Connect with us

Marknadsnyheter

Vadsbo SwitchTech Group AB byter namn till Lightning Group AB

Published

on

På Vadsbo SwitchTech Group ABs årsstämma den 17 maj 2024 beslutades att byta namn på bolaget till Lightning Group AB. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och kommer att handlas under namnet Lightning Group AB med kortnamn LIGR från och med den 18 juni 2024. Ny FISN-kod är LIGHTNINGGR/SH.

 

I och med namnbytet till Lightning Group AB förtydligar bolaget sin position som en koncern inom belysningsbranschen, inom vilken flertalet rörelsedrivande dotterbolag återfinns. Lightning Group AB är moderbolaget inom koncernen, vars verksamhet består i att utveckla och driva dotterbolag. Av denna anledning har även verksamhetsbeskrivningen i bolagets bolagsordning uppdaterats efter beslut på årsstämman 2024.

Lightning Groups strategi är att identifiera och förvärva bolag inom belysningsindustrin och aktivt arbeta i sina dotterbolag för att utveckla dessa och driva värde för hela koncernen. Lightning Group har idag tre dotterbolag. Dotterbolagen Vadsbo LightTech AB och Ledlab AB ägs till 100% av Lightning Group, medan dotterbolaget Priolight Nordic AB ägs till 70% av Lightning Group och 30% av ledningen i Priolight. Lightning Group har en option på att köpa 100% av bolaget under 2028.

Dotterbolaget Vadsbo LightTech AB utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för stora och smarta projekt. Bolaget har varit aktivt i belysningsbranschen sedan 2009. Vadsbo är certifierad Casambi-partner för den svenska marknaden och har ett stort kontaktnät med övriga Casambi-partners runtom i världen. Vadsbos projekt kommer in via projektledare, elektriker och armaturtillverkare, för vilka Vadsbos erbjudande är attraktivt på grund av trådlösheten och enkelheten vid både installation och användning. Läs mer på www.vadsbo.net.

LedLab AB grundades 2009 och har en gedigen erfarenhet inom LED-belysning, drivning och styrning. Bolaget tillhandahåller allt från armaturer såsom spottar, downlights och effektbelysning – till linjärt ljus som kan göras kundspecifikt i bolagets egen verkstad. Kunderna återfinns bland arkitekter, konsulter och installatörer, med vilka LedLab arbetar fram och sedan producerar de bästa lösningarna, till både små och väldigt stora projekt. LedLabs styrka ligger i kunskapen vad gäller teknik, drivning och styrning, både tekniskt och praktiskt, med fokus på ett gott slutresultat och upplevelse. Läs mer på www.ledlab.se.

Priolight Nordic AB grundades av Lightning Group under 2024. Ledningen i Priolight fick även möjlighet att köpa 30% av bolaget, en andel som Lightning Group har option på att köpa tillbaka efter utgången av år 2027. Bolaget erbjuder innovativ LED-belysning av högsta kvalitet till företag inom industri, retail, logistik och infrastruktur. Bolaget fokuserar på att hjälpa företag att göra smarta investeringar i energieffektiv belysning och samtidigt bidra till en grönare framtid. Läs mer på www.priolight.com.

”Det är med stor entusiasm vi nu genomför ett namnbyte och renodling av Lightning Group. Vi har under en tid arbetat med en uttalad strategi om förvärv av belysningsbolag och har nu en koncern som består av tre fristående dotterbolag. Därför tycker vi det är viktigt att koncernmodern tydligare särskiljs från dotterbolaget Vadsbo LightTech och förtydligar koncernens ambition att bli en framstående belysningskoncern i Sverige. Vi letar fortsatt efter ytterligare förvärvsmöjligheter, samtidigt som ledningen fullt ut fokuserar på lönsamhet och att vidareutveckla våra befintliga dotterbolag.”, säger Kristian Larsson, styrelseordförande i Lightning Group AB.

”Vi är glada över få vara en del av Lightning Group och möjligheten att gemensamt driva det nystartade bolaget Priolight Nordic AB tillsammans med ledningen i koncernen. Jag och mina kollegor har lång erfarenhet från belysningsbranschen och känner våra potentiella kunder och deras behov väldigt väl, samtidigt som vi har stor produktkännedom och leverantörs- och producentkontakter. Vi tror att vi tillsammans med de övriga bolagen, befintliga och tillkommande, i Lightning Group kan utvinna synergier och komplettera varandras erbjudanden väl. Till exempel har vi som nystartat bolag fått möjlighet att på olika sätt ta del av lokal- och logistiklösningar, samt andra styr- och ekonomifunktioner inom koncernen. Nu är fokus på försäljning och att nå lönsamhet inom gemensamt uppsatta tidsramar.”, säger Tobias Moberg, VD på Priolight Nordic AB.

  

För mer information,

Kristian Larsson, styrelseordförande Lightning Group AB

070-292 13 33

kristian.larsson@ebeco.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.