Connect with us

Marknadsnyheter

Valberedningens förslag till Attendos årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Published

on

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2022 i Attendo AB (”Bolaget”) utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen), Niklas Antman (nominerad av Incentive) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.

Den 1 december 2022 lämnade Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) som ledamot i valberedningen på grund av ändrade ägarförhållanden och i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning. Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 består därför av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive) med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2023:

 • val av ordförande vid årsstämman,
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
 • beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
 • val av och arvode till revisor,
 • val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
 • beslut om eventuella ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft tre sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 37,5 procent av de stämmovalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 62,5 procent av de stämmovalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

 • Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
 • Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Tobias Lönnevall och Nora F. Larssen är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Tobias Lönnevall och Nora F. Larssen är inte oberoende eftersom de är anställda av Bolagets största aktieägare Nordstjernan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvodena för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att Ulf Mattsson utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Catarina Fagerholm (ledamot sedan 2016), Alf Göransson (ledamot sedan 2018), Tobias Lönnevall (ledamot sedan 2016), Ulf Mattsson (ledamot sedan 2022) och Suvi-Anne Siimes (ledamot sedan 2020) samt nyval av Per Josefsson, Nora F. Larssen och Antti Ylikorkala.

Margareta Danelius och Anssi Soila har avböjt omval som ledamöter.

Valberedningen vill rikta ett stort tack till Margareta Danelius och Anssi Soila för deras viktiga bidrag i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Mattsson som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.attendo.com/bolagsstyrning/styrelsen/och information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval framgår nedan.

Per Josefsson
Födelseår: 1959
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995-2021.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.
Aktieinnehav i Bolaget: Kontroll av Jofam som äger 5 700 000 aktier och av Jofam 2 som äger 300 000 aktier.

Nora F. Larssen
Födelseår: 1965
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, MBA.
Investment Director, anställd på Nordstjernan sedan 2008. Ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp. Tidigare produktlinjechef på Electrolux AB och var dessförinnan Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy och Nobia AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 0

Antti Ylikorkala
Födelseår: 1974
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.
Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen i Attendo AB (2007-2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018-2022) samt HALI (2011-2016).
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

Aktieinnehav i Bolaget: 3 650 569 aktier.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 450 000 SEK (3 100 000 SEK), fördelat med 1 000 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. oförändrat arvode, och 350 000 SEK till respektive övrig stämmovald styrelseledamot, dvs. oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 200 000 SEK till ordförande och 85 000 SEK till högst två ledamöter, dvs. oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till högst två ledamöter, dvs. oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PwC som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen och Bolaget att auktoriserade revisorn Erik Bergh kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Val av ledamöter till valberedningen

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 35,4 procent av aktierna och 35,4 procent av rösterna i Bolaget.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.

___________________

VALBEREDNINGEN

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.