Connect with us

Marknadsnyheter

Valberedningens förslag till Attendos årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Published

on

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2022 i Attendo AB (”Bolaget”) utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen), Niklas Antman (nominerad av Incentive) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.

Den 1 december 2022 lämnade Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) som ledamot i valberedningen på grund av ändrade ägarförhållanden och i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning. Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 består därför av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive) med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2023:

 • val av ordförande vid årsstämman,
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
 • beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
 • val av och arvode till revisor,
 • val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
 • beslut om eventuella ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft tre sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 37,5 procent av de stämmovalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 62,5 procent av de stämmovalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

 • Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
 • Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Tobias Lönnevall och Nora F. Larssen är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Tobias Lönnevall och Nora F. Larssen är inte oberoende eftersom de är anställda av Bolagets största aktieägare Nordstjernan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvodena för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att Ulf Mattsson utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Catarina Fagerholm (ledamot sedan 2016), Alf Göransson (ledamot sedan 2018), Tobias Lönnevall (ledamot sedan 2016), Ulf Mattsson (ledamot sedan 2022) och Suvi-Anne Siimes (ledamot sedan 2020) samt nyval av Per Josefsson, Nora F. Larssen och Antti Ylikorkala.

Margareta Danelius och Anssi Soila har avböjt omval som ledamöter.

Valberedningen vill rikta ett stort tack till Margareta Danelius och Anssi Soila för deras viktiga bidrag i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Mattsson som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.attendo.com/bolagsstyrning/styrelsen/och information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval framgår nedan.

Per Josefsson
Födelseår: 1959
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995-2021.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.
Aktieinnehav i Bolaget: Kontroll av Jofam som äger 5 700 000 aktier och av Jofam 2 som äger 300 000 aktier.

Nora F. Larssen
Födelseår: 1965
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, MBA.
Investment Director, anställd på Nordstjernan sedan 2008. Ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp. Tidigare produktlinjechef på Electrolux AB och var dessförinnan Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy och Nobia AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 0

Antti Ylikorkala
Födelseår: 1974
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.
Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen i Attendo AB (2007-2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018-2022) samt HALI (2011-2016).
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

Aktieinnehav i Bolaget: 3 650 569 aktier.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 450 000 SEK (3 100 000 SEK), fördelat med 1 000 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. oförändrat arvode, och 350 000 SEK till respektive övrig stämmovald styrelseledamot, dvs. oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 200 000 SEK till ordförande och 85 000 SEK till högst två ledamöter, dvs. oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till högst två ledamöter, dvs. oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PwC som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen och Bolaget att auktoriserade revisorn Erik Bergh kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Val av ledamöter till valberedningen

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 35,4 procent av aktierna och 35,4 procent av rösterna i Bolaget.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.

___________________

VALBEREDNINGEN

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Uppdaterad ägarbild i TH1NG efter genomförd företrädesemission

Published

on

By

TH1NG har fått en uppdaterad ägarbild efter genomförd företrädesemission och publicerar nu en uppdaterad ägarlista. Utöver tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Skellefteå Kraft, vilka idag är största aktieägare i TH1NG, har bland annat befintliga ägaren Måns Flodberg ökat sitt innehav i nyemissionen och är nu bolagets fjärde största ägare. Måns Flodberg är en entreprenör och investerare med fokus på primärt mindre och medelstora noterade tillväxtbolag och arbetar i SaaS-bolaget Modular Finance, där han är en av bolagets grundare och huvudägare. 

– Jag har varit ägare i TH1NG sedan 2021 men valde i samband med nyemissionen att rejält öka mitt innehav. Att Skellefteå Kraft, utöver att vara kund, också gått in som största ägare i TH1NG är en kvalitetsstämpel i mina ögon och det validerar verkligen bolaget och dess teknik. Det är kittlande när man tänker på potentialen för olika applikationsområden och kunder för TH1NGs kraftfulla IoT-plattform, säger Måns Flodberg 

 – Det är mycket glädjande att vi genomfört en lyckad emissionsrunda och fått flera nya aktieägare, samt att Måns Flodberg valt att utöka sin investering i TH1NG. Måns har visat ett stort intresse för bolaget, och är mycket kunnig på SaaS lösningar och har bra förståelse för vår affärsmodell, säger Klas Westholm, VD på TH1NG 

Baserad på tillgängliga uppgifter med bearbetning av Monitor by Modular Finance AB
Ägare Antal aktier      Andel Verifierat
Skellefteå Kraft AB 5000000 19,22   2023-03-02
Nils Andersson gm bolag 4834878 18,59 2023-03-02
Westholm Invest AB 2018109 7,76 2023-03-02
Måns Flodberg 2000000 7,69 2023-03-10
Kim Liljegren gm bolag 1180120 6,72 2023-03-02
Miradot AB 1749080 4,54 2023-03-02
Avanza Pension 845756 3,25 2023-03-02
Robert Eklann 457281 1,76 2023-03-02
Eastmountain Invest AB 399000 1,53 2023-03-02
Paul Rundkvist Invest AB 396270 1,52 2023-03-02
Nordea Liv & Pension 320502 1,23 2023-03-02
Mark Hauschildt 318181 1,22 2023-03-02
Nordnet Pensionsförsäkring 306794 1,18 2023-03-02
Silvia Gomes 181818 1,01 2022-12-28
Daniel Källenfors 233100 0,90 2023-03-02
Totalt 15st 20240889 78,12
Övriga ca 1066st  5768807 21,88
Totalt antal aktier 26009696 100

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB lanserar filmserien Unstoppable för att framhäva kvinnor i industrin och hylla mångfalden

Published

on

By

 • Filmserien ska lyfta fram betydelsen av mångfald och inkludering för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik
 • Tre chefer från Sappi, Copperstone Resources och Tata Steel berättar hur de har rivit barriäer i olika branscher
 • Siffror från en bransch visar att mindre än en fjärdedel av rollerna för närvarande innehas av en kvinna

ABB kan med stolthet lansera sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Unstoppable lyfter fram dessa tre kvinnors inspirerande berättelser. De har rivit barriärer och betytt mycket för sina respektive branscher. Med denna serie vill ABB fästa uppmärksamheten på betydelsen av mångfald och inkludering och uppmuntra fler kvinnor att välja karriär inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Genom att belysa starka kvinnliga roller i branscher med de största olikheterna vill ABB med Unstoppable inspirera andra att träda fram och spela en roll. Regissörerna för serien hoppas kunna göra en positiv skillnad och överbrygga könsgapen. Enligt World Economic Forum utgör kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom den globala gruvindustrin, vilket understryker vikten av att främja mångfald och inkludering inom denna och många andra traditionellt mansdominerade sektorer.

”Vi gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa mångfald i våra branscher, trots att vi vet att det finns många dynamiska karriärvägar som står öppna för kvinnor”, säger Joanne Woo, global kommunikationschef på ABB Process Industries. ”Det är därför som vi är stolta över att presentera filmserien Unstoppable, som lyfter fram kvinnors fantastiska bedrifter inom branschen.”

”Det gamla ordspråket gäller: Om du kan se det kan du besegra det. Att göra kvinnor mer synliga inom branschen är avgörande för att bryta ned könsstereotyper och visa på inspirerande roller. Med vår serie vill vi tända en gnista som ska uppmuntra andra att hoppa på tåget mot en mer inkluderande arbetsplats med större mångfald.”

”Som samhälle måste vi bli bättre på att skapa samma möjligheter för alla. Vi behöver arbeta aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser som värderar mångfald och ger förutsättningar för att lyckas. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra för våra branscher och för samhället i stort”, säger Torbjörn Ottosson, Local Business Line Manager på ABB Process Industries i Sverige.

Den första filmen i serien handlar om Marjorie Boles, Chief Information Officer på Sappi. Hon är en visionär inom massa- och pappersindustrin som har omvandlat sitt företag genom sin passion för digitalisering.

Den andra filmen visar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources, en banbrytare inom gruvindustrin som har ägnat sin karriär åt att främja hållbarhet och innovation inom sektorn. 

”Jag känner mig hedrad över att få medverka i serien Unstoppable och dela med mig av min berättelse. Jag hoppas att vi genom denna serie kan inspirera och uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom gruvindustrin och driva på hållbara innovationer. Jag anser att mångfald är nyckeln för att släppa fram potentialen i alla branscher, och jag är stolt över att vara en del av ett företag som värderar och främjar inkludering”, säger Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources.

I den sista filmen ser vi Chithra Sharma, Chief Commercial, Engineering and Projects for Capital Procurement på Tata Steel, ett ledande företag inom metallindustrin som har förflyttat gränser och utmanat status quo för att driva på tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information om ABB och filmserien Unstoppable, besök landningssidan.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Published

on

By

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård.

Staten är ansvarig för läkarutbildningen och för forskningen medan det är regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården. En utgångspunkt för utredningen är att staten och regionerna har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda klinisk forskning, utbildning och utveckling för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige. Ett nytt ALF-avtal ska också syfta till en god nationell samordning av klinisk utbildning av läkare, forskning och utveckling, inklusive transparens och effektivitet i användning av resurser inom ramen för ALF-samarbetet.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredare blir Bertil Lindahl som är överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.