Connect with us

Marknadsnyheter

Viking Line: Kompletterande information rörande förvärv av aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

Published

on

Viking Line Abp                   INSIDERINFORMATION                    18.11.2022, kl. 18.50

Kompletterande information rörande förvärv av aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö (hänvisning till börsmeddelande idag 18.11.2022, kl. 16.05)

Viking Line Abp har idag den 18 november 2022 förvärvat 17,1 % av aktierna i Rederiaktiebolaget Eckerö för € 30,-/aktie, totalt € 10 269 300,-.

  1. Förvärvet av aktierna ger ej anledning att ompröva Viking Lines resultatprognos för 2022.
  2. Förvärvet finansieras med egna kassamedel.
  3. De senaste av Rederiaktiebolaget Eckerö publicerade resultat- och balansräkningarna följer i sammandrag nedan:
Resultaträkning, TEUR 1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021 1.1-30.6.2022 1.1-30.6.2021
OMSÄTTNING 50 918 27 168 79 885 45 686
Övriga rörelseintäkter 207 4 883 3 169 11 132
Kostnader
Material och tjänster/varor 23 625 13 072 37 695 22 287
Kostnader för löner och anställningsförmåner 10 617 8 906 19 873 17 045
Avskrivningar och nedskrivningar 3 308 3 251 6 615 6 492
Övriga rörelsekostnader 12 611 8 867 23 377 18 434
Kostnader totalt 50 161 34 096 87 561 64 258
RÖRELSERESULTAT 964 -2 044 -4 507 -7 440
Finansnetto -1 219 764 -690 2 447
RESULTAT FÖRE SKATTER -255 -1 280 -5 197 -4 993
Inkomstskatter 34 240 1 028 981
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -221 -1 041 -4 168 -4 013
Balansräkning, TEUR 30.6.2022 30.6.2021
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 1 105 1 594
Materiella anläggningstillgångar 137 472 139 484
Finansiella tillgångar 107 192
Latenta skattefordringar 286 288
Summa långfristiga tillgångar 138 970 141 558
Kortfristiga tillgångar
Varulager 4 233 3 372
Kund- och övriga fordringar 13 707 12 962
Derivatinstrument 3 351 3 895
Skattefordringar 538 331
Likvida medel 23 814 26 903
Kortfristiga tillgångar totalt 45 643 47 463
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 50 000 82 765
SUMMA TILLGÅNGAR 234 613 271 787
30.6.2022 30.6.2021
EGET KAPITAL
Aktiekapital 2 409 2 409
Övrigt tillskjutet kapital 1 270 1 270
Fritt kapital 90 153 113 683
Reserver 191 225
Periodens resultat -4 168 -4 013
Summa Eget kapital 89 854 113 574
SKULDER
Långfristiga skulder
Latenta skatteskulder 19 558 25 882
Räntebärande skulder 78 813 1 446
Derivat instrument 0 0
Summa långfristiga skulder 98 371 27 328
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder 28 346 23 914
Räntebärande skulder 17 346 106 675
Skatteskulder 695 297
Derivat instrument 0 0
Summa kortfristiga skulder 46 388 130 886
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 613 271 787

För ytterligare information om Rederiaktiebolaget Eckerö hänvisas till bolagets hemsida:

http://www.rederiabeckero.ax/standard.con?iPage=3&m=18&iLan=1

Viking Line Abp

Jan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
[email protected]
018-270 00

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.