Connect with us

Marknadsnyheter

Valberedningen i Tele2 föreslår en reviderad styrelsesammansättning till årsstämman

Published

on

Stockholm – Inför Tele2 ABs (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) årsstämma den 15 maj 2024 föreslår valberedningen, utöver det tidigare offentliggjorda förslaget avseende val av Nicholas Högberg till ny styrelseledamot, val av Thomas Reynaud, Aude Durand och Jean-Marc Harion till nya styrelseledamöter samt val av Thomas Reynaud till ny styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom ordföranden Andrew Barron som har avböjt omval. Dessutom har Mathias Hermansson beslutat att inte ställa upp för val vid årsstämman, och Georgi Ganev kommer att lämna styrelsen till följd av att Kinnevik avyttrar sitt innehav i Tele2.

Den 26 februari 2024 offentliggjordes att Freya Investissement (”Freya”), ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen iliad och dess styrelseordförande och grundare Xavier Niel genom NJJ Holding, har ingått avtal om att förvärva hela Kinneviks aktieinnehav i Tele2 (”Transaktionen”). Transaktionen genomförs i tre steg. Det första av dessa har genomförts, vilket har resulterat i att Freya innehar cirka 3,49 procent av rösterna i Tele2. Det andra steget kommer att genomföras efter godkännanden av utländska direktinvesteringar, som förväntas erhållas under det andra kvartalet 2024. Efter genomförandet av detta andra steg kommer Freya att inneha cirka 28,82 procent av rösterna i Tele2 och bli Tele2s största aktieägare.

 

För att valberedningen på ett lämpligt sätt ska spegla ägarbilden i Tele2 efter Transaktionen beslutade valberedningen att ändra sin sammansättning inför årsstämman 2024 och utse Thomas Reynaud, utsedd av Freya, till ny ledamot. Valberedningen i dess nya sammansättning har beslutat att presentera ett reviderat förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2024, med ändring av det förslag som offentliggjordes den 31 januari 2024 i enlighet med följande.

 

Villkorat av och med verkan från och med att det andra steget i Transaktionen genomförts föreslår valberedningen att styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2025, ska bestå av åtta ledamöter: de nuvarande ledamöterna Stina Bergfors, Sam Kini, Eva Lindqvist och Lars-Åke Norling samt de nya ledamöterna Aude Durand, Jean-Marc Harion, Nicholas Högberg och Thomas Reynaud. Valberedningens förslag innebär vidare att om det andra steget i Transaktionen inte har genomförts vid tidpunkten för årsstämman 2024, ska styrelsen, fram tills att detta har skett och ovanstående förslag träder i kraft, bestå av följande sju ledamöter: samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Andrew Barron, tillsammans med de nya styrelseledamöterna Nicholas Högberg och Thomas Reynaud.

 

Valberedningen föreslår vidare Thomas Reynaud som ny styrelseordförande.

 

Thomas Reynaud har varit styrelseledamot och VD för iliad Group sedan maj 2018. Han anslöt till iliad 2007 och var först chef för affärsutveckling innan han blev CFO år 2008 och Senior Vice President år 2010. Sedan 2023 har han också varit styrelseledamot i Millicom, ett telekomföretag som är verksamt i nio länder i Central- och Sydamerika. Han inledde sin karriär i New York 1997. Han är också styrelseledamot i Mozaïk Foundation och partner i flera innovativa företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

 

Aude Durand är vice VD för iliad Group och var tidigare vice VD för iliad Holding sedan 2020. Aude ansvarar för iliad Groups strategi för artificiell intelligens, och i denna roll ledde hon skapandet av det Parisbaserade oberoende forskningslabbet Kyutai. Hon är också styrelseordförande i Scaleway och Free Pro samt styrelseledamot i Millicom och Monaco Télécom. Innan Aude började på iliad Group var hon stabschef för VD:n för Orange Wholesale & International Networks och hade olika positioner inom Oranges B2B-division.

 

Jean-Marc Harion är för närvarande VD för Play och UPC Polska. Innan han anslöt till iliad Group arbetade han i mer än 25 år inom telekomsektorn, som VD för Orange Egypt och Mobistar i Belgien, samt som VD för Orange Dominicana (nu Altice) och VP Business Development Americas på Orange, baserad i New York. Innan han började i Orange-koncernen grundade han Computer Channel, som han utvecklade under tio år innan han sålde det till Wanadoo (France Telecom-koncernen, nu Orange). Sedan 2009 har han också varit rådgivare inom fransk utrikeshandel.

 

-Efter att ha säkerställt kontinuitet i styrelsens utskott och en ordnad successionsplan vill valberedningen framföra vår tacksamhet till Andrew Barron för hans väsentliga bidrag under hans år i Tele2s styrelse, och hans ledarskap under sitt sista år som styrelseordförande. Andrew har varit en aktiv och uppskattad medlem av styrelsen under de senaste sex åren och har bidragit med sin breda erfarenhet och djupa förståelse för telekom- och bredbandssektorn. Under sina första år i styrelsen, när han anslöt i samband med sammanslagningen med Com Hem, bidrog han också till att styrelsen hade den djupgående kunskap och erfarenhet från Com Hems verksamhet inom bredband och digital-TV som behövdes i styrelsens översyn av integrationen av Tele2s och Com Hems verksamheter, vilket bidrog till det kombinerade bolagets skapande av en ledande integrerad operatör, säger Anna Stenberg, ordförande i valberedningen.

 

-Genom Kinneviks transaktion med Freya får Tele2 en ny huvudägare i kombinationen av iliad och NJJ, ett utmanarvarumärke som i föränderliga tider har en lång och framgångsrik historik inom den europeiska telekomsektorn, och vi önskar Tele2 och dess aktieägare allt gott för framtiden, fortsätter Anna Stenberg

 

-Låt mig först tacka Andrew Barron för hans hängivna arbete som ordförande och styrelseledamot i Tele2. Andrew anslöt till Tele2s styrelse under 2018 i samband med den framgångsrika sammanslagningen med Com Hem, där han hade varit styrelseordförande. Andrews gedigna kunskap om branschen har bidragit till att driva och utveckla Tele2 till att bli det fantastiska företag som det är idag, säger Thomas Reynaud, ledamot i valberedningen och föreslagen ny styrelseordförande.

 

-Jag är hedrad över att ha blivit föreslagen som Tele2s nästa styrelseordförande och, om aktieägarna ger sitt stöd, skulle jag med glädje anta uppdraget och fortsätta koncernens framgångsrika transformation. Freya och iliad är engagerade och långsiktiga aktieägare. Som team ser vi fram emot att bidra till denna nya fas i Tele2s historia, genom att dra nytta av vår djupa telekomerfarenhet och gemensamma entreprenörsanda, i nära samarbete med bolagets styrelse, VD Kjell Johnsen och ledningsgruppen och med beaktande av alla intressenters intresse, fortsätter Thomas Reynaud.

 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Tele2s årsstämma. Valberedningen består av Anna Stenberg (ordförande), utsedd av Kinnevik, Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Fonder, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Thomas Reynaud, utsedd av Freya Investissement.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 kl. 08:00 CEST.

 

 

Om Tele2
Tele2 är ett ledande telekombolag med syfte att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Genom våra nätverk och tjänster — som sträcker sig från bredband, datanät, mobil- och fast telefoni till TV, streaming och globala IoT-tjänster — är vi djupt sammankopplade med alla delar av dagens digitala livsstil. Genom att göra vår infrastruktur mer kraftfull, säker och hållbar möjliggör vi samma slags utveckling av samhället. Tele2 grundades 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2023 omsatte bolaget 29 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida
www.tele2.com.
 

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q1 2024 – B3 Consulting Group AB (publ)

Published

on

By

Svag start på 2024

Januari – mars 2024

  • Omsättningen uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -13,3 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (40,9) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 2,8 procent (12,6). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 3,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (33,6) MSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (36,9) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (3,40) SEK.

Sverre Bjerkeli, tf VD och Koncernchef: Svag start på 2024, är botten nådd nu?

När vi stänger det första kvartalet 2024 kan vi konstatera att det svagare marknadsläget håller i sig. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, en minskning med 13,3 procent jämfört med samma period förra året. EBIT uppgick till 7,9 MSEK med en rörelse-marginal om 2,8 (12,6) procent. Det svaga resultatet beror på en lägre debiteringsgrad och färre konsulter i Q1. Vi känner fortsatt av en tuff marknad i Sverige medan vårt intressebolag i Polen rapporterar att marknaden har rört sig mot det bättre.

Kostnadsprogrammet “Hedgehog” på agendan, nya kostnadsinitiativ genomförs.
Framdriften i Hegdehog är tillfredsställande och i Q2 kommer vi gradvis ha uppnått 90 procent realisering av programmet. När den utmanande marknaden håller i sig, riktar vi nu också uppmärksamheten mot dotterbolagens overheadkostnader. Vi minskar antalet konsulter som varit obelagda en längre tid och kommer under en period prioritera marginal före tillväxt. När volymen faller behöver vi se över kostnader i våra dotterbolag. Vi har därför lanserat en fortsättning på vårt kostnadsbesparings-program som syftar till att säkerställa konkurrenskraft och finansiell hållbarhet i dotterbolagen. Målet är att förhindra att ”cost creep” i bolagen äter upp effekterna från Hedgehog i moderbolaget som går enligt plan. Det kommer troligen att ta två-tre kvartal innan vi har uppnått den önskade kostnadsnivån i de dotterbolag som nu har utmaningar. Målen med åtgärderna är att B3 ska komma stärkt och mer effektivt ur dagens svaga marknad. Om botten nu är nådd är svårt att säga, men debiteringsgraden i mars var något bättre än snittet för Q1. Ni kommer kanske ihåg att vi kommunicerade det motsatta i Q2 2023 där juni var svagare än snittet för Q2. En månad ’gör ingen sommar’, vi behöver flera mätpunkter för att vara trygga i att det vänder, men vi känner oss trygga med att det kommer vända.

B3s Magnificent 7 2023
Även om marknaden är svagare, finns det fortfarande flera ljusglimtar, och en av dessa är B3s Magnificent 7 som vi presenterade i B3s årsredovisning för 2023. Magnificent 7 är en term som ursprungligen härstammar från amerikansk westernfilm men det har också använts för en grupp av sju världsledande techbolag. B3s Magnificent 7 är sju av våra dotterbolag som växer 15 procent i snitt 2023, de är mycket lönsamma och de håller god fart in i 2024. Vi har valt att lyfta fram dem i rampljuset då de arbetar målmedvetet med att utveckla både bolaget och resultatet. I vår investerarsändning presenterar vi denna gång ett av dessa bolag, Rebel and Bird, och flera andra av våra M7-bolag har deltagit i tidigare presentationer.

Highlights i kvartalet
B3 hamnade på andraplatsen över mest attraktiva arbetsgivare för kvinnor inom IT i när Karriärföretagen presenterade resultaten från den senaste mätningen i mars. Vi har stort fokus på att vara en riktigt attraktiv och jämställd arbetsplats så resultaten gläder oss naturligtvis. Vi gläder oss också åt ett flertal nya kunduppdrag och ramavtal i Q1, bland annat med ett globalt industribolag.

Mobilisering och fokus inom generativ AI
I bokslutskommunikén berättade vi om B3s satsning på generativ AI där vi bygger en position som ett ledande konsultbolag. Vi strävar efter att nyttja kraften som finns i generativ AI, både för att själva bli mer effektiva och för att kunna hjälpa våra kunder att ta tillvara alla möjligheter som finns med AI.   

Ledarutveckling och optionsprogram
Vi har höga målsättningar för B3s utveckling och tillväxt och vi har också nyligen startat ett nytt 18 månader långt ledarskapsprogram för alla ledare i bolaget. I början av året kunde vi erbjuda våra ledare att investera i B3 genom att delta i ett nytt optionsprogram. Samtliga i ledningsgruppen och totalt 50 personer valde att ansluta till programmet. Totalt tecknades 270 000 optioner. Genom att involvera våra medarbetare som långsiktiga ägare, stimuleras ett fördjupat intresse för bolagets resultatutveckling.

Martin Stenström tillträder som ny VD
Det har blivit dags för mig att lämna över till Martin Stenström som nu tillträder som ny VD och koncernchef för B3. Med gedigen erfarenhet från både branschen och B3, är han en uppskattad kollega som tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare kommer att leda B3 framåt.

Detta är därmed min sista delårsrapport och jag vill därför passa på tacka alla medarbetare och kunder för den här tiden som tf VD, även om jag kommer fortsätta mitt engagemang i B3s styrelse. Även om 2024 har börjat svagt kan vi ändå glädja oss åt flera ljusglimtar i kvartalet och genom de olika åtgärderna vi nu genomför stärker vi B3s konkurrenskraft och rustar för fortsatt tillväxt.

April 2024,
Sverre Bjerkeli

—————————————————————————————————

Presentation av rapporten

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 25 april 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att via mejl ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

Shortly after publishing this quarterly report, it will also be available in English. Please click
on “En” in the top menu on our website www.b3.se

Om B3

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Kalender

Årsstämma 2024 – 8 maj 2024

Delårsrapport januari-juni 2024 -16 juli 2024

Delårsrapport januari-september 2024 – 23 oktober 2024

Kontaktuppgifter

Sverre Bjerkeli, tf. VD och Koncernchef, +47 928 38 072, sverre.bjerkeli@b3.se
André Karlsson, CFO, 0738-35 14 20, andre.karlsson@b3.se
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april kl. 21.00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klaria Årsredovisning 2023

Published

on

By

Sammanfattning av året

Kvarvarande verksamhet

– Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (5,9 MSEK)

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,7 MSEK)

– FoU-kostnader uppgick till 4,5 MSEK (51,4 MSEK)

– Resultat efter skatt uppgick till -18,4 MSEK (-63,8 MSEK)

– Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-1,10 SEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-49,7 MSEK)

– Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 41,1 MSEK (76,1 MSEK)

– Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 1,2 MSEK (16,8 MSEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 MSEK

Verksamhet till försäljning

– Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK

– Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Innovativa föreningar får LKAB:s stipendium 2024

Published

on

By

Idag delade LKAB ut sina årliga stipendier inom idrott, kultur och samhällsengagemang på Vetenskapens Hus i Luleå. Idrotts- och kulturstipendierna har delats ut sedan 80-talet till föreningar och personer som utmärkt sig eller gjort värdefulla gärningar inom sitt fält. Våren 2023 instiftade LKAB ett nytt stipendium inom samhällsengagemang som komplement.

Stipendierna är på 75 000 kronor styck. Förutom det nya stipendiet inom samhällsengagemang öppnade LKAB också förra året upp för allmänheten att nominera de kandidater som de tycker är värda att uppmärksammas på någon av LKAB:s verksamhetsorter i Narvik, Kiruna, Svappavaara, Gällivare eller Luleå. 
– Vi blir så glada av alla som tar sig tid att skicka in nomineringar och uppmärksammar oss på personer och föreningar som bidrar till attraktiviteten på våra verksamhetsorter. De tre pristagarna i år är bra exempel på några drivna eldsjälar som vars initiativ gör skillnad, säger Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang på LKAB.

Årets kulturstipendiat:
Studio Strössel

Motivering – Med Studio Strössel har Kulturfrämjarna i Gällivare skapat en kreativ och kulturell mötesplats som välkomnar alla och skapar liv i Gällivare centrum. Förutom att erbjuda lokaler för kreativt skapande och kulturella verksamheter arrangeras olika evenemang såsom utställningar, samtal, workshops, musikcafé, poetry slam och mycket mer. Ett initiativ som ger kulturen mer utrymme i Gällivare.

– Vi är otroligt stolta och glada för att vårt arbete med att främja kultur och kreativitet i Gällivare uppmärksammas. Med hjälp av vår kulturella och kreativa mötesplats Studio Strössel vill vi bredda utbudet av aktiviteter i Gällivare och lyfta fram våra lokala kreatörer. I vår förening arbetar styrelsen ideellt och en stor utmaning är att hinna med att skapa innehåll och arrangemang så att vi når många målgrupper. Med hjälp av stipendiet tar vi nu sikte på att erbjuda ett inspirerande program med aktiviteter för Gällivares barn- och ungdomar tillsammans med bland annat föreningens medlemmar.

Årets idrottsstipendiat:
Luleå Roller Derby

Motivering – Som ett av Sveriges mest framstående lag inom en växande idrott har Luleå Roller Derby både vunnit elitserien och skickat tre spelare till junior VM. Förutom sportliga framgångar pågår ett ständigt arbete med inkludering. I en sport som utmanar normerna om kvinnligt idrottande välkomnar föreningen alla oavsett hur du identifierar dig, vilken ålder du är eller vilka förutsättningar du har.

– Vi är mycket stolta och väldigt glada. Vi gör ju det här med en stor passion för sporten men det är också mycket hårt arbete som ligger bakom och då är det roligt att uppmärksammas för det vi gör och står för. Och pengarna blir ett bra tillskott till alla resekostnader vid bortamatcher och träningsläger 

Årets stipendiat inom samhällsengagemang:
Soutujärvibygden i utveckling

Motivering – Som en resurs för bygdens utveckling ger Soutujärvibygden stöd till de föreningar och verksamheter som verkar i de lokala byarna mitt i Malmfälten. Genom att driva projekt för utveckling och tillhandahålla samhällsservice som gynnar bygdens invånare och besökare skapar man gemensamhet och framåtanda. Och allt går att läsa om i bygdens egna nyhetsmagasin Soutunytt.

– Det är genom samarbete och engagemang från både föreningsmedlemmar och lokalsamhället som vi kan fortsätta att göra skillnad och bidra till en blomstrande framtid för Soutujärvibygdens alla invånare. Vi är stolta över att vara en del av en bygd där föreningens goda arbete uppmärksammas och värderas, hälsar styrelsen i Soutujärvibygden och tackar.

Kontakt: Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang, Tel: 46 (0)980 726 28. E-mail: anna.skogh@lkab.com.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.