Connect with us

Marknadsnyheter

VARBERGS SPARBANK AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 – KVARTAL 4

Published

on

• Räntenettot har nått toppen i och med höjningen av styrräntan i slutet av september
• Lägre provisioner för förmedlade lån pressar provisionsnettot…
• … medan intäkter från fond- och försäkringsvolymer däremot bidrar till stabilitet i detsamma
• Ökad bemanning ökar personalkostnaderna något
• Högre IT-kostnader kopplat till utvecklingsprojekt
• Ökad manuell justering leder till höjd kreditreserv
• Framgångsrik emission av grönt MTN-lån om 450 mkr
• God finansiell styrka – Kapitalrelationen 37,14 % och likviditetstäckningskvot 502%

Även 2023 präglades av en osäker omvärld med fortsatt krig i Europa, en ny konflikt i Mellanöstern, hög inflation och stigande räntor. Läget har under året satt press på såväl företag och privatpersoners ekonomi, trots det är det min bild att Varberg klarat sig något bättre än jämförbara orter. Mot slutet av året kom positiva signaler om en dämpad inflationstakt och utsikter om sjunkande räntor.

Varbergs Sparbanks resultat för 2023 är mycket starkt och består av två huvudkomponenter, dels resultatet från vår bankverksamhet, dels resultatet från vår finansförvaltning. Resultatet från bankrörelsen består bland annat av räntenettot (skillnaden mellan in- och utlåningsräntan), Varbergs Sparbank har till skillnad från det stora flertalet banker valt att inte öka denna marginal, istället har vi höjt in- och utlåningsräntorna parallellt. Resultatet från Finansförvaltning har ökat kraftigt under året vilket hänger samman med avkastningen på bankens egna medel, stigande börser och räntor har bidragit starkt. Varbergs Sparbank har en mycket stark finansiell ställning och motståndskraft, det är en trygghet för både våra kunder och samhället vi verkar i.

En hög kundnöjdhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en långsiktig och framgångsrik bankverksamhet. Vi har under året satsat både personella och ekonomiska resurser för att öka kundnöjdhet för både privat- och företagskunder. Bemanningen i våra kundtjänster har ökat för snabbare och bättre service till våra kunder, vi har infört ett effektivare bemanningssystem som möjliggör för oss att allokera resurser dit de för stunden behövs bäst. Till min stora glädje har vi i kundnöjdhetsmätningar sett att våra kunder uppskattar de förändringar vi gjort, vi fortsätter att utveckla banken med insikt från dessa undersökningar. Jag vill också lyfta fram att Varbergs Sparbank i Brilliants ranking av Sveriges bästa kundservice har hamnat på plats 1-3 bland 120 deltagare i Finansbranschen.

Tillsammans med Swedbank bygger och utvecklar vi framtidens IT-stöd för våra kunder och Varbergs Sparbank. Vi har under året sett flera leveranser av system som ökar tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet för både kunder och medarbetare och takten ökar under 2024. Vi vill att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att vara kund i Varbergs Sparbank.

I bankbranschen är förtroende en av de avgörande faktorerna, därför är det mycket glädjande att våra kontrollfunktioner som Intern- och externrevision tillsammans med riskkontroll och compliance ger banken mycket goda vitsord. 

Mot slutet av 2023 börjades vi att se positiva tecken, inflationen tycks vara bekämpad, signaler om sjunkande räntor och en allmänt mer positiv syn på framtiden. Vi pratar med företagskunder som börjar fundera på kommande investeringar och privatkunder som vill bygga nytt eller flytta, kanske är det de första tecknen på en vändning. Hur som helst står Varbergs Sparbank väl rustade för att möta 2024 med en kapitalrelation som saknar motstycke, en stark likviditet och en organisation som är redo att möta och göra affärer med nya och befintliga kunder.

Vi ser fram mot 2024 som vi tror blir ett ännu bättre år för Varberg, våra kunder och Varbergs Sparbank.

Informationen är sådan som Varbergs Sparbank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-09 08:29 CET.

Bo LiljegrenVerkställande direktör+46 (0)340-66 61 00bo.liljegren@varbergssparbank.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.