: 08-735 55 95
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/NextCell-Pharma
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För ytterligare information om Cellaviva, vänligen kontakta
Sofie Falk Jansson, Head of Cellaviva
Tel: 08-735 20 10
E-mail: info@cellaviva.se
Hemsida: www.cellaviva.se 

Facebook: https://www.facebook.com/cellavivasverige
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att erhålla marknadsgodkännande av ProTrans via en fas 3-studie. Förutom typ 1-diabetes utvärderas ProTrans i två kliniska prövningar för COVID-19, i Örebro och i Montreal, Kanada. Bolaget är i färd med att etablera en egen GMP-anläggning för produktion av ProTrans. Vidare äger NextCell 8,5% i FamicordTX, ett CAR-T-start-up inom onkologi, och 100% i Cellaviva, Skandinaviens största privata stamcellsbank som är licensierad av Folkhälsomyndigheten (IVO) för att bevara och lagra stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad för familjebruk.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.