Veg of Lund AB: Delårsrapport januari – september 2022

| 9 november, 2022 | 0 kommentarer

Juli–september 2022
•    Nettoomsättningen uppgick till 349 TSEK (610).
•    Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 143 TSEK (-5 933) och EBIT uppgick till -5 195 TSEK (-6 061).
•    Resultatet efter skatt uppgick till -5 446 TSEK (-6 178).

Januari–september 2022
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 873 TSEK (1 269).
•    Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -34 147 TSEK (-13 513) och EBIT uppgick till -34 302 TSEK (-13 875).
•    Resultatet efter skatt uppgick till -34 628 TSEK (-14 035).

Väsentliga händelser juli–september 2022
•    Styrelsen utsåg Fredrik Carling till ny VD för Veg of Lund. Han tillträdde den 19 september 2022.
•    Styrelseledamot Magnus Nordin lämnar Veg of Lunds styrelse på egen begäran.
•    Veg of Lund genomför riktad nyemission av aktier för konvertering av bryggfinansiering samt beslutar om tilldelning av aktier med anledning av en långivares utnyttjande av teckningsoptioner.
•    CFO Emma Källqvist kommer att lämna sin tjänst som CFO i Veg of Lund under november månad.
•    Veg of Lund tecknade avsiktsförklaring avseende produktion och försäljning i Sydostasien.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
•    Veg of Lund beslutar om tilldelning av aktier med anledning av långivares utnyttjande av teckningsoptioner.
•    Veg of Lund lanserar DUG Smoothie på den svenska marknaden
•    Styrelsen i Veg of Lund beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 30,9 MSEK samt kallar till stämma för bl.a. styrelseval och ändring av bolagsordningen
.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

  

 TSEK

 Q3 2022    Q3 2021   Q1-Q3 2022  Q1-Q3 2021   Helår 2021 
 Nettoomsättning 349  610  1 873  1 269   2 573 
 Bruttomarginal, % 30  21  19  24   26 
 EBITDA -5 143  -5 933  -34 147  -13 513   -22 500 
 EBITDA-marginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Rörelseresultat (EBIT) -5 195  -6 061  -34 302  -13 875   -23 641  
 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Resultat efter skatt -5 446  -6 178  -34 628  -14 035   -23 754 
 Vinstmarginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,42  -0,54  -2,74  -1,28   -2,10 
 Soliditet, % -28  76  -28  76   75 
 Eget kapital per aktie, kr -0,18  2,18  -0,18  2,18   1,60 
 Balansomslutning 9 121  34 791  9 121  34 791   25 971 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 164  -8 172  -26 348 -17 928   -31 484 
 Medelantalet anställda  5 
 Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se 

    
VD har ordet

Att Veg of Lund har forskning och patenterade produktkoncept med global kommersiell relevans i en starkt växande marknad är bekräftat. Många aktörer slåss om plats på butikshyllorna, erkännande av branschen och uppmärksamhet i marknaden. Få har lyckats så bra som Veg of Lund, som med varumärket DUG® fått bred listning i detaljhandeln, erkännande av branschen i form av en rad utmärkelser och uppmärksamhet som få kan mäta sig med.

Det är nu tid att steg för steg omvandla ovan framgång till resultat som driver tillväxt och långsiktigt tar bolaget mot lönsamhet.

Den strategiska riktningen är rätt
Den uppdaterade strategiska riktning som bolaget stakat ut och kommunicerat nyligen ger den flexibilitet som bolaget behöver framöver. Olika marknader och produkter ger olika möjligheter som kommer kräva olika affärsmodeller för att nå konsumenter på ett framgångsrikt sätt. Vi kallar den Veg of Lunds hybridmodell.

Storbritannien och Sverige kommer fortsatt vara länder där vi som organisation vill ligga nära marknaden. Idag använder vi oss av en kombination av egen organisation och/eller närstående externa partners i den taktiska implementeringen av strategin. Det ger oss möjlighet att få detaljerad insikt i utväxlingen av de val vi gör i positionering, distribution och kommunikation. Insikter som ger en bättre förmåga att snabbare och mer effektivt växla upp med distributions- och licenspartners i nya marknader. Vad som redan står klart är att vi behöver vara klokare i hur vi satsar ibland annat marknadsföring för att få bäst utväxling för varje investerad krona.

Affärsmodellen kring licensiering av patent och ”know-how” är den modell som bäst möjliggör en global approach till expansion. Den nyligen signerade avsiktsförklaringen med erfarna regionala aktörer i Thailand och Vietnam är ett bra exempel på hur vi på ett relativt snabbt och kostnadseffektivt sätt kan etablera våra produkter på marknader som i närtid annars skulle vara svåra att adressera. Vi ser framemot att lansera i dessa marknader under 2023.

För närliggande marknader, främst i delar av Europa, kommer vi att använda en kombination av vår modell i Sverige och Storbritannien med licenssamarbeten. Det innebär att Veg of Lund ansvarar för produktion och nationella distributörer svarar för implementering i butiksled och livsmedelsindustrin.

Kontinuerlig utveckling av patent- och produktportföljen fortsätter
Att fortsätta fokusera på vår unika produktlösning är även det ett viktigt strategiskt val. Vår styrka är att vi förstår, som ingen annan, hur man utvecklar och producerar olika former av livsmedel baserat på potatis och rapsolja. Samtliga delar av vår produkt- och patentportfölj bygger på just detta och det kommer vara vårt fokus i en överskådlig framtid.

Under året har DUG potatisdryck börjat få en hängiven skara konsumenter som uppskattar dess smak, konsistens och innehåll. Men det är också klart att en betydande skara i målgruppen inte har imponerats. Upplevelsen av produkten har inte lyckats leva upp till de förväntningar gruppen haft på konceptet och varumärket. Vi ser därför framemot att ta ett uppdaterat recept av samtliga tre varianter (Original, Barista och Unsweetened) till marknaden i januari 2023. Resultatet av hårt arbete de senaste sex månaderna är en betydligt bättre smakupplevelse av DUG i kaffet, till frukostflingorna och matlagningen. Färre tillsatta ingredienser, mer mjölkliknande utseende och smak och ännu bättre giftermål i kaffet utan att förlora de fördelar som DUG alltid haft. Miljömässigt hållbar, fri från de 14 vanligaste allergenerna, källa för omega 3 och folsyra för att nämna några.

Vi har nu i november även lanserat DUG Smoothie i Sverige. Tidigare uppskattade My Foodie har blivit införlivad i DUG varumärket och möter en efterfrågan på ett växtbaserat, allergenfritt mellanmål med marknadens lägsta fruktsockerhalt. En position som vi ser framemot att börja ta i Sverige och sen vidare internationellt under 2023.

Vi kommer fortsätta addera produktkategorier löpande, vilket kommer att inkludera fler växtbaserade mejeriprodukter som glass, där vi för diskussioner med kommersiella partners för smaksättning samt kommersiell utrullning. Det långt gångna projektet för vegetabiliskt kött har lämnat forskningsstadiet och gått in i en produktutvecklingsfas i samarbete med Scandi Standard. Responsen från de som redan arbetat med vår produkt är positiv. Det som imponerat främst är den köttliknande struktur vi har fått fram som många framtida konkurrenter har svårt att uppnå.

Förvandla löfte till resultat
Sedan lansering av DUG mjölkalternativ har ledande butikskedjor tagit in det i sitt sortiment. Waitrose, Holland & Barret och OCADO för att nämna några i England. I Sverige återfinns DUG hos ICA, Hemköp och Mathem bland andra.

Alla delar de vår syn på den stora potential konceptet har. Platserna på hyllorna i butik, uppmärksamhet i media och konsumenters nyfikenhet har inte i tillräcklig hög grad konverterats till löpande försäljning. Resultatet i tredje kvartalet 2022 är ett tecken på just det.

Erfarenheterna som det senaste året gett oss är nu grogrund för att kunna konvertera våra högt ställda förväntningar till resultat framöver. Den uppdaterade strategin är på plats. Expansion och förbättring av existerande produktportfölj likaså. Kompletterande av befintlig produktion närmare marknaden i Europa är ytterligare en viktig komponent som är uppe och kör i Q1 2023. Vi kommer även stärka organisationen inom strategiskt viktiga områden så som produktutveckling och internationell försäljning och licenspartnerskap.

Rustning för fortsatt produktutveckling och implementering av strategi
Den företrädesemissionen som idag kommunicerats kommer ge verktygen till att realisera de planer och ambitioner vi har framöver. Organisationen kommer stärkas på strategiskt viktiga områden för att implementera de initiativ vi har i marknadsbearbetning i existerande och nya marknader. Både med existerande DUG produkter och nya framtida produkter. Det kommer göra det möjligt att få ett 2023 som är väsentligt annorlunda mot 2022.

Personligen är jag inspirerad av utmaningen framför oss. Det är inte alltid man har förmånen att leda utvecklingen av ett bolag med så betydande potential. Ett bolag som har så många ingredienser för framgång på plats. Ett unikt produktkoncept, en organisation med kompetenta och hängivna medarbetare under styrning av en erfaren styrelse. Jag ser framemot att länka allt detta samman på ett sätt som löpande bygger bolaget och våra resultat kvartal för kvartal framöver.

Fredrik Carling,
vd

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Carling,
verkställande direktör.
Tel: 0703 121 942
E-post: [email protected]

Malmö den 9 november 2022
Veg of Lund AB
Styrelsen

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: [email protected]

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 08:58 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *