Connect with us

Marknadsnyheter

Vartannat hus i Sverige har brister i badrummets fuktskydd

Published

on

Anticimex husbesiktningar visar att många husägare i Sverige har bristande fuktskydd i badrummet, som kan leda till fukt- och vattenskador. 48 procent av de besiktade villorna och fritidshusen under 2022 fick anmärkningar på fuktskyddet i badrummet. Bristerna innebär även en risk för att husförsäkringen inte gäller fullt ut. Det finns dock flera saker husägare kan göra både för att förhindra och upptäcka en skada i tid.

Under 2022 besiktade Anticimex 90 855 villor och fritidshus runt om i hela Sverige för att bland annat identifiera risker för fukt- och vattenskador i badrummet. Det visar sig att 48 procent av småhusen hade problem med fukt eller vattenläckage i badrummet. Om bristerna inte åtgärdas finns det risk för en större fukt- eller vattenskada.

Många av bristerna beror på att badrummen är gamla och utslitna, men även på undermåliga renoveringar. I och med att försäkringsbolag ofta ställer krav på att badrum är fackmässigt byggda och följer monteringsanvisningar samt alla branschregler som gällde vid tillfället för installationen eller renoveringen, kan det innebära att husförsäkringen inte gäller fullt ut.

– Kraven på hur badrum ska byggas har höjts de senaste årtiondena för att minska antalet vattenskador, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex. Vi rekommenderar husägare att anlita hantverkare med rätt kunskap vid en badrumsrenovering. Som privatperson kan det vara svårt att hålla koll på alla regler, och om man drabbas av en vattenskada som inte täcks av försäkringen blir det kostsamt.

Flest brister på golvet och vid golvbrunnen

Tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet rörde golvet och golvbrunnen. Vanliga brister i golvet är otäta rörgenomföringar och genomföringar på fel plats eller av fel typ. Vanligaste problemet med golvbrunnarna är en bristande anslutning av golvets tät- och ytskikt. Många husägare har även kvar icke godkända golvbrunnar eller gamla gjutjärnsbrunnar som har rostat.

– Husägare vinner mycket på att regelbundet kontrollera hur ens badrum mår, säger Johanna Lindström. På golvet ska man exempelvis vara observant på sprickor i kakel och klinker eller om plastmattan har spruckit, lossnat eller missfärgats. Säkerställ att vattnet rinner ned ordentligt i golvbrunnen och rensa den med jämna mellanrum för att undvika översvämning.

Dyrt och tidskrävande att renovera badrummet

När en fukt- eller vattenskada uppstår rekommenderas oftast en helrenovering av badrummet för att vara säker på att få ett bra försäkringsskydd. Hur mycket det kostar beror på många faktorer, men exempelvis kostar en renovering av ett normalstort badrum med klinker och kakel uppskattningsvis mellan 200 000 och 240 000 kronor exklusive inredning.

– Man ska inte vänta för länge på att åtgärda brister eftersom en renovering både är dyr och tidskrävande, säger Johanna Lindström. Det finns metoder för att renovera enbart den del av badrummet som är skadad, som får ner både kostnaden och miljöpåverkan. Vid en sådan här delrenovering bör man kontakta sitt försäkringsbolag och säkerställa att ens försäkring gäller om en ny skada skulle uppstå.

Så kontrollerar du ditt badrum:

 • Kontrollera ventilationen och att fukten sugs ut från badrummet. En unken lukt kan bero på bristfällig ventilation eller kvarliggande fukt mellan plattor och tätskikt utanför dusch och badkar.
 • Undersök golv och väggar regelbundet. Kontrollera att plastmattan är hel och inte har spruckit, lossnat eller missfärgats.
 • Var uppmärksam på sprickor i kakel och klinker. Risken är stor att också tätskiktet under är skadat.
 • Håll koll på fogarna. Missfärgade eller mörka fogar utanför dusch- och badutrymmet är ett tecken på bakfall.
 • Var vaksam för fuktfläckar. Fuktfläckar på väggar, golv eller tak i angränsande rum är tecken på fuktskada. Även fuktfläckar på fasaden på ytterväggen utanför badrummet är tecken på skada.
 • Håll koll på och täta skruvhål. Täta också infästningar och där rör går igenom väggar och golv för att minska risken att fukt tränger in.
 • Rensa golvbrunnen ett par gånger per år. Dålig avrinning innebär en risk för översvämning och läckage. Säkerställ att det finns en klämring och att den sitter fast ordentligt.
 • Säkerställ att tätskiktet är korrekt skuret. Brunnsmanschetten i golvbrunnen ska vara hel och inte sticka fram under klämringen.

Så renoverar du ditt badrum:

 • Vid misstanke om fukt- eller vattenskada, kontakta en fackman för undersökning. Exempelvis ska du anlita en mattläggare för att åtgärda mattsläpp om du har plastgolv eller en plattsättare för att åtgärda sprickor och trasiga fogar om du har kakel eller klinker.
 • Anlita alltid hantverkare som har rätt kunskaper. Ta gärna referenser och använd kvalitetssäkrade hantverksförmedlingar.
 • Tänk på att skador som inte åtgärdas kan leda till stora konsekvenser då skadorna förvärras över tid och därmed också blir mer kostsamma.

Vid en renovering, se till att: 

 • Byt ut gamla tätskikt och icke godkända golvbrunnar.
 • Gör inte hål i tätskiktet i golvet annat än för avlopp och golvbrunn. På väggarna i anslutning till duschen får enbart genomföring för blandare finnas.
 • Säkerställ en välfungerande ventilation i våtrummet som drar ut fukten.
 • Följ gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det är viktigt för att husförsäkringen ska gälla fullt ut.

Läs Anticimex Badrumsrapport här

För mer information, kontakta:

Johanna Lindström, husexpert Anticimex, 070-819 00 31, johanna.lindstrom@anticimex.se
My Edlund, pressansvarig Anticimex, 073-248 59 75, my.edlund@anticimex.se

Om Anticimex
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

 • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
 • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
 • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.