Connect with us

Marknadsnyheter

Vitrolife Group beslutar om nedskrivning hänförligt till Igenomix om SEK 4,3 miljarder och ger en uppdatering om det fjärde kvartalet 2023

Published

on

  • Icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 4,3 miljarder i det fjärde kvartalet 2023, relaterat till nedskrivning av goodwill kopplat till förvärvet av Igenomix 2021.
  • Igenomix, numera känt som affärsområde Genetic Services, förblir en kärnverksamhet för den nya företagsstrategin för Vitrolife Group. Dock har vi utmaningar att hantera på kort sikt.
  • Vitrolife Group lämnar även preliminära siffror avseende resultatet i fjärde kvartalet med en försäljning på 904 MSEK, en tillväxt på 6%, bruttomarginal på 56,9% och en EBITDA-marginal på 32,5%.

Icke kassaflödespåverkande nedskrivning

Vitrolife Group (NASDAQ: VITR) har idag beslutat om en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 4,3 miljarder i det fjärde kvartalet i enlighet med IFRS redovisningsstandard. Nedskrivningen motsvarar 31% av det totala bokförda beloppet för goodwill och andra immateriella rättigheter, hänförliga till förvärvet av Igenomix. Nedskrivningen kommer att rapporteras som Övriga rörelsekostnader utanför den sedvanliga segmentsrapporteringen.

Nedskrivningen orsakas delvis på grund av ökad goodwill, som genererades av uppgången i aktiekursen vid nyemissionen av aktier för förvärvsfinansieringen av Igenomix 2021. Detta var i enlighet med IFRS. Den tillväxt som krävs för att balansera det bokförda värdet utmanas på kort sikt, men Vitrolife Group har fortsatt tilltro till de långsiktiga tillväxtutsikterna för Genetic Services. Vidare har en ökad diskonteringsränta (WACC) påverkat nedskrivningen.

Affärsområde Genetic Services är en kärnkomponent i vår nya företagsstrategi för Vitrolife Group. Vi fortsätter våra handlingsplaner för att förbättra försäljningen och lönsamheten och vi är övertygade att vi har förmågan att leverera gentemot våra långsiktiga finansiella mål för koncernen.  

Uppdatering avseende fjärde kvartalet 2023
Preliminärt (ej granskade av bolagets revisorer) resultat för det fjärde kvartalet

SEK (miljoner) Q4 Q4 FY FY
2023 2022 2023 2022
Nettoomsättning 904 855 3512 3234
 Americas 290 303 1160 1144
 EMEA 343 316 1286 1163
 APAC 271 236 1066 927
Bruttomarginal (%)  56,9%  54,2%  56,3%    55,0%
Nedskrivning 4 300 4 300
EBITDA 294 273 1 136 1 050
EBITDA-marginal (%) 32,5% 31,9% 32,3% 32,5%
Operativt kassaflöde  171 166 757 636

Försäljningstillväxten för det fjärde kvartalet var 6% och i lokala valutor 5%. Försäljningen i marknadsregion Americas minskade med 8%, EMEA och APAC ökade med 6% respektive 5% i lokala valutor.

För helåret 2023, ökade försäljningen med 9%, eller 10% justerat för avslutad verksamhet. I lokala valutor var den 4% och 5% exklusive avslutad verksamhet. Försäljningen, i lokala valutor och exklusive avslutad verksamhet, inom marknadsregion Americas minskade med 3%, EMEA och APAC ökade med 6% respektive 16%.

Vitrolife Group kommer att, i enlighet med tidigare kommunikation, att presentera bokslutskommuniké för 2023 den 2 februari.

Denna information är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-23 20:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21

Göteborg, januari 23, 2024
VITROLIFE AB (publ) 
Bronwyn Brophy O´Connor, CEO

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/

Pressmeddelandet kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar styrelsens och ledningens nuvarande uppfattning med hänsyn till marknaden, vissa framtida händelser och finansiellt resultat. Även om uttalandena bygger på uppskattningar anser företagsledningen att förväntningarna som återges i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden, och inga garantier kan ges för att förväntningarna kommer att visa sig korrekta. Framåtblickande uttalanden baseras på omständigheterna dagen för offentliggörandet och det faktiska resultatet kan vara väsentligt annorlunda. Vitrolife Group frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör Vitrolife Groups verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Dessa utgörs främst av omvärldsrisker, operationella risker samt finansiella risker. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.