Connect with us

Marknadsnyheter

Uttalande från Sensidoses styrelse med anledning av Navamedics höjda offentliga uppköpserbjudande

Published

on

   

 

Bakgrund

 

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Sensidose Aktiebolag (publ) (”Sensidose” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).[1]

 

Navamedic ASA (”Navamedic”) offentliggjorde den 29 mars 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose att överlåta samtliga sina aktier i Sensidose till Navamedic mot ett kontant vederlag om 6,27 kronor per aktie i Sensidose (”Första Erbjudandet”). EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma”) offentliggjorde den 20 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose att överlåta samtliga sina aktier i Sensidose till EQL Pharma mot ett kontant vederlag om 7,60 kontant per aktie i Sensidose (”Andra Erbjudandet”).

 

Genom pressmeddelande den 22 april 2023 meddelade Navamedic att bolaget beslutat att höja vederlaget i sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Sensidose till 8 kronor per aktie i Sensidose (”Första Reviderade Erbjudandet”), förlänga acceptperioden till och med den 8 maj 2023, frånfalla samtliga villkor för fullföljande samt förklara erbjudandet ovillkorat. Genom pressmeddelande den 24 april 2023 meddelade EQL Pharma att bolaget beslutat att höja vederlaget i sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Sensidose till 8,40 kronor per aktie i Sensidose (”Andra Reviderade Erbjudandet”), samt, så som det får förstås, frånfalla samtliga villkor för fullföljande och förklara erbjudandet ovillkorat.  EQL Pharma informerade i erbjudandehandling daterad den 24 april 2023 att EQL Pharma under perioden 18 till 24 april 2023 förvärvat 1 310 851 aktier i Sensidose, motsvarande cirka 11 procent av aktierna och rösterna i Sensidose.

 

Navamedic har genom pressmeddelande den 25 april 2023 meddelat att Navamedic beslutat att utöka sitt erbjudande till att omfatta Teckningsoptionerna och erbjuder därmed innehavarna av Teckningsoptionerna (”Teckningsoptionsinnehavarna”) 0,38 kronor kontant per Teckningsoption (”Navamedics TO-erbjudande”). Navamedic hade per den 25 april 2023, utanför Navamedics TO-erbjudande, förvärvat totalt 205 580 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 9,1 procent av Teckningsoptionerna. EQL Pharma har genom pressmeddelande den 26 april 2023 meddelat att EQL Pharma beslutat att utöka sitt erbjudande till att omfatta Teckningsoptionerna och erbjuder därmed Teckningsoptionsinnehavarna 0,50 kronor kontant per Teckningsoption (”EQL Pharmas TO-erbjudande”). EQL Pharma har utanför EQL Pharmas TO-erbjudande förvärvat totalt 549 043 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 24 procent av Teckningsoptionerna. Acceptperioden för EQL Pharmas TO-erbjudande avslutas den 16 maj 2023. Senare samma dag, den 26 april 2023, offentliggjorde Navamedic att bolaget beslutat att höja vederlaget i Navamedics TO-erbjudande till Teckningsoptionsinnehavarna från 0,38 kronor till 0,60 kronor kontant per Teckningsoption (”Navamedics Reviderade TO-erbjudande”) (tillsammans med Navamedics TO-erbjudande och EQL Pharmas TO-erbjudande ”TO-erbjudandena”).

 

Genom pressmeddelande den 10 maj 2023 meddelade Navamedic att bolaget beslutat att höja vederlaget i sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Sensidose till 8,50 kronor per aktie i Sensidose (”Tredje Reviderade Erbjudandet”) (tillsammans med det Första Reviderade Erbjudandet och det Andra Reviderade Erbjudandet de ”Reviderade Erbjudandena”). Priset per aktie i det Tredje Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 100 procent i förhållande till stängningskursen om 4,25 kronor den 17 mars 2023 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Första Erbjudandet), och en premie om cirka 135 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 3,625 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av det Första Erbjudandet. Det totala värdet av Navamedics Tredje Reviderade Erbjudande, baserat på de 5 029 716 utestående aktierna i Sensidose, uppgår till cirka 102 miljoner kronor. Navamedic meddelade även i samma pressmeddelande att det totala antalet aktier i Sensidose som innehas av Navamedic uppgår till 6 928 935 aktier, motsvarande cirka 57,94 procent av aktierna och rösterna i Sensidose, samt att Navamedic innehar 426 577 Teckningsoptioner. Enligt Navamedic kommer aktieägare som redan lämnat in sina aktier i Sensidose i Navamedics tidigare erbjudanden automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget om 8,50 kronor kontant per aktie, utan att vidta någon ytterligare åtgärd. Navamedic har med anledning av det höjda vederlaget förlängt acceptperioden för det Tredje Reviderade Erbjudandet till och med den 25 maj 2023.

 

Bland de aktieägare som träffat avtal med Navamedic om att sälja sina aktier till Navamedic finns Sensidoses styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Sten-Magnus Aquilonius, som därigenom har kommit att få en intressekonflikt. Till följd av detta har Per Nilsson och Sten-Magnus Aquilonius inte deltagit i Styrelsens handläggning av frågor rörande de Reviderade Erbjudandena eller TO-erbjudandena. Styrelsen är dock beslutför även utan dem, då tre av de sammanlagt fem stämmovalda styrelseledamöterna i Sensidose är behöriga att delta i Styrelsens överväganden och beslut rörande de Reviderade Erbjudandena och TO-erbjudandena. Styrelsen har utsett Åsa Kornfeld till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning av de Reviderade Erbjudandena och TO-erbjudandena.

 

Styrelsens åtgärder för att utvärdera det Tredje Reviderade Erbjudandet

 

Styrelsen har tidigare utvärderat erbjudandena från Navamedic och EQL Pharma baserat på en bedömning av flera faktorer som av Styrelsen ansetts relevanta. Den 20 april 2023 konstaterade Styrelsen, på de skäl som anges i Styrelsens uttalande den dagen, att, utöver erbjudandpriset, erbjudandena i all väsentlighet är likvärdiga och att såväl Navamedic som EQL Pharma skulle vara goda ägare till Sensidose vid ett fullföljt övertagande. Styrelsen har därför valt att, under övriga likvärdiga omständigheter, rekommendera Sensidoses aktieägare att acceptera det erbjudande som vid varje tidpunkt bedöms vara mest attraktivt ur ett finansiellt perspektiv. Det bör noteras att Eminova Partners Corporate Finance AB i sitt värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från den 26 mars 2023 ansåg att redan det Första Erbjudandet om 6,27 kronor per aktie i Sensidose var skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

 

Styrelsen anser att Sensidoses aktieägare, liksom Teckningsoptionsinnehavarna, bör acceptera det erbjudande som vid varje tidpunkt anses mest fördelaktigt ur ett finansiellt perspektiv, eftersom såväl Navamedic som EQL Pharma skulle vara goda ägare till Sensidose vid ett fullföljt övertagande.

 

Styrelsens rekommendation

 

Styrelsen har utvärderat det Tredje Reviderade Erbjudandet från Navamedic i relation till det Andra Reviderade Erbjudandet från EQL Pharma. Det Tredje Reviderade Erbjudandet från Navamedic om 8,50 kronor per aktie i Sensidose motsvarar en premie om cirka 100 procent i förhållande till stängningskursen om 4,25 kronor innan handelsstoppet den 17 mars 2023 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Första Erbjudandet) och 135 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,625 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av det Första Erbjudandet. Det Andra Reviderade Erbjudandet från EQL Pharma om 8,40 kronor per aktie i Sensidose motsvarar en premie om cirka 97,65 procent i förhållande till stängningskursen om 4,25 kronor innan handelsstoppet den 17 mars 2023 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Första Erbjudandet) och 132 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,625 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av det Första Erbjudandet. Styrelsen konstaterar följaktligen att det Tredje Reviderade Erbjudandet från Navamedic är mer attraktivt än det Andra Reviderade Erbjudandet från EQL Pharma ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen har redan den 20 april 2023, på de skäl som anges i Styrelsens uttalande den dagen, konstaterat att, utöver erbjudandepriset, Styrelsen bedömer att det Första Erbjudandet från Navamedic och det Andra Erbjudandet från EQL Pharma, i all väsentlighet är likvärdiga och att båda budgivarna skulle vara goda ägare till Sensidose vid ett fullföljt övertagande.

 

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Sensidose att acceptera det Tredje Reviderade Erbjudandet från Navamedic om 8,50 kronor per aktie i Sensidose.

 

Sensidoses aktieägare och teckningsoptionsinnehavare bör vara medvetna om att acceptans av ett Aktieerbjudande inte automatiskt innebär acceptans av ett TO-erbjudande och vice versa.

 

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

 

 

Uppsala den16 maj 2023

Sensidose Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD och styrelseledamot

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

 

Hemsida: www.sensidose.se

 

Denna information är sådan information som Sensidose Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 14:00 CEST.

 

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

     

       

[1] Styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Sten-Magnus Aquilonius har på grund av intressekonflikt inte deltagit i beredningen av ärendet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dedicare får förnyat förtroende att leverera sjuksköterskor till samtliga sjukhus i Norge

Published

on

By

Dedicare får fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står klart efter vårens upphandling som genomförts av Sykehusinnkjøp. Det nya avtalet är uppdelat i sex olika delområden avseende geografi och yrkeskategori med fem till åtta leverantörer i varje, Dedicare är antagen som leverantör i samtliga kategorier. Avtalet löper i två år med förlängningsmöjlighet på ytterligare två år.

Vi är mycket glada och stolta över att få fortsätta vårt viktiga arbete med att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till sjukhusen i Norge, säger Bård Kristiansen VD Dedicare Norge.

Nu löper först en karensperiod till 2023-06-19. Under karensperioden kan upphandlingen överklagas. Ramavtal tecknas när karensperioden löpt ut.

Dedicare fortsätter att leverera på befintligt avtal till dess att det nya avtalet träder i kraft 2023-10-01.

För mer information kontakta:

Bård Kristiansen
VD Dedicare Norge
+47 97 08 88 83
bard.kristiansen@dedicare.no

Krister Widström
Koncernchef Dedicare Group
+46 70 526 79 91
krister.widstrom@dedicare.se

Kort om Dedicare

På Dedicare brinner vi för att tillföra kompetens till vård, life science och socialt arbete. Vår drivkraft är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet. Dedicare grundades 1996 och är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vår sektor. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och sedan hösten 2022 finns vi även i Storbritannien och på Irland. Dedicare är noterade på Nasdaq Stockholm och omsatte 1,7 miljarder 2022. På en daglig basis har vi över 2 000 anställda ute på uppdrag. Vi ser Europa som vår framtida marknad med en vision att på sikt växa till ett av Europas ledande rekryterings– och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00  
www.dedicare.se 
Org.nr: 556516–1501

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.