Veoneer meddelar beslut från sin extra bolagsstämma

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, 16 december 2021: Idag har autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) genomfört sin virtuella extra bolagsstämma, där aktieägarna fick ta ställning till två förslag rörande samgåendeavtalet som annonserades den 4 oktober mellan Veoneer, SSW Holdco LP, SSW Merger Sub Corp, ett helägt dotterbolag till SSW, och QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM).

Förslaget om att godkänna och anta avtalet om samgående godkändes av en majoritet av de röstberättigade utstående stamaktierna.

Det andra, icke-bindande, rådgivande förslaget om att godkänna ersättningen till Veoneers namngivna chefer i anslutning till samgåendet fick godkänt av en majoritet av de röstberättigade utestående stamaktierna som var representerade på den extrainsatta bolagsstämman.

Som tidigare nämnts har Veoneer antagit ett samgåendeavtal, enligt vilket SSW Merger Sub går samman med Veoneer, vilket gör Veoneer till ett helägt dotterbolag till SSW. När affären slutförs förvärvar SSW Veoneer för 37,00 dollar per aktie, kontant.

Godkännandet från aktieägarna är ett av de krav som behöver uppfyllas för att affären ska kunna genomföras. Transaktionen är fortfarande villkorad vissa myndighetsgodkännanden och sedvanliga stängnings­villkor.

Hela resultatet från omröstningen kommer att rapporteras enligt formulär 8-K som kommer att registreras hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Veoneers regulatoriska information i anslutning till detta tillkännagivande finns på: https://www.veoneer.com/en/sec-filings

All information rörande Veoneers ägarskapsfrågor finns även tillgänglig på veoneer.com.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande torsdagen den 16 december 2021 kl 16.00 CET.

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
[email protected], tel +46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Veoneers framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden enligt definitionen i amerikansk federal värdepapperslagstiftning från 1995, däribland, men utan begränsning, uttalanden som relaterar till samgåendets slutförande. I denna kontext kan framåtblickande uttalanden ofta adressera förväntade framtida affärs- och finansiella resultat samt finansiella tillstånd, vilka ofta innehåller ord som väntas, förväntas, ämnar, planerar, tror, söker, ser, kommer, borde, mål samt liknande uttryck och variationer eller negationer till dessa ord. Läsaren uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur, i viss grad, osäker och sådana uttalanden om föreslaget samgående och de förväntade fördelarna därav. Dessa och andra framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat och de är utsatta för risk, osäkerheter och antaganden som kan innebära att det faktiska resultatet blir materiellt olika från vad som uttrycktes i det framåtblickande uttalandet, däribland att det föreslagna samgåendet inte lyckas fullbordas, att registreringen eller annat som krävs för genomförandet inte lyckas genomföras i enlighet med tidplanen, eller inte alls. Inkluderandet av sådana uttalanden ska inte ses som mer än ett förslag till plan, uppskattning om vad som väntas genomföras. Du bör inte vara onödigt beroende av sådana uttalanden. Risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att samgåendet kan omfatta oförväntade kostnader, skulder eller förseningar; (ii) misslyckande med att uppfylla villkoren för fullgörandet av transaktionen, inklusive Veoneers aktieägares godkännande av fusionen samt erhållande av vissa myndighetsgodkännanden och regulatoriska godkännanden på de villkor eller vid den tidpunkt som förväntas; (iii) inträffande av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan resultera i uppsägning av fusionsavtalet; (iv) driftskostnader, kundförluster och verksamhetsavbrott (till exempel svårigheter att upprätthålla relationer med anställda, kunder, klienter eller leverantörer) kan bli mer omfattande än förväntat; (v) risker relaterade till att ledningens fokus avleds från den dagliga verksamheten; (vi) att Veoneers affär kan bli lidande av den osäkerhet som samgående eller de potentiella förändringarna i affärsrelationer från det föreslagna samgåendet kan resultera i och (vii) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan väckas mot Veoneer eller Qualcomm och SSW relaterade till fusionsavtalet eller den planerade transaktionen. Föregående lista av riskfaktorer är inte uttömmande. Konsekvenser av stora differenser mellan resultat jämfört med vad som föresvävades i det framåtblickande uttalandet kan bland många ting innehålla störningar i affärsrelationen, verksamhetsproblem, finansiell förlust, legala skulder till tredje part eller liknande risker vilka kan ha betydande materiell effekt på Veoneers finansiella situation, verksamhetens resultat, kreditrating eller likviditet.

Du måste noggrant överväga de föregående faktorerna och de andra risker och osäkerhetsmoment som avser Veoneer så som de beskrivs i Veoneers årsredovisning på Blankett 10-K för det senast slutförda räkenskapsåret och övriga rapporter och dokument som Veoneer från tid till annan lämnats in till SEC. Dessa inlämnade handlingar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan resultera i faktiska händelser och att resultat väsentligen skiljer sig från vad som framgår av de framåtblickande uttalandena. Kopior av dessa inlämnade handlingar finns tillgängliga online på www.sec.gov. Framåtblickande uttalanden avser enbart dagen då de görs. Läsare varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden och Veoneer tar inget ansvar för, och avser inte att uppdatera eller revidera, dessa framåtblickande uttalanden, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Veoneer garanterar inte att de kommer att uppnå sina förväntningar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *