Connect with us

Marknadsnyheter

Visma presenterar års- och hållbarhetsrapport för 2023

Published

on

Rekordomsättning, stark kundtillväxt och fortsatt geografisk expansion.

Visma uppnådde en rekordhög omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, en tillväxt på 16 procent jämfört med 2022. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) slutade på 705 miljoner euro, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Koncernen hade över 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika i slutet av förra året, en ökning med mer än 300 000 jämfört med 2022.

Se höjdpunkterna och ladda ner årsrapporten här.

– Visma levererade ett starkt resultat och fortsatte sin expansion under 2023, trots ökad global osäkerhet relaterad till både militära konflikter och långsam ekonomisk tillväxt. Detta återspeglar till stor del att våra lösningar behövs både i goda och dåliga tider. Vi levererar verksamhetskritisk programvara till den privata och offentliga sektorn och stödjer vitala funktioner som möjliggör ett välfungerande och välmående samhälle, säger Merete Hverven, koncernchef på Visma.

Intäkter från prenumerationsbaserad SaaS (Software as a Service) stod för 72 procent av Vismas totala intäkter under 2023, jämfört med 68 procent under 2022.

– Mer än 86 procent av Vismas intäkter kommer nu från moderna, molnbaserade produkter och tjänster, vilket understryker den konkurrensfördel vi har skapat genom att tidigt investera i molnteknik, säger Hverven.

Vismas starka utveckling uppmärksammades i slutet av december 2023, med en aktietransaktion som värderade företaget till 19 miljarder euro.

Nya horisonter

Förutom en rekordhög organisk försäljningstillväxt var förvärv återigen en viktig drivkraft för Vismas tillväxt under 2023, med totalt 32 genomförda transaktioner.

Vissa förvärv stärkte koncernens position på befintliga marknader, till exempel Silverfin i Belgien, en ledande leverantör av programvara till redovisningsbranschen. Andra förvärv innebar Vismas första inträde i nya länder, som Moloni i Portugal och Payday på Island. I Sverige tog Visma klivet in i skolvärlden med förvärvet av Vklass och stärkte sig även inom workforce management (WFM) med förvärvet av TooEasy.

– Vi har nu expanderat vår verksamhet till 31 länder. Genom ständigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan mer än 180 Visma-bolag ser vi till att dra nytta av vår unika position som det största nätverket för SaaS-entreprenörer i Europa, säger Hverven.

Visma investerade totalt 495 miljoner euro i produktutveckling under 2023, vilket motsvarar 21 procent av koncernens totala omsättning. Ett viktigt mål i detta arbete är att förenkla och automatisera kritiska affärsprocesser, och här spelar artificiell intelligens (AI) en allt viktigare roll för att skapa mervärde för kunderna.

För närvarande pågår närmare 200 AI-initiativ i koncernen. Flera av dem har redan resulterat i nya produkter och funktioner som gör att både Visma och våra kunder kan arbeta smartare och mer effektivt.

Nya perspektiv

Idag lanserar Visma även sin hållbarhetsrapport för 2023, som beskriver koncernens arbete inom detta viktiga område.

Se höjdpunkterna och ladda ner hållbarhetsrapporten här.

Visma har under 2023 uppdaterat sin hållbarhetspolicy med fastställda mål för väsentliga områden, inklusive klimatmål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Detta innebär en halvering av företagets Scope 1- och marknadsbaserade Scope 2-utsläpp till 2030, och ett mål om att nå netto noll till 2040. 

Medarbetarengagemanget på Visma var fortsatt högt under 2023, och mätningar placerade företaget i den absoluta toppen av teknikbranschen.

– Vismas vision är att forma framtidens samhälle genom teknik, och hållbarhet är en integrerad del av hur vi arbetar på alla våra marknader. Vi kommer att fortsätta investera i våra medarbetare och främja en arbetsplats med mångfald och inkludering. Samtidigt vill vi vara en drivande kraft för att stödja mer hållbara metoder i hela värdekedjan för mjukvara, säger Hverven.

För mer information, vänligen kontakta:
Yasmine Lundh, PR- och kommunikationsansvarig på Visma
Tfn: +4670 817 50 85

E-post: yasmine.lundh@visma.com

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, 15 000 anställda och 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.