Vitec genomför en riktad nyemission om 2 000 000 B-aktier och tillförs 920 miljoner kronor

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 28 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 B-aktier till ett pris om 460 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom 920 000 000 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”bookbuilding”-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige (“Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) och motsvarar en rabatt om cirka 5 procent gentemot stängningskursen den 25 augusti 2021.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella och institutionella investerare och var signifikant övertecknad. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya B-aktierna initialt tecknats av SEB till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 31 augusti 2021 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, dvs. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Nordea och SEB att, med sedvanliga undantag innefattande bland annat undantag för nyemissioner av vederlagsaktier i samband med förvärv, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 31 augusti 2021.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta sin tillväxtstrategi med förvärv av och investeringar i företag, verksamheter, produkträttigheter eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt ytterligare diversifiera aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella investerare. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig bland annat eftersom den fastställdes genom ett accelererat ”book building”-förfarande.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Vitec ökar från 33 033 902 aktier till 35 033 902 aktier fördelat på 3 050 000 A-aktier och 31 983 902 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 3 303 390,20 kronor till 3 503 390,20 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 5,7 procent och 3,2 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare

Nordea och SEB är Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Vitec och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen.

För mer information, kontakta

Olle Backman, CEO, [email protected], +46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, [email protected], +46 76 942 85 97

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 22.30 CEST.

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Vitec i någon jurisdiktion, varken från Vitec, Nordea, SEB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Vitecs aktier. Ett investeringsbeslut i samband med Nyemissionen får endast fattas baserat på all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Nordea eller SEB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare får således inte för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Nordea och SEB agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Vitec har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA med undantag för ”qualified institutional buyers” såsom definierat i Rule 144A i Securities Act i enlighet med ett undantag från kravet på registrering i Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. Alla erbjudanden och försäljningar av värdepapper utanför USA kommer göras med stöd av, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av Förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *