Connect with us

Marknadsnyheter

Värderingsuppdatering – analyser, täckningsbidrag och framtida värdering

Published

on

Fyra analyser har gjorts på Absolicon den senaste tiden. De belyser den marknad som Absolicon arbetar på och gör olika uppskattningar av bolagets värde. Värderingarna baseras på antaganden om marginaler. Täckningsbidraget för leveransen av produktionslinan till Egypten uppskattas idag bli 56%.

Värmeproduktionen från solfångarfältet hos Carlsberg överensstämmer mycket exakt med den teoretiskt beräknade prestandan hos solfångarna.

IEA och IRENA har beräkningar för installationer av solfångare inom industrin. Med antaganden om Absolicons andel av den volymen kan en uppskattning av Absolicons framtida värde beräknas.

Analyser av Absolicon publicerade första kvartalet

Affärsvärlden (2023-01-18) gör en lättläst analys som belyser bolaget från flera håll. Madeleine Lundberg konstaterar att det är inte helt lätt att hitta en rättvis värdering för denna typ av bolag. Men i ett scenario där Absolicon når omsättningsmålet på 100 Mkr får aktien en låg värdering, P/S runt 2,8x. I ett framtida optimistiskt scenario, där ett eller flera avtal med stora multinationella livsmedelsjättar kommit igång, kanske bolaget kan omsätta runt 200 Mkr. Analysen spekulerar i att marknaden kan betala 5 gånger omsättningen för ett sådant bolag vilket skulle ge ett bolagsvärde på 1000 miljoner.

Analysguiden (2023-03-13) som produceras av Aktiespararna med analytiker Joakim Kindahl menar att med dagens stora fokus på energisäkerhet och koldioxidbesparingar ligger Absolicons produkt rätt i tiden. Analysguiden konstaterar att om Absolicon rider på den framgångsvåg man skapat under senare delen av 2022 ser framtiden ljus ut. Analysguiden justerar sitt basscenario som en konsekvens av högre ränteläge samt förväntad utspädning i den nyemission som pågår för tillfället från 165 kr per aktie till 150 kr per aktie men upprepar att uppsidan är mycket stor i ett positivt scenario med upprepade försäljningsframgångar av produktionslinor. Analysen ingår i paket med tjänster från Aktiespararna som Absolicon betalar för.

Kalqyl (2023-02-22) menar att försäljningen av två produktionslinor i fjärde kvartalet 2022 är mycket positivt finansiellt och ett viktigt bevis för Absolicons produkt. I sin analys gör analytiker Erik Lundberg en detaljerad analys av intäkter 2023 och 2024 med antagna marginaler för försäljning av produktionslinor, material till solfångare och licensintäkter. I huvudscenariot blir aktiekursen 140,9 kr. Analysen är en del av de tjänster som Absolicon betalar för som listad på premiumsegmentet Spotlight NEXT.

Tradevenue (2023-03-13) menar att försäljningen av två produktionslinor om 86 MSEK är ett styrkebesked och bådar gott inför framtiden. I snabbanalysen gör Tradevenue antaganden om tre försålda och levererade linor under 2024 och fyra linor under 2025. Det ger P/S år 2024 om 1,8. Analysen konstaterar att även om prognoserna för 2024 och framför allt 2025 måste betraktas med betydligt större osäkerhet framstår värderingen som mycket låg speciellt i relation till det stora antalet bolag i energibesparingssektorn. Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon.

Uppskattning av täckningsbidrag för sålda produktionslinor

Analytikerna har antagit ca 50% täckningsbidrag för sålda produktionslinor. Högt täckningsbidrag på de robotiserade produktionslinorna som levereras tillsammans med ABB är en av grundbultarna i Absolicons affärsidé. Just nu är det beräknade täckningsbidraget för leveransen av produktionslina till Egypten 56% vilket är i linje med vad som tidigare rapporterats.

Prestanda på leverans av solfångare till de multinationella bolagen

En utgångspunkt för värderingarna är naturligtvis att Absolicons teknik håller vad den lovar. Historiskt har teknikbolag inom miljötekniksektorn inte alltid lyckats uppfylla högt ställda förväntningar på de produkter som levereras.

Absolicon har dock lång erfarenhet med solvärmeinstallationer som nu varit i drift i mer än 10 år med god överenstämmelse mellan producerad energi och prognos.

Absolicons Solar Thermal Park i Härnösand, som nyligen blev märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”, levererar värme till fjärrvärmenätet. Installationen har levererat inom några procent från beräknad energiproduktion.

För solfångarfältet på Carlsbergs bryggeri i Grekland har tester uppmätt utfallet av producerad värme mycket exakt i överensstämmelse med den teoretiska prestandan på solfångarna. Installationen hos Peroni i Italien är just nu under driftsättning.

Marknad och värdering av Absolicon i framtiden

De internationella energiorganen IEA och IRENA har båda gjort uppskattningar om vilken volym av solfångare som bör installeras inom industrin om vi skall klara 1,5 graders målet. IRENA har i sin rapport ”1,5 degree pathway” antagit att 1272 miljoner kvadratmeter solfångare installeras till år 2030 vilket motsvarar investeringar om ca 4000 miljarder kronor. Investeringarna kan upplevas halsbrytande, men om de fossila bränslena skall ersättas med utrustning för förnyelsebar energi blir det ofrånkomligen dessa enorma investeringar.

Absolicon är idag det enda bolaget i världen med ett koncept för snabb global utrullning av produktionskapacitet för koncentrerande solfångare som kan leverera värme och ånga till industrier. Solfångare och produktionslina är skyddad av 86 patent sökta eller beviljade i 12 patentfamiljer där 69 patent redan är beviljade. År 2024 räknar Absolicon med att ha över 100 patent sökta eller beviljade.

Med antagande att den globala installationsvolymen av solfångare ett år i början av 2030-talet är 100 miljoner kvadratmeter och med det försiktiga antagandet att Absolicon tagit 10% av den volymen skulle det innebära 100 sålda produktionslinor i drift, där var och en producerar 100 000 m2 solfångare per år.

De 100 sålda produktionslinorna skulle ha inbringat 4 till 5 miljarder i försäljningsintäkter. Den löpande leveransen av material till solfångarproduktionen skulle vara ca 10 miljarder per år där Absolicon kan stå för drygt 30%. Licensintäkterna från produktionslinorna skulle vara mellan 500 och 1000 miljoner per år.

En värdering skulle baseras på framtida täckningsbidrag och den andel av affären som Absolicon kommer att ta vilket är mycket svårt att uppskatta idag. Men med intäkter om 4 miljarder och ett P/S om 5 skulle Absolicon vid den tidpunkten värderas till 20 miljarder kronor.

Länkar till analyser
https://www.affarsvarlden.se/analys/absolicon-solig-start-pa-2023
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-forsta-tva-linor-salda
https://tradevenue.se/artiklar/absolicon-analys-3316
https://kalqyl.se/sites/default/files/2023-02/Absolicon_Rapportkommentar%20Q4.pdf

Länk till IRENA World Energy transition outlook – 1,5 degree pathway (sidan 76)
https://irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.