Connect with us

Marknadsnyheter

Uttalande från den oberoende budkommittén i Dala Energi AB (publ) med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Ellevio

Published

on

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén (”Budkommittén”) i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) i enlighet med punkt II.19 Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 (”Takeover-reglerna”). Budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Ellevios Erbjudande (som definierat nedan).

Bakgrund

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB (”Ellevio”) offentliggjorde den 2 april 2024 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi att överlåta samtliga aktier i Dala Energi till Ellevio för 90 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Ellevio offentliggjorde den 4 april 2024 en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”). Dala Energis aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

  • 75,8 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) om 51,2 kronor för aktierna;
  • 84,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 48,8 kronor för aktierna under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och
  • 86,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 48,3 kronor för aktierna under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 24 771 656 aktier i Dala Energi uppgår till cirka 2 229 miljoner kronor.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ellevio blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Dala Energi samt att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande – såvitt avser Erbjudandets fullföljande – erhålles, i varje enskilt fall på för Ellevio acceptabla villkor.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.framtidens-energi.se.

Som tidigare offentliggjorts har Dala Energis styrelse utsett en Budkommitté bestående av Åke Söderman, Susanne Löfås Hällman, Anders Jonsson och Karl-Erik Hagström för att representera Bolaget i handläggningen av Erbjudandet. Jonny Jones, Sebastian Larsson, Fredrik Jarl, Sofia Liljeblad och Erik Olsson har anmält potentiella intressekonflikter enligt punkten II.18 Takeover-reglerna och deltar därför inte i Budkommittén.

Budkommittén har anlitat EY Corporate Finance som finansiell rådgivare och EY Law som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande från Deloitte AB (”Deloitte”), enligt vilken Deloitte anser att Erbjudandet inte är skäligt för aktieägarna ur en finansiell synvinkel (baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet) (”Värderingsutlåtandet”). Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För Värderingsutlåtandet erhåller Deloitte ett fast arvode oberoende av budvederlagets storlek och anslutningsgraden i Erbjudandet, liksom om Erbjudandet fullföljs eller ej.

Inverkan på Dala Energi och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, med utgångspunkt i vad budgivaren uttalat i pressmeddelandet eller Erbjudandehandlingen, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på bolaget, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om budgivarens strategiska planer för målbolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver sin verksamhet.

Ellevio har i Erbjudandehandlingen bland annat framfört följande bakgrund och motiv för Erbjudandet: 

”Ellevio är Sveriges största oberoende eldistributör, med en väl förankrad strategi att växa genom såväl organiska investeringar som förvärv. Ellevio har idag 36 000 kunder i Dalarna, en stark lokal närvaro och stabila samarbeten med entreprenörer i området. Dala Energi, som är ett välskött och ansvarsfullt bolag, utgör ett attraktivt komplement till Ellevios verksamhet.”

”Energibranschen genomgår just nu den största förändringen i modern tid. Omställningen till elektrifierade transporter och industrier, en ökande andel förnybar kraftproduktion och kapacitets- och elbrist i Europa ställer nya krav på elnäten. En omfattande modernisering och vädersäkring av lokalnät för att öka motståndskraften mot väder och vind och minska antalet strömavbrott pågår. Sedan 2016 har Ellevio investerat över 20 miljarder kronor i befintliga elnät. Framgent är Ellevios tydliga ambition att tredubbla investeringarna i elnät och energiinfrastruktur för att möjliggöra energiomställningen. I Sverige, och i Dalarna kommer Ellevio att dubbla de årliga investeringarna i elnätet, vilket innebär årliga investeringar på 550 miljoner kronor 2027. Vid ett förvärv av Dala Energi kommer även detta nät att omfattas av Ellevios expansiva investeringsagenda, vilket kommer att gagna regionen och möjliggöra nyetablering av energiintensiv industri och arbetstillfällen.”

”Vid en jämförelse mellan Dala Energis och Ellevios tariffer kan man konstatera att Ellevio har lägre tariffer för de flesta hushållssäkringar. Ellevio tillämpar dessutom en strategi av samprissättning, vilket innebär att samma tariff appliceras för respektive kundgrupp oberoende av var i landet man bor. Detta har generellt varit särskilt gynnsamt för landsbygdskunder, där tariffer historiskt har varit högre än i storstäder.”

I syfte att säkerställa fortsatt framgång och ansvarsfullt ägande avser Ellevio att ingå avtal med Telia Company AB (”Telia”), om Erbjudandet fullföljs, med avsikten att elnätsverksamheten integreras i Ellevio och fibernätsverksamheten övertas av Telia”.

”Övriga verksamheter inom Dala Energi, huvudsakligen intressen i delägda bolag, avses avyttras till specialiserade aktörer inom respektive område, på ett ansvarsfullt sätt”.

”Ellevio är övertygade om att kunskap, gedigen branscherfarenhet och företagskultur är av yttersta vikt för Dala Energis fortsatta framgång, där de anställda är den främsta faktorn för att säkerställa en stabil och hållbar verksamhet. Både Ellevio och fiberpartnern Telia lägger stor vikt vid att etablera en lokal närvaro, både genom att ha en nära relation med kunder, men även genom säkerställande av tillgång till kunnig och erfaren personal, vilket kommer att vara avgörande för en fortsatt elektrifiering och digitalisering av Sverige. Tillsammans med Telia avser Ellevio att säkerställa en fortsatt trygg och professionell förvaltning av Dala Energis strategiskt viktiga nät- respektive fibertillgångar. Vid ett förvärv av Dala Energi har Ellevio som avsikt att bibehålla ett regionalt kontor samt växa ytterligare i regionen över tid genom regional expansion av organiska investeringar samt potentiella kommande förvärv. Avseende resterande verksamheter som inte omfattas av elnät eller fiber är Ellevio måna om att hitta bästa möjliga lösning som möjliggör både lönsam tillväxt och att arbetsplatser blir kvar i närområdet.”

”I samband med förvärvet avses elnätsverksamheten, som utgör den största delen av Dala Energi, att integreras i Ellevio, medan fibernätet avses tas över av Telia. Ellevios ambition är att säkerställa en tryggad framtid för elnätsverksamheten inom Dala Energi. Vidare är Telias ambition att fortsätta expansionen av fibernätet, samt modernisering och utbyggnad av mobilnätet, för att nå fler anslutna adresser och på så sätt säkerställa att ännu fler företag och invånare i Leksand, Säter, Gagnef och Rättvik blir uppkopplade till Sveriges ledande digitala infrastruktur. Telia lägger stor vikt vid att etablera en lokal närvaro, såväl genom att ha en nära relation med kunder, som genom säkerställande av tillgång till kunnig och erfaren personal. Avseende resterande delägda verksamheter inom Dala Energi är Ellevios ambition att hitta bästa möjliga lösning som möjliggör både lönsam tillväxt och att arbetsplatser blir kvar på orten.”

”Utöver vad som har angetts ovan har inga andra beslut fattats rörande ledning och anställda i Dala Energi. Fullföljandet av Erbjudandet förväntas därmed inte medföra några väsentliga förändringar avseende Ellevios eller Dala Energis anställda och ledning (inklusive deras anställningsvillkor) eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Ellevio och Dala Energi bedriver sin verksamhet”.

Budkommittén redovisar utifrån denna beskrivning Budkommitténs uppfattning avseende påverkan för anställda, kunder, samhällsutveckling och för övriga regionala samarbeten:

Det pågår flera paradigmskiften där den långsiktiga målsättningen är att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 med en kraftig elektrifiering som följd. Omställningen sker genom flera teknikskiften och nya användningsområden, där ett väl utbyggt och fungerande elnät och fibernät är en förutsättning. Med historiska mått mätt ökar investeringarna i elnät kraftigt. Det krävs också fortsatta investeringar i att slutföra utbyggnaden av fibernätet och investeringar i mer fossilfri elproduktion. Men också när det gäller utveckling av batterier och energidigitalisering för att få fler att tillsammans använda energi på ett smart sätt. Små aktörer har svårt att hantera paradigmskiftet, både operativt (opex) och investeringar (capex). Affärslogiken är att små verksamheter behöver bli större för att nå en kritisk massa för att skapa starka kund- och utvecklingsorganisationer för det nya energilandskapet där bolag är verksamt i samtliga steg i värdekedjan.

Dala Energis styrelse har under 2023 initierat ett strategiskt arbete för Dala Energis tillväxt och utveckling. Bakgrunden är att det finns ett tydligt uppdrag från ägarna att styrelsen aktivt ska söka lönsamma tillväxtmöjligheter samt driva värdeskapande strukturutveckling och verka för regional samverkan. Det finns också ett tydligt uppdrag att Dala Energi ska utveckla sin effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunderna och ägarna.

I februari 2024 fattade styrelsen beslut om att inleda arbetet med att utvärdera strategiska partnerskap och alternativ till omstrukturering av koncernen för att säkra finansieringen av den fortsatta strukturutvecklingen och tillväxten. Tillsammans med en strategisk partner är målsättningen att långsiktigt tillhandahålla säkra, konkurrenskraftiga och hållbara energi- och kommunikationslösningar som bidrar till samhällsutvecklingen och ger ägarna en långsiktig marknadsmässig ekonomisk avkastning och utdelningsnivå. Arbetet med att hitta en strategisk partner inleddes under första kvartalet 2024. Utvärderingen kommer ske utifrån värdetillväxt för aktieägare och hur vi tillsammans kan skapa bästa förutsättningar att finansiera en tillväxtplan och bidra till regional energiomställning för ett hållbart samhälle.

Styrelsen fortsätter driva det ovan beskrivna strategiska arbetet samtidigt som Dala Energis aktieägare har möjligheten att ta ställning till det offentliga uppköpserbjudandet med en annan inriktning för bolaget.

Ellevio och Dala Energi har i grunden samma prisstrategi, att intäktsramar som är beslutade av Energimarknadsinspektionen utnyttjas till investering och utveckling av elnätet samt ger ägarna en skälig avkastning. Beskrivningen av att nationell samprissättning inom Ellevio gynnar landsbygden och att ett större nätbolag har bättre förutsättningar att hålla lägre priser än små nätbolag är korrekt. Men budkommitténs uppfattning är att skillnaden i den totala prissättningen har varierat från år till år och mätt över en längre historisk period är skillnaderna små, där olika prismodeller är till för- eller nackdel för olika kundgrupper.

Intäkter från elnätsavgifter används för drift, underhåll och utveckling av elnätet. En nationell elnätsägare prioriterar utvecklingsbehovet av elnätet och var investeringar sker avgörs utifrån behovet i hela det nationella nätet. Detta leder till att det regionalt sker över- eller underinvesteringar i elnätet i förhållande till kundernas elnätsavgifter. Dala Energi som verkar regionalt prioriterar investeringsbeslut helt utifrån regionala  

behov av samhällsutveckling till skillnad från en nationell aktör som Ellevio. Dala Energis nät har idag en högre leveranssäkerhet mätt som medelavbrottstid än Ellevios nationella nät.

Dala Energi bedriver idag ett öppet fibernät, ett så kallat stadsnät. När verksamheten överlåts till Telia är det rimligt att anta att fibernätet blir en del av Telias koncept öppen fiber. Vid en prisjämförelse för en oberoende tjänsteleverantör mellan nationella nätaktörer och stadsnäten i Dalarna framgår det att de nationella aktörerna har en prissättning som ligger cirka 25 % högre.

I Erbjudandehandlingen framgår att invånare i Leksand, Säter, Gagnef och Rättvik blir uppkopplade till Sveriges ledande digitala infrastruktur. Enligt PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2023 PTS-ER-2024:13 har ca 97 % av invånarna tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absolut närhet, vilket innebär att den stora utbyggnaden redan är genomförd. För att nå den sista delen är Budkommitténs uppfattning att man, oberoende av aktör, är beroende av statligt stöd för att slutföra utbyggnaden.

Gällande en integration av elnät och fibernät med Ellevios respektive Telias verksamheter för att skapa synergier har inte Budkommittén någon avvikande uppfattning.  Det finns dock ett antal faktorer med påverkan på organisation och sysselsättning som är viktiga att belysa. Att tillhöra större organisationer kan ge anställda en större möjlighet till utveckling, vilket kan vara en positiv effekt. Budkommitténs bedömning är att den organisatoriska samordningen kommer skapa synergier motsvarande cirka 30 redundanta fulltidstjänster i den samordnade organisationen. Samtidigt har energibranschen i Sverige ett stort rekryteringsbehov av olika yrkesroller under kommande år. Dala Energi har idag en egen intern organisation för underhåll och byggnation av elnät och fibernät, vilket skiljer sig från den affärsmodell som Ellevio och Telia tillämpar med upphandling av tidsbegränsade kontrakt från entreprenadföretag. Entreprenadföretagen tillämpar ofta hemstationering och arbete inom geografiskt större områden.

Av ovanstående faktorer blir Budkommitténs samlade bedömning att den organisatoriska samordningen inte direkt kommer medföra uppsägning av medarbetare. Däremot är det sannolikt att det kommer innebära färre regionala arbetstillfällen, vilket innebär att medarbetare antingen behöver flytta eller anpassa sig till ett ökat distansarbete med längre resor. Det är därför sannolikt att en stor andel regional kompetens lämnar energibranschen för att upprätthålla ett hållbart livspussel. Detta kan i sin tur ge en minskad regional närvaro, som kan leda till försämrad service för kunder och påverkan på samhällsutvecklingen.

Dala Energi har flera samarbeten med intressebolag, där bolaget tillsammans regionalt samarbetar för att skapa synergier över kommun och bolagsgränser. En fiberintegrering med Telia kommer påverka samarbetet i Kurbit AB och medföra högre kostnader för övriga delägare för kommunikationsoperatörstjänsten. Dala Energi samarbetar också inom flera områden med Dalakraft AB bland annat för fakturering, kundtjänst, IT och HR. Ett avvecklat samarbete kommer innebära sämre service till idag gemensamma kunder och ökade kostnader för Dalakraft.

Budkommitténs uttalande om Erbjudandet

Budkommittén grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén har ansett vara relevanta för sin utvärdering av Erbjudandet. Erbjudandet har utvärderats av Budkommittén med metoder som normalt används vid utvärdering av offentliga erbjudanden för börsnoterade bolag. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Dala Energis strategiska och finansiella position,
  • Dala Energis förväntade framtida utveckling och förmåga att leverera värden till aktieägarna på lång sikt,
  • Börskursen för aktierna i Dala Energi,
  • Dala Energis affärsmodell inklusive nuvarande ägarstruktur.

Budkommittén har beaktat ett separat yttrande från företrädare för de anställda som innehåller de anställdas uppfattning om Erbjudandets effekter på sysselsättningen. Yttrandet är bilagt till Budkommitténs uttalande.

Budkommitténs uppfattning är att Erbjudandet, med Ellevios strategiska inriktning där befintliga verksamheter skall delas upp, säljas och integreras med andra parter, inte reflekterar det underliggande finansiella tillgångsvärdet.

Budkommittén har vidare beaktat värderingsutlåtandet från Deloitte enligt vilket Erbjudandet, baserat på de förutsättningar och reservationer som anges där, inte är skäligt från finansiell synvinkel för aktieägarna i Dala Energi.

Budkommittén rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i Dala Energi att inte acceptera Erbjudandet.

Övrigt

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

***

Dala Energi AB (publ)

Den oberoende budkommittén genom

Åke Söderman

Styrelsens ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta

Åke Söderman, talesperson från den oberoende budkommittén
Mail: ake.soderman@advokaternasb.se
Telefon: 0248-79 79 80

Sofia Liljeblad, talesperson för anställda
Mail: sofia.liljeblad@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 32

Bengt Östling, vd
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

KORT OM DALA ENERGI
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Affär-Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 370 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö.
Mer 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dala Energi är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndag den 6 maj 2024, kl. 07:30

Continue Reading

Marknadsnyheter

Storskogen emitterar framgångsrikt obligationer om 1,25 miljarder kronor för att finansiera det partiella återköpserbjudandet

Published

on

By

2024-05-29 Regulatorisk information

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor för att finansiera det partiella återköpserbjudandet avseende bolagets utestående obligationer om 3 miljarder kronor med förfall i december 2025 som Storskogen offentliggjorde den 27 maj 2024.

Storskogen har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor. Obligationerna kommer löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 375 baspunkter per år och förfalla i december 2027.

Likviddag för obligationsemissionen förväntas vara den 7 juni 2024 och emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera det partiella återköpserbjudandet avseende bolagets utestående obligationer om 3 miljarder kronor med förfall i december 2025 som Storskogen offentligjorde den 27 maj 2024.

”Det fortsatta stödet från våra investerare glädjer mig, och möjliggör att vi proaktivt kan hantera vår skuldportfölj. Det säkerställer en stark finansiell grund och stabilitet medan vi fortsätter att fokusera på operationella förbättringar”, säger Christer Hansson, tillförordnad vd för Storskogen.

”Detta är ytterligare ett steg i vårt pågående arbete med att optimera vår balansräkning, vilket tillsammans med de refinansierade kreditfaciliteterna tidigare i år förbättrar förfalloprofilen för vår skuldportfölj. Det säkerställer att vi har den flexibilitet som krävs för att navigera framtida marknadsförhållanden på bästa sätt, vilket positionerar Storskogen för långsiktig finansiell stabilitet”, säger Lena Glader, CFO för Storskogen.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat så kallade global coordinators och Danske Bank, Nordea och Swedbank har tillsammans med DNB Markets och SEB agerat som joint bookrunners för transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 29 maj 2024 klockan 18:45 CEST.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dag för handel med BTU i Miris Holding AB (publ) samt minskning av aktiekapital

Published

on

By

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”Units”), som avslutades efter förlängning den 10 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 49,4 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag för handel med BTU är den 3 juni 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 5 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 juni 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Minskningen har fastställts till ett belopp om 13 186 369,194 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Efter registrering av Företrädesemissionen samt ovanstående minskning kommer aktiekapitalet i Miris att ha ökat med 57 194,006 SEK (från 1 913 183 SEK till 1 970 377,006 SEK). Antalet aktier i Bolaget uppgår till 151 567 462 varefter aktiens kvotvärde uppgår till 0,013 SEK. Styrelsen har också beslutat anta en bolagsordning i enlighet med Alternativ A som antogs av den extra bolagsstämman.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag:
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 614 879,72 SEK till 2 585 256,726 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,8 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Misen Energy föreslår frivillig likvidation av bolaget och avser att ansöka om avnotering av bolagets aktier med anledning därav

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Misen Energy AB (publ) (”Misen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 maj 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal för att avyttra samtliga aktier i Bolagets operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB. Styrelsen i Bolaget har idag föreslagit att årsstämman, som ett resultat av försäljningen av Bolagets operativa dotterbolag, beslutar om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att sådant beslut fattas avser styrelsen även att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Årsstämman planeras att hållas den 28 juni 2024.

Styrelsens förslag avseende frivillig likvidation av Bolaget är villkorad av att (i) extra bolagsstämman den 12 juni 2024 godkänner försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag, Misen Enterprises AB och att (ii) årsstämman, som planeras att hållas den 28 juni 2024, beslutar i enlighet med styrelsens förslag om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att dessa beslut fattas avser styrelsen i Bolaget att ansöka om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   
goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

Denna information utgör insiderinformation så som definierat i (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014 (MAR) och som Misen Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.